Att bestrida en faktura är många gånger mycket enkelt men ibland kan det bli lite mer komplicerat och i sällsynta fall kan ett bestridande av en faktura också leda till en formell tvist. Nedan ska vi gå igenom olika situationer hur ett hushåll eller ett företag kan agera när de får en felaktig faktura och önskar bestrida denna faktura. 

Bestrida faktura – Hur bestrider man en faktura?

Vad är en faktura?

Alla hushåll och företag får regelbundet fakturor skickade till sig. Lite beroende på hushållets situation och företagets storlek så varierar antalet fakturor och också storleken på fakturorna. Det som varierar är också frekvensen på fakturor från samma leverantör. De vanligast återkommande fakturorna är de som relaterar till boende för ett hushåll och lokaler för ett företag. Det är ofta hyra, elektricitet, försäkring, vatten, telefoner, internet med mera. Dessa fakturor kommer ofta väldigt punktligt varje månad eller kvartal.

Utöver dessa, frekventa, fakturor så kommer ofta fakturor för saker som ligger utöver det livs- eller affärsnödvändiga. För ett hushåll kan det vara TV-abonnemang, inköp av varor över internet, resor med mera. För ett företag är det ofta varuinköp, inhyrd personal och annat som leder till att fakturor skickas.

Dessa fakturor är nästan alltid helt och hållet korrekta men det är ändå så att nästan alla leverantörer vid något tillfälle gör fel när de skickar en faktura. Det kan vara tilläggskostnader som inte ska vara där, det kan vara periodiseringar som inte är korrekta, det kan vara förväxlingar mellan kunder med mera.

Vilket är tillvägagångssättet för att bestrida en faktura?

För det första ska man förstås kontrollera alla fakturor som man får skickade till sig. Man bör gå igenom fakturorna mycket noggrant för att försäkra sig om att allting är korrekt. Även om detta låter uppenbart så är det långt ifrån alla som granskar de fakturor som de får skickade till sig.

Om man vid granskningen upptäcker något fel, och det kan vara vad som helst, så bör man omedelbart dokumentera felet. Fel kan till exempel vara förfallodatumet, kvantiteten på det man köpt, priset per enhet, pålagda skatter med mera. Vad man ska göra när man undersökt och dokumenterat är att omedelbart kontakta företaget som skickat fakturan. Är det ett inkassobolag som skickat fakturan å ett företags vägnar så är det inkassobolaget som man ska kontakta eftersom det är de som äger fordran.

Vid kontakten med företaget som skickat fakturan ska man ange exakt vad det är som man vill bestrida med fakturan, vem man är, vilket fakturanummer det är och annan kontaktinformation. Man bör begära att den felaktiga fakturan omedelbart justeras och att företaget som skickat fakturan omedelbart bekräftar detta.

Bestrid fakturor i tid och skriftligen

Det företag eller privatperson som vill bestrida en faktura bör göra det omedelbart efter det att felet upptäckts. För att kunna bestrida fakturan i god tid före förfallodagen bör den som fått fakturan ha som rutin att granska fakturan omedelbart efter det att fakturan mottagits.

Ett bestridande av en faktura bör göras skriftligt, till exempel per e-post och all fortsatt kommunikation bör göras skriftligen. Alla meddelanden till och från företaget som skickat fakturan bör sparas ifall ärendet leder till en framtida tvist. Om man är i kontakt med företaget per telefon bör man göra anteckningar i samband med telefonsamtalet så man vet när det ägde rum och vad som sades. Har man möjlighet kan man förstås också spela in telefonsamtalet, om man gör det bör man informera motparten om detta i början av samtalet.

Anledningen till att en faktura bestrids bör alltid anges

Den som vill bestrida en faktura bör alltid ange anledningen till att fakturan bestrids. Detta kan förstås tyckas självklart men det är ändå viktigt att påminna om detta. Redan i det första, skriftliga, meddelandet till den som skickat fakturan bör den exakta anledningen till att fakturan bestrids anges. Anledningen till att fakturan bestrids bör också anges så detaljerat som möjligt. Om det finns dokumentation till varför fakturan bestrids bör den också bifogas.

Om det till exempel rör sig om att en tjänst inte levererats som den ska så bör detta dokumenteras mycket väl. Det kan handla om att man hyr en lokal men att tillträde till lokalen hindrats på grund av att hyresvärden till exempel inte röjt snö utanför dörren. Då bör man ta bilder på snöhögen och ha med datumstämpel på bilderna samt om möjligt visa hur länge olägenheten varade. Om olägenheten varade i tre dagar bör man få hyresavdrag på tio procent om olägenheten gjorde att man inte kunde bruka lokalen som tänkt. Får man då en faktura på full hyra för månaden då olägenheten uppstod ska man omedelbart bestrida fakturan och ange bristande snöröjning som anledning.

Ange rättslig grund för bestridande av faktura

Om vi fortsätter med exemplet med bristande snöröjning och den olägenhet som det medförde så är det omöjligheten att nyttja lokalen som är anledningen till att fakturan bestrids. Om då hyresvärden till exempel använder force majeure som förklaring till att lokalen inte kan användas och fortsätter att hävda sin rätt till att få hela fakturan betald gäller det att den som bestrider fakturan kan ta sig an de rättsliga grunderna för att bestrida fakturan.

Först och främst är det knappast force majeure om det snöar i Sverige. Snö faller under stora delar av Sverige under vinterhalvåret och är därför knappast att jämföra med en jordbävning eller annat. Vidare, även om det nu skulle vara force majeure så är möjligheten att nyttja lokalen fortfarande begränsad och tjänsten därmed inte levererad.

Force majeure skulle möjligtvis vara en ursäkt för att inte få skadestånd för uteblivna intäkter men knappast för att ta full hyra för själva lokalen. Det är dessutom väldigt tydligt reglerat i svensk lagstiftning att det är fastighetsägaren, som oftast också är hyresvärd, som har ansvaret för snöröjningen i direkt anslutning till fastigheten. Under coronakrisen 2020 försökte flygbolag använda force majeure som ursäkt för att inte ersätta passagerare vars flyg blivit inställda men det avslog relevanta myndigheter inom EU omedelbart. Trots pandemin har flygen inte avgått och det gör att pengarna ska betalas tillbaka, skadestånd kan därmed kanske inte krävas av passagerarna med hänvisning till force majeure.

Exempel på skäl till att bestrida en faktura

Några exempel på goda skäl att bestrida en faktura kan vara att:

– Tjänsten eller varan inte alls har beställts

– Leveransen inte stämmer med beställningen

– Betalningen redan skett

Vem ska utreda bestridandet av fakturan?

Frågan om vem som ska utreda om det är fel i en faktura skiljer sig från fall till fall. Om det är beställaren som hävdar fel gentemot den som skickat fakturan är det i normalfallet beställaren som måste visa på fel. Om däremot beställaren hävdar att någon beställning aldrig ägt rum måste den som skickat fakturan bevisa att en beställning gjorts och att ett avtal ingåtts.

Sammanfattning

Ibland uppstår det tyvärr missförstånd och felaktigheter med fakturor som företag skickar till kunder. Om en person eller ett företag får en felaktig faktura är det viktigt att bestrida den fakturan. Vid bestridande av fakturan är det viktigt att:

– Bestrida fakturan omedelbart. Om man väntar för länge blir passiviteten till en acceptans.

– Alltid bestrida fakturan skriftligen. All dokumentation med företaget ska sparas för en eventuell tvist

– Alltid ange anledningen till att fakturan bestrids. Ange ange anledningen så precist som möjligt

– Om möjligt, ange en rättslig grund för varför fakturan bestrids. Till exempel att fakturan inte stämmer med det avtal som ingåtts

Kontakta gärna Rättsakuten för hjälp med att bestrida en faktura.

Läs mer