Aktiebolagslagen är central inom bolagsrätten

Aktiebolagets födelse liv och död.

Aktiebolagets födelse liv och död – allt beskrivs i aktiebolagslagen (ABL).

Allt som rör registreringen och upprättandet av ett aktiebolag finns beskrivet och reglerat i aktiebolagslagen. Här finns också beskrivningar av hur man ska redovisa räkenskaper, vad som gäller för beslutande personer inom ett aktiebolag och mycket mer. Aktiebolagslagen är omfattande – här ger vi en sammanfattning av de viktigaste beståndsdelarna i lagen.

Aktiebolagslagen är central inom bolagsrätten.

Vad säger aktiebolagslagen om aktieägarnas ansvar?

Det är skillnad på att vara en aktiv aktieägare i ett aktiebolag, där man är med och fattar viktiga beslut, jämfört med om man äger aktier utan rösträtt, exempelvis i ett börsnoterat bolag. I privata bolag är det vanligaste att det är aktieägarna själva som är delaktiga i ledningen av företaget. En revisor har till uppgift att granska så att aktieägarna har fullföljt sina åtaganden. Om det uppstår oegentligheter så är det aktiebolagslagen som reglerar vem som bär ansvaret.

Vad är det mer som regleras i aktiebolagslagen?

Som vi nämnde inledningsvis så reglerar aktiebolagslagen ramarna för hur ett aktiebolag ska fungera i Sverige. Här hittar vi även bland annat formerna för hur själva bolagsordningen ska se ut samt hur hanteringen av aktier, aktiebok och aktiebrev ska gå till. Alla aktiebolag måste hålla bolagsstämma och i aktiebolagslagen ser man vilka fasta punkter som enligt lag måste avhandlas där.

Regler kring aktiebolagets ledning

Ledningen för ett aktiebolag kan inte se ut precis hur som helst utan även här finns formerna i aktiebolagslagen. Vad som regleras är till exempel att ett aktiebolag ska ha minst en ledamot och en suppleant. Nyemissioner, vinstutdelningar, överlåtelser och fusioner är andra exempel på sådant som regleras i lagen.

Krav på årsredovisning

Enligt aktiebolagslagen ska alla aktiebolag inkomma med en årsredovisning till bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut. Här finns det inte några undantag. Utebliven årsredovisning är just ett exempel på sådant som enligt aktiebolagslagen kan leda till rättsliga åtgärder mot aktieägare och styrelse. För att detta ska ske behöver dock bolagsverket först utdöma vite och sedan besluta att aktiebolaget är på obestånd. När ett bolag är på obestånd så har aktieägarna inte längre ansvarsfrihet utan riskerar då att personligen ställas till svars för sina handlingar.

Vill du veta mer om aktiebolagslagen? Klicka här för mer info om Rättsakutens erbjudande om bolagsrätt. Kontakta oss så ser vi hur vi kan hjälpa just dig.

Kontakta Rättsakutens jurister!