Avtalsrätt

Avtalsrätt är det rättsområde som handlar om avtals ingående, tolkning och avtals giltighet/ogiltighet. När det gäller avtals ingående aktualiseras avtalsrättsliga frågor om till exempel fullmakt. De centrala bestämmelserna finns i avtalslagen från år 1915. Avtalsrätten är central inom affärsjuridiken. En förutsättning för en ekonomisk transaktion är avtals ingående varför avtalsrätten är så central för affärer. Avtalsrätten är i snabb utveckling bland annat tack vare tekniska landvinningar som möjliggör digital signering.

Avtalsrätten reglerar avtals ingående, giltighet, uppsägning samt 0giltigförklarande, hävning likväl som tolkningsläran. Inomobligatorisk avtalsrätt inkluderar även skadestånd.

Några avtalsrättsliga principer

Den grundläggande principen i svensk avtalsrätt är att avtal skall hållas pacta sund servanda. Andra viktiga principer är;  oklarhetsregeln- den som har skrivit ett avtal ansvarar för att avtalets tolkning. Vid oklarheter skall det tolkas till den skrivandes nackdel. Minimiregeln innebär att part som har att utföra något betungande som resultat av en oklarhet i ett avtal skall tolkas så att den ska behöva göra det minst betungande sättet. Skrivet går före tryckt– tillägg som gjorts för hand i ett avtal, ofta i sista stund, har tolkningsföreträde framför det som står tryckt i avtalet.

Avtalsrättsliga frågor

Avtalsrättsliga frågor som är vanligast inom avtalsrätten är om ett avtal har kommit till stånd, hur ett avtal ska tolkas och om ett avtal är giltigt, samt avtalsbrott.  I avtalslagen finns bestämmelser som besvarar frågorna om ett avtal har kommit till stånd. Huvudregeln enligt avtalslagen är att avtal kommer till stånd genom att en part lämnar ett anbud och att motparten lämnar en accept.

Avtalsjurist som kan avtalsskrivande

Rättsakutens avtalsjurister förstår hur avtal kan tolkas av parterna och domstolen. Vi har ett sätt att skriva avtal som ger extra stor flexibilitet  – med omförhandlingsklausuler,  och kreativa forumregler som anpassas för klientens bästa.  Vi vet att det inte alltid är svensk rätt som är bästa för dig och ditt företag när du ska ingå ett avtal.  Därför undersöker vi förutsättningarna för just din bransch och ditt företag för att maximera ditt företags avkastning och minimera riskerna.  Vi säkerställer att du som kund får god kvalitet i dina varor och tjänster genom särskilda klausuler om kvalitetskontroll.  Vi säkerställer skadeståndsnivåer genom sanktionsklausuler.  Vi är duktiga på att betalning skall ske i relation till leverans av varor och tjänster.

Avtalsjurist som kan avtalstolkning

Avtal tolkas utifrån i första hand utifrån vad parterna avsåg med avtalet – den s k partsavsikten. I andra hand utgår man från som står skrivet i avtalet. Om det inte går att avgöra tolkningen utifrån vad som står skrivet övergår man till att undersöka avtalets kontext, ofta gällande i den bransch som en eller båda parterna verkar i. Därefter tolkas avtalet efter partsbruk – hur parterna har agerat under avtalets gång, därefter dispositiva lagar och avtalets skälighet.

Vi har sett de vanligaste invändningarna mot giltiga avtal – och hur man argumenterar mot dem. Den stora generalklausulen i 36 § avtalslagen är missbrukad bland rikets jurister.  Vanliga invändningar är avtalslagens tredje kapitel – tvång, svek eller ocker. Frågan om hur ett avtal ska tolkas besvaras dock inte i någon lag utan i domstolarnas praxis.

Tjänster vi erbjuder

 • Tvistlösning vid avtalsbrott i allmän domstol.
 • Tvistlösning vid avtalsbrott i skiljedomstol.
 • Avbrytande av avtal.
 • Reklamation av tjänster och varor.
 • Förhandlingar vi avtals ingående.
 • Omförhandling av avtal.
 • Hjälp med avtalstolkning.
 • Genomgång och förbättring av befintliga standardavtal.
 • Assistens med att översätta avtal samt anpassning till andra jurisdiktioner.

Exempel på avtal vi skriver åt kunder

 • Bolagsrättsliga avtal: stiftelseurkund, bolagsordning, aktieägaravtal, företagsöverlåtelse, fusionsavtal, företagssammanslagning.
 • Avtal mellan bolag: konsultavtal, uppdragsavtal, PR-avtal, produktutvecklingsavtal,  samarbetsavtal, återförsäljaravtal, liksom kundavtal, sekretessavtal, IT-avtal, fullmaktsavtal.
 • Fastighetsöverlåtelse, gåvobrev för fastighet.
 • Immaterialrättsliga avtal: licensavtal och köpeavtal av patent, royaltyavtal, licensavtal för programvara, mönsterskydd.
 • Artistavtal med musikbolag, avtal med förlag.
 • Sportavtal; agentavtal, spelaravtal, låneavtal spelare.
 • Finansavtal som investeringsavtal avtal om compliance / regelefterlevnad.
 • Köpeavtal, samarbetsavtal, hyresavtal, leasingavtal.
 • Produktutvecklingsavtal
 • Sekretessavtal, NDA /CDA avtal på engelska.
 • Inköps- och försäljningsavtal.
 • Standardavtal till slutkund.

Behöver du hjälp med frågor som rör avtalsrätten?

Våra avtalsjurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom avtalsrätt, både när det gäller att utforma och upprätta avtal och när det gäller att driva avtalsrättsliga tvister i domstol. Behöver du hjälp att upprätta ett avtal? Behöver du hjälp i domstol med en tvist om avtals ingående, avtalstolkning eller avtals ogiltighet? Du kan kontakta oss, så tar våra avtalsjurister hand om ditt ärende inom avtalsrätt. Behöver du hjälp med att väcka talan för ett avtalsbrott för att få skadestånd klicka här och här. Behöver du hjälp med att väcka talan i skiljedomstol, klicka här.

Kontakta oss idag för konsultation