Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Beräkning av preskriptionstid vid utebliven slutbesiktning

Beräkning av preskriptionstid vid utebliven slutbesiktning Högsta domstolen (HD) har i målet NJA 2015 s. 862 avgjort en tvist gällande en fordran på tilläggsarbete och därigenom har givit en vägledning [...]

19 February, 2021|

Hur överklagar man försäkringsbeslut?

Försäkringar tecknar vi för att skydda oss själva mot oförutsedda händelser av negativ karaktär. Vanliga typer av försäkringar är skydd mot olyckor, skador av egendom, brott samt olika typer av [...]

11 February, 2021|

Personligt ansvar för bolagets förpliktelser

Vad innebär personligt ansvar för ett bolags förpliktelser och ansvarsgenombrott? I ett aktiebolag finns det ett antal regler som berör ägares befattningshavares, styrelseledamöter och VD till exempel, ansvar för hur [...]

1 February, 2021|

Fordringsrätt

Fordringsrätt Fordringsrätt och fordringsrätten med juridiken Fordringsrätt och fordringstvist är någonting som vi på Rättsakuten kan hjälpa dig med. Oavsett om tvisten är med ett [...]

9 April, 2019|