About Sandra

This author has not yet filled in any details.
So far Sandra has created 102 blog entries.

Statens skadeståndsansvar | NJA 2013 s. 842

Enligt statens skadeståndsansvar i 3 kap. 2 § i skadeståndslagen och enligt den europeiska konventionen tas fortfarande miljömässiga sanktionsavgifter ut trots otillräckliga anklagelser om ansvarsvillkoren. Göta hovrätt Företaget Kezban förde talan mot staten genom Justitiekanslern, som härrör av hovrättens dom. Bakgrund År 2007 sålde företaget Kezban AB två typer av juice varav båda dryckerna förpackas [...]

Vem har bevisbördan vid entreprenadtvist om pris?

Frågan om vilket pris som ska gälla för entreprenad är vanligt förekommande i tvister mellan beställare och entreprenör. Om det saknas ett skriftligt entreprenadavtal kan parterna efter entreprenadens färdigställande vara oense om vilket pris beställaren ska betala till entreprenören för det utförda arbetet. Entreprenören kan exempelvis hävda att parterna har överenskommit om att arbetet skett [...]

Vad gäller för preskription inom entreprenadrätt?

Befinner du dig i en tvist med en beställare eller en entreprenör angående hur en preskriptionsbestämmelse som avviker från ABT 06 eller AB 04 ska tolkas? Anser du att vidare att du haft en helt annan avsikt än din motpart när bestämmelsen utformades? Hur dessa problem ska lösas framgår av rättsfallet Ski Lodge v. ÖBAB. [...]

Uppförande av entreprenad på löpande räkning | Självkostnadsprincipen

Har du ingått ett avtal om uppförandet av en entreprenad på löpande räkning och undrar vad som krävs för att få vissa kostnader ersatta? Undrar du dessutom vilka kostnader som är ersättningsgilla i samband med att entreprenaden utförs? Detta framgår av rättsfallet Nybropalatset. Vad är löpande räkning? Att ett entreprenadavtal ingås enligt löpande räkning innebär [...]

Kravet på skriftlig beställning vid utförandet av ÄTA-arbeten

En viktig entreprenadrättslig fråga som ofta blir föremål för tvister och diskussion är frågan gällande vad som ingår i entreprenörens huvudåtaganden samt vad som ska ersättas som ett ÄTA - arbete. Vid utförande av en entreprenad enligt Byggbranschens standardavtal AB 04 krävs att tilläggs- och ändringsarbete ska beställas skriftligen innan det påbörjas. Om formaliakravet för [...]

Vem har bevisbördan för beställt ÄTA-arbete?

Är du en entreprenör som har utfört ÄTA-arbeten, men inte fått betalt för dessa? Eller har du precis dragit slutsatsen att du kommer att behöva utföra ÄTA-arbeten? Undrar du vidare vad som krävs för att du som entreprenör ska få betalt för de ÄTA-arbeten du har utfört eller kommer att utföra? Detta förklaras i fallet [...]

För sen reklamation av fel i entreprenad

Vid tvist om fel i kommersiella entreprenader uppkommer ofta frågan om beställaren har reklamerat det upptäckta felet i tid för att kunna göra gällande påföljder gentemot entreprenören. Reklamationsskyldighet I entreprenadförhållanden där standardavtalet AB 04 tillämpas finns det en reklamationsskyldighet för beställaren att meddela utan dröjsmål entreprenören då han upptäcker fel eller skada på grund av [...]

Köpa husbil privat | Köpa begagnad husbil

Ska du köpa begagnad husbil finns det mycket att tänka på och det gäller att du är extra noggrann. Här får du information och tips om att köpa begagnad husbil för ett lyckat och smidigt köp. Vilken lag tillämpas vid köp av husbil mellan privatpersoner? Ska du köpa en husbil privat är det köplagen (KöpL) [...]

Dödsbodelägare | Vem ärver efter ett dödsfall?

När en person avlider uppstår en juridisk person - ett dödsbo. Delägare i dödsboet kallas för dödsbodelägare och är arvsberättigade släktingar (legala arvingar) och efterlevande make/maka, sambo, arvingar och eventuella universella testamentstagare till den avlidne. Bouppteckning För att ta reda på vilka som är arvsberättigade efter ett dödsfall görs en bouppteckning. Till bouppteckningsförrättningen kallas arvsberättigade [...]

Särkullbarn och arv | Så här hur fungerar det

I en familj där det endast finns gemensamma barn är arvsordningen att make eller maka ärver all kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt och att gemensamma barn ärver först när den efterlevande maken eller makan har avlidit. Gifta par som har särkullbarn För gifta par som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden eller äktenskap som [...]