Har beställaren egentligen rätt till avhjälpandekostnader i en entreprenadtvist att varken entreprenören eller beställaren har avhjälpt felet och faktiskt haft en reell kostnad för problemet.

I mål T 511-13 behandlas just denna fråga kring ersättning för avhjälpandekostnader. Bakgrunden i denna entreprenadtvist är ett entreprenadavtal mellan en Byggfirma (entreprenören) samt ett fastighetsbolag (beställaren) avseende byggnad av en kontorsbyggnad. Entreprenadavtalet omfattades av bland annat ABT06.

Har beställaren rätt till ersättning i form av avhjälpandekostnader?

Har beställaren rätt till ersättning i form av avhjälpandekostnader?

Måste felet vara avhjälpt för en reell kostnad?

Frågan är om beställaren verkligen kan kräva ersättning och beräkna kostnad för avhjälpande utan att faktiskt ha avhjälpt problemet och haft en reell kostnad för avhjälpandet av felet.

Varken beställaren eller entreprenören har i denna situation avhjälpt problemet istället har beställaren yrkat ersättning för de beräknade avhjälpandekostnaderna enligt 7 kap. 25 § i ABT 06. Enligt den bestämmelsen anges att avhjälpande sker på entreprenörens kostnad om han är ansvarig för felet.

Detta innebär att trots entreprenadavtalet där det står att entreprenören är skyldig att betala avhjälpandekostnaderna i enlighet med ABT 06, kan det komma att ske undantag då problemet inte ännu är avhjälpt.

Beställaren kan inte ge en konkret kostnad för avhjälpning av problemet då det kvarstår vilket gör att de yrkade summorna är obaserade.

Beställaren godkände arbetet

Vid slutbesiktning godkändes entreprenaden av fastighetsbolaget, det var först senare som fel avseende ljudspridning uppkom. Problemet ansågs bero på en för tun betongplatta, något som byggfirman bestred och därmed utfördes inte heller något avhjälpandearbete i ärendet.

Kort efter gjordes en domstolsprövning av denna entreprenadtvist där fastighetsbolaget (beställaren) krävde ersättning från byggfirman (entreprenören) på grund av felen med för tunna väggar.

Entreprenören bestred stämningen och invände att beställaren inte hade avhjälpt felen, något som var en förutsättning för att beställaren skulle få ersättning enligt ABT 06 som kontraktet reglerades av. Enligt ABT 06 ska entreprenören avhjälpa möjliga fel annars ska beställaren låta avhjälpa felen på entreprenörens bekostnad.

Detta innebär att beställaren måste avhjälpa felen innan de kräver ersättning. I denna entreprenadtvist avgjorde Tingsrätten att beställaren skulle få ersättning i form av värdeminskningsavdrag, Hovrätten i sin tur konstaterade istället att i enligt ABT 06, att möjlighet till ersättning inte fanns då felen inte hade avhjälpts.

HD bedömer Fortums rätt i tvisten

Högsta domstolen ansåg att trots ABT 06 så hindrar inte detta beställarens rätt till ersättning. HD meddelar den 23 November 2014 att entreprenören, J.S Byggfirma AB ska ersätta beställaren Det Andra Bolaget House Sweden AB motsvarande de kostnader som beräknas för att avhjälpa felen. Högsta domstolen meddelar även att beställaren inte har rätt till värdeminskningsavdrag.

Rättsakuten – Lång erfarenhet av entreprenadtvister

Rättsakuten är en juristbyrå som har lång erfarenhet av entreprenadtvister. Har du en liknande tvist med din entreprenör, tveka inte på att kontakta Rättsakuten för råd eller representation.