fbpx

Vad innebär ”väsentligt sämre skick” vid köp av bostadsrätt?

28 februari, 2020|

Om det upptäcks brister i en bostadsrätt som sålts i ”befintligt skick”, så ska det anses föreligga fel i bostadsrätten om bristerna gör att bostadsrätten är i väsentligt sämre skick än köparen med fog kunnat förutsätta. Men när ska en bostadsrätt anses vara i ”väsentligt sämre skick”? [...]

Riktvärden får användas under utbyggnaden av Varbergstunneln

27 februari, 2020|

Begränsningsvärden i form av riktvärden är enligt Mark- och miljööverdomstolens praxis inte rättssäkert. I vissa fall är det dock ändå lämpligt. Under dubbelspårsutbyggnaden av Varbergstunneln finns enligt domstolen skäl att använda riktvärden för buller och grundvattenbortledning, bland annat eftersom det är svårt att bedöma mängden inläckande grundvatten och svårt att i stadsmiljö avgöra vilket [...]

Hur omfattande är säljarens upplysningsplikt vid köp av bostadsrätt?

21 februari, 2020|

Har säljaren en upplysningsplikt vid köp av bostadsrätt och vad innebär den i sådana fall? När bostadsrätten säljs i ”befintligt skick” har säljaren en upplysningsplikt om väsentliga förhållanden som säljaren känner till och om säljaren underlåter att upplysa köparen om detta kan det påverka köparens undersökningsplikt. Vad är säljarens upplysningsplikt? [...]

Målares resor till arbetet var inte arbetstid

20 februari, 2020|

När ett måleribolag har organiserat sin verksamhet så att de anställda målarna inte inställer sig i måleribolagets lokaler vid arbetsdagens början och slut, utan istället reser direkt från bostaden till dagens första kund och från dagens sista kund till bostaden, så ska restiden till och från bostaden enligt Arbetsdomstolen inte ses som arbetstid. [...]

Vad innebär ett avtalsbrott?

15 februari, 2020|

Avtalsbrott föreligger om en överenskommelse inte har efterföljts av en part endast på grund av eget handlande. Påföljden vid avtalsbrott inkluderar skadestånd. Det är alltid viktigt att alla inblandade parter har insikt om egna skyldigheter och rättigheter. Läs mer om avtalsbrott här! Definitionen av avtalsbrott Kortfattat handlar avtalslagen om allt vad ett avtal är, hur [...]

Vad innebär ett avtalsbrott?

15 februari, 2020|

Avtalslagen (Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område) ger ingen definition av vad ett avtalsbrott är för något. Enligt Avtalslagen 2010 föreligger avtalsbrott "när en part inte presterar i enlighet med avtalet". Faktorer som kan reducera skadeståndet för ett avtalsbrott -jämka - skadeståndet för ett begånget avtalsbrott inkluderar om motparten medvetet [...]

Ersättning för avverkningsrätt beskattas vid generationsskifte

14 februari, 2020|

Vad händer med ännu inte utbetald ersättning för avverkningsrätt vid ett generationsskifte i en skogsbruksverksamhet? Högsta förvaltningsdomstolen fastslår att resterande del av ersättningen ska tas upp till beskattning hos överlåtaren av verksamheten det år då fordringarna överlåts. Skattskyldigheten för resterande del av ersättningen går inte över till de som förvärvar fordringarna. [...]

Vilken betydelse har frågelistan och objektsbeskrivningen vid fel i bostadsrätt?

13 februari, 2020|

Både objektsbeskrivningen och frågelistan kan få stor betydelse vid en tvist om fel i bostadsrätt. Oftast kan dessa dokument ses som delar av avtalet och även i andra fall har säljaren ett uppgiftsansvar. Dessutom kan objektsbeskrivningen och frågelistan få betydelse genom att påverka köparens undersökningsplikt. Objektsbeskrivning och frågelista Objektsbeskrivningen är [...]

Aktiebolagslagen – en kort innehållsbeskrivning.

12 februari, 2020|

Allt som rör registreringen och upprättandet av ett aktiebolag finns beskrivet och reglerat i aktiebolagslagen. Här finns också beskrivningar av hur man ska redovisa räkenskaper, vad som gäller för beslutande personer inom ett aktiebolag och mycket mer. Aktiebolagslagen är omfattande – här ger vi en sammanfattning av de viktigaste beståndsdelarna i lagen. [...]

För dig som jobbar med personuppgifter i e-post – Det här bör du ha koll på

12 februari, 2020|

När man hanterar personuppgifter i e-post så behöver man vara extra försiktig. Vi har tidigare berättat om hur man med hjälp av samtycke kan ha rättslig grund för att hantera personuppgifter. Men när det handlar om e-post så tillkommer ytterligare en aspekt – nämligen säkerhet. Det gäller att ha en acceptabel it-säkerhet, så att [...]

Till toppen