Avtalsrätt

Avtalsrätt och avtalsrättsliga frågor

Avtalsrätt och avtalsrättsliga frågor

Avtalsrätt är det rättsområde som handlar om avtals ingående, avtalstolkning och avtals giltighet. När det gäller avtals ingående aktualiseras avtalsrättsliga frågor om till exempel fullmakt. De centrala bestämmelserna finns i avtalslagen från år 1915.

Avtalsrättsliga frågor

Avtalsrättsliga frågor som är vanligast inom avtalsrätten är om ett avtal har kommit till stånd, hur ett avtal ska tolkas och om ett avtal är giltigt.

I avtalslagen från år 1915 finns bestämmelser som besvarar frågorna om ett avtal har kommit till stånd och om ett avtal är giltigt. Huvudregeln enligt avtalslagen är att avtal kommer till stånd genom att en part lämnar ett anbud och att motparten lämnar en accept.

Avtalsjurist som kan avtalstolkning

Som avtalsjurist så skall man vara noga med grundprincipen d.v.s. att avtal ska hållas, men det finns flera grunder för ogiltighet.

Det finns t.ex. sätt som när ett avtal kommer till stånd, att man genom dolt handlande eller genom passivitet skapar ogiltighet.

Det kan till exempel vara fråga om tvång, svek eller ocker. Ett avtalsvillkor eller hela avtalet kan också jämkas eller lämnas utan avseende med hänvisning till den så kallade stora generalklausulen i 36 § avtalslagen.

Frågan om hur ett avtal ska tolkas besvaras dock inte i någon lag utan i domstolarnas praxis.

Grunden är att avtalet ska tolkas utifrån den gemensamma partsviljan. Finns ingen sådan fastställs avtalets innehåll utifrån en rad omständigheter, bland annat avtalets ordalydelse, partsbruk, avtalets ändamål, dispositiv lag och skälighet.

Olika begrepp inom avtalsrätten

  • Avtals ingående
  • Fullmakt
  • Avtalstolkning
  • Avtals giltighet / ogiltighet

Behöver du hjälp med frågor som rör avtalsrätten?

Våra avtalsjurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom avtalsrätt, både när det gäller att utforma och upprätta avtal och när det gäller att driva avtalsrättsliga tvister i domstol. Behöver du hjälp att upprätta ett avtal? Behöver du hjälp i domstol med en tvist om avtals ingående, avtalstolkning eller avtals ogiltighet? Du kan kontakta oss, så tar våra avtalsjurister hand om ditt ärende inom avtalsrätt.

Kontakta oss idag för konsultation