About Fredrik Jörgensen

Jurist och ekon. dr.

Vad är en skiljeklausul i ett avtal och vad innebär det?

Skiljeklausuler är mycket vanliga i avtal, särskilt om avtalsparterna är större företag. Men vad är en skiljeklausul i ett avtal egentligen? Varför är skiljeklausulen vanlig i avtal? Först och främst får vi väl utgå från att skiljeklausuler är vanliga i avtal för att de tillför något väsentligt till avtalen, något som uppfattas som bra för [...]

Vad är förenklat skiljeförfarande och hur fungerar det?

I affärsvärlden är avtal centralt och många avtal är ganska enkla och handlar om mindre köp av varor eller tjänster. Men det är också vanligt med större avtal som är omfattande, reglerar förfaranden i detalj och som sträcker sig över flera år. Företag som ingår stora och omfattande avtal Det är särskilt större företag som [...]

Vad är en skiljedomstol och hur fungerar den?

En skiljedomstol används ofta av företag för att lösa tvister. Men vad är egentligen en skiljedomstol och finns det några kända skiljedomstolar i Sverige? En skiljedomstol är en privat domstol och används av företag för tvistlösning När företag ingår avtal med varandra så är de ofta, redan när avtalet ingås, väl medvetna om att det [...]

Vad innebär skiljedom och skiljeförfarande?

Med jämna mellanrum hör man att det meddelats skiljedom i en tvist mellan två företag. Inte sällan är det en tvist mellan stora företag, tillräckligt stora för att de ska få uppmärksamhet i media. Vad är det som skiljer en skiljedom från en vanlig dom? En skiljedom är en dom som meddelas efter att ett [...]

Skiljedom inom entreprenadrätt eller vid entreprenad

Tvister om avtal som dras till skiljedomstol för skiljedom är något som tyvärr är vanligt förekommande inom många branscher. Tvister inom entreprenadbranschen Tvister om entreprenad är inget undantag, tvärtom är tvister inom entreprenadbranschen vanligare än i resten av näringslivet. Det kan bero på att entreprenadkontrakt ofta är komplexa och innehåller väldigt många olika moment som [...]

Hur löser man en tvist i skiljenämnd?

Att lösa tvister i skiljenämnder, eller skiljedomstolar som de också kallas, är vanligt vid tvister inom internationellt affärsliv. Konfliktlösning i samband med en tvist är en stor utmaning för många företag Det är inga företag eller privatpersoner som vill ha tvister, tvister kostar pengar och tid. Det man vill är istället att avtal följs på [...]

Skiljedomsförfarande vid Internationella Handelskammaren

Internationella Handelskammaren, eng International Chamber of Commerce ICC, uppger själva att de är världens största näringslivsorganisation. ICC Internationella Handelskammaren är känd under förkortningen av dess engelska namn, ICC. ICC används därför lika ofta som Internationella Handelskammaren i text och tal. ICC har som uttalat mål att främja global frihandel och underlätta internationella affärer. ICC ståtar [...]

Finns det en skiljedomstol i Stockholm?

Skiljedomstolar är en slags privata domstolar som avgör tvister mellan företag. I Sverige är det mycket vanligt att företag har så kallade skiljeklausuler i sina avtal. Avtal leder till behovet av en skiljedomstol Den vanligaste platsen för skiljedomstol i Sverige är Stockholm, som är centrum är den plats där de flesta större företag har sitt [...]

Beräkning av preskriptionstid vid utebliven slutbesiktning

Beräkning av preskriptionstid vid utebliven slutbesiktning Högsta domstolen (HD) har i målet NJA 2015 s. 862 avgjort en tvist gällande en fordran på tilläggsarbete och därigenom har givit en vägledning kring frågan om hur preskriptionstid ska beräknas när någon slutbesiktning av en entreprenad inte har skett. I denna artikel kommer att redogöras för vad som [...]

Fodervärd åt häst och upprätta skriftligt avtal

Att vara fodervärd åt en häst är ett bra sätt att prova på hur det verkligen är att ha en egen häst. Det är även ett fördelaktigt alternativ för den som inte har möjlighet att köpa egen häst. Det är viktigt att upprätta ett skriftligt avtal för att undvika missförstånd och konflikter. Fodervärden har [...]