Arbetsrätt och arbetsmiljö berör villkoren i arbetslivet. Området omfattar även frågor om lönebildning och medling i arbetskonflikter. Rättvisa arbetsvillkor och en god arbetsmiljö bidrar till hög produktivitet i den svenska ekonomin, som kännetecknas av högt arbetskraftsdeltagande och hög sysselsättningsgrad. Ingen som jobbar i Sverige ska ha ett jobb som utnyttjar dem eller sliter ut dem. Ingen ska behöva riskera dödsfall eller allvarlig skada på jobbet.

Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. En dålig arbetsmiljö ska aldrig ge en konkurrensfördel. Företag som medvetet bryter mot lagar och regler för att få konkurrensfördelar skapar osund konkurrens på arbetsmarknaden. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen tre åtgärder för att skapa trygghet på arbetsmarknaden och stävja arbetsrelaterad brottslighet.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en permanent ökning av Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag med 30 miljoner kronor. Detta kommer att bättre göra det möjligt för Arbetsmiljöverket och andra myndigheter att arbeta fokuserat och samverkande för att fortsätta bekämpa bedrägerier, regelbrott och brottslighet på den svenska arbetsmarknaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Som arbetstagare är du skyddad under LAS (lagen om anställningsskydd)

Det är därför vi på Rättsakuten fokuserar mycket på just arbetsrätt. Vi tittar på ditt anställningsavtal och går igenom ditt fall från grunden. Visar det sig sedan att du blivit uppsagd eller avskedad på felaktiga grunder så kan vi driva processen vidare. Vi rekommenderar därför att alltid rådgöra med oss i de fall man blivit uppsagd eller avskedad. Visar det sig att man inte har några chanser att vinna en rättslig process så släpper man helt enkelt fallet och accepterar beslutet. Men då vet man med sig att man gjort en grundlig genomgång av sina möjligheter.

Inom begreppet arbetsbrist ryms också det som kallas för organisatoriska skäl. Det kan vara sådant som att företaget genomgår en omorganisation eller en geografisk flytt. Bolaget måste fortfarande undersöka möjligheten till omplaceringar, men skälen anses annars godtagbara för uppsägning.

Uppsägning på grund av personliga skäl kan bli aktuellt om den anställda uppvisar ett icke lämpligt beteende på arbetsplatsen, inte utför sina uppgifter som förväntat, etc. För att uppsägning ska bli aktuellt så måste dock arbetsgivaren ha varnat det anställda skriftligen minst en gång tidigare. Den anställda ska alltså ha fått chansen att ändra sitt beteende efter det att arbetsgivaren påpekat sitt missnöje.

Juridiken för arbetsrättsliga tvister är komplex och är man inte insatt i lagtexterna och tolkningarna av dessa så kan det vara mycket svårt att överblicka ens möjligheter att vinna ett rättsfall. Som anställd kan man ofta känna att man ligger i underläge, trots att det är arbetsgivaren som ska bevisa att uppsägningen har rättslig grund.

Om uppsägningen anses felaktig så ska den skriftligen ogiltigförklaras av arbetstagaren. Därefter har man ytterligare 14 dagar på sig att lämna in sin stämningsansökan och yrka på att uppsägningen ska ogiltigförklaras.

Som arbetstagare har du rätt att kräva skadestånd från din arbetsgivare om det visar sig att uppsägningen är felaktig. Det här ska göras senast 4 månader efter mottagandet av beskedet om uppsägning.

Även om det skulle visa sig att din uppsägning har rättslig grund så har du som tidigare anställd företrädesrätt till återanställning. Det innebär alltså att om företaget väljer att återanställa inom 12 månader från din uppsägning, så har du eventuellt rätt till det jobbet. Precis som vid prövning av omplacering i samband med uppsägningen så behöver det vara belagt att du som person är lämplig för just den här tjänsten. Du behöver alltså ha kompetensen, eller anses kunna anskaffa kompetensen inom rimlig tid.

I hemförsäkringen finns det ofta ett rättsskyddsmoment. Men i och med att fackförbunden tillhandahåller rättslig rådgivning så gäller inte hemförsäkringen för arbetsrättsliga tvister. Ha det här i åtanke då det innebär att du får bekosta dina juridiska omkostnader själv. Det tar dock inte lång tid och kostar således inte mycket pengar att göra en första genomlysning av ditt ärende. Därefter får man helt enkelt göra en avvägning om man vill ta det vidare till en rättslig prövning eller inte. Det kan ibland också räcka med att en jurist kontaktar arbetsgivaren och förklarar felaktigheterna i uppsägningen eller avskedandet. Många arbetsgivare vill inte ta risken att bli stämda och kommer därför att dra tillbaka sitt beslut.

Förhandlingar görs ofta direkt mellan parterna i enlighet med MBL (lagen om medbestämmande). Det är väldigt ovanligt att rättsfall hamnar i arbetsdomstolen, som är den instans som dömer i sådana här tvister.
Har du som arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad, eller har andra arbetsrättsliga frågor så hjälper vi dig gärna. Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Kontakta oss redan idag!