Hur genomförs en bolagsstämma i ett aktiebolag?

Aktieägarens rätt att ta utöva inflytande i ett aktiebolag utövas vid de återkommande bolagsstämmorna. En bolagsstämma är motsvarande till ett årsmöte i en ideell förening, årsmöte kan också användas som synonym till en bolagsstämma ibland. Bolagsstämman som institution behandlas i aktiebolagslagens 7 kapitel.

Hur genomförs en bolagsstämma i ett aktiebolag?

Hur genomförs en bolagsstämma i ett aktiebolag?

Bolagsstämmor är något som alla aktiebolag har gemensamt men reglerna för hur de ska utövas skiljer sig lite mellan privata och publika aktiebolag. I den här artikeln ska vi beskriva vad som gäller för en bolagsstämma och vilka rättigheter en aktieägare har. Vi kommer övervägande att fokusera på ett privat aktiebolags bolagsstämma här. Inom bolagsrätten finns det dock många formalia för bolagsstämmor beroende på till exempel storleken på bolaget och om det är listat på en fondbörs.

Bolagsstämma i ett aktiebolag

Terminologin för bolagsstämman i ett aktiebolag har ändrats lite över tiden. Det som vanligtvis kallas för ordinarie bolagsstämma kallas också för årsstämma i aktiebolagslagen. En årsstämma, ordinarie bolagsstämma, skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid årsstämman ska styrelsen presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen för aktieägarna.

Kallelse till bolagsstämma

Styrelsen skall kalla till bolagsstämma mellan sex och fyra veckor innan bolagsstämman. I ett privat aktiebolag får bolagsordningen stadga att en kallelse får skickas vid ett senare tillfälle men senast två veckor innan bolagsstämman.

Innehållet i en kallelse

En kallelse till bolagsstämma i ett aktiebolag skall innehålla tid och plats för bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämman skall också innehålla ett förslag till dagordning samt vilka ärenden som skall behandlas vid bolagsstämman. De ärenden som skall behandlas skall presenteras utförligt om ärendet inte är av rutinkaraktär, som till exempel att utse en sekreterare för bolagsstämman.

Beslut som skall fattas vid en ordinarie bolagsstämma, årsstämma

Vid årsstämman skall beslut fattas om:

 1. Fastställelse, godkännande, av resultat- och balansräkningarna
 2. Disposition av aktiebolagets vinst, hur vinsten skall användas, samt eventuell förlust
 3. Om styrelsen och den verkställande direktören skall få ansvarsfrihet. Ansvarsfrihet innebär att aktieägarna vid årsstämman, ordinarie bolagsstämma, bestämmer att styrelsen och den verkställande direktören skött sina uppgifter på ett hederligt sätt och inte skall hållas ansvariga för oegentligheter avseende aktiebolagets affärer. Om styrelsen och den verkställande direktören inte beviljas ansvarsfrihet är det mycket allvarligt och leder ofta till en polisanmälan om ekonomisk brottslighet. Att ett aktiebolag gör förlust är inte något som normalt leder till att styrelsen och den verkställande direktören inte beviljas ansvarsfrihet
 4. Eventuella andra ärenden som aktiebolagslagen eller bolagsordningen kräver att den ordinarie bolagsstämman skall besluta om

I aktiebolagets bolagsordning får det också stadgas att ett aktiebolag skall hålla en eller flera bolagsstämmor under året. En sådan bolagsstämma kallas för extra bolagsstämma.

Aktieägares rättigheter vid en bolagsstämma

En aktieägare som vid dagen för bolagsstämman äger aktier i aktiebolaget har rätt att delta vid den ordinarie bolagsstämman. En bolagsordning i ett aktiebolag får dock stadga att en aktieägare endast får delta vid en ordinarie bolagsstämma om han eller hon anmäler deltagande senast den dag då kallelsen till bolagsstämmans stadgar att en sådan anmälan om närvaro skall göras.

Om en aktieägare själv inte kan delta vid en bolagsstämma kan ett ombud företräda en aktieägare om ombudet har en fullmakt. I ett aktiebolags bolagsordning får det också stadgas att en aktieägare kan rösta per post vid en bolagsstämma. En aktieägare får också ha med sig biträden till bolagsstämman om anmälan om detta görs senast vid den sista dagen som anges i kallelsen till bolagsstämman.

En bolagsstämma får också besluta att utomstående har rätt att närvara vid en bolagsstämma. Samtliga närvarande aktie��gare måste stödja ett sådant beslut för att det ska vara giltigt.

Aktieägarens rätt att rösta vid en ordinarie bolagsstämma

En aktieägare i ett aktiebolag får vid en bolagsstämma rösta för alla de aktier som han eller hon äger, eller företräder så länge ingenting annat stadgas i aktiebolagets bolagsordning.

Plats för bolagsstämma

En bolagsstämma i ett aktiebolag skall äga rum i den ort där styrelsen i aktiebolaget har sitt säte.

I särskilda fall kan bolagsstämman hållas på en annan ort än den där styrelsen har sitt säte. Dessa fall skall vara extraordinära.

En aktieägare har rätt att ta initiativ vid en bolagsstämma

En aktieägare har rätt att få en fråga behandlad vid en bolagsstämma om han eller hon kräver det och kravet inkommit till styrelsen innan kallelsen skickats.

Handlingar inför bolagsstämma

De viktigaste handlingarna inför en bolagsstämma i ett aktiebolag är årsredovisningen och revisionsberättelsen. Dessa handlingar skall hållas tillgängliga för aktieägarna i aktiebolaget i minst två veckor innan det att bolagsstämman i aktiebolaget ska äga rum. Om en aktieägare begär det ska årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till denne utan kostnad

Årsredovisningen och revisionsberättelsen skall presenteras vid bolagsstämman i ett aktiebolag.

Dagordning

Det finns en fastställd dagordning för en bolagsstämma i ett aktiebolag. Nedan följer de viktigaste punkterna för dagordningen vid en bolagsstämma i ett aktiebolag:

 1. Bolagsstämmans öppnande. Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den som styrelsen utsett
 2. En röstlängd med närvarande aktieägare eller deras företrädare skall upprättas. Aktieboken, som innehåller uppgifter om vilka som är aktieägare i bolaget, skall hållas tillgänglig
 3. Ordföranden för bolagsstämman i ett aktiebolag skall utses av bolagsstämman om inte annat föreskrivs i bolagsordningen
 4. Det förslag på dagordning som skickats med kallelsen godkänns eller avslås av bolagsstämman
 5. Ärendena enligt den av bolagsstämman beslutade dagordningen behandlas i tur och ordning. Presentation av årsredovisningen och revisionsberättelsen tillsammans med ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören är de viktigaste punkterna
 6. Andra viktiga punkter vid en bolagsstämma i ett aktiebolag är val av styrelse och revisor

Om någon aktieägare begär det skall omröstning ske vid beslut vid en bolagsstämma i ett aktiebolag.

Stämmoprotokoll

Vid ett aktiebolags bolagsstämma skall ordföranden för bolagsstämman ansvara för att ett protokoll för bolagsstämman uppr��ttas. Protokollet skall undertecknas av den som fört protokollet, ordföranden, om han eller hon inte är protokollförare, samt en eller flera justeringsmän som bolagsstämman utsett om bolagsstämman har fler än en person närvarande.

Protokollet från bolagsstämman skall hållas tillgängligt för aktieägarna. En kopia av protokollet från bolagsstämman skall skickas till aktieägare som begär det. Protokollet skall förvaras på ett betryggande sätt.

Sammanfattning

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ, det är på bolagsstämman som aktieägarna träffas och fattar årets viktigaste beslut.

Några av de viktigaste sakerna att känna till om en bolagsstämma är:

 • Kallelsen till bolagsstämman ska göras enligt aktiebolagslagen
 • Kallelsen ska innehålla tillräckligt med information för att aktieägarna ska kunna fatta beslut
 • Vissa beslut vid bolagsstämman är obligatoriska, som beslut om att godkänna årsredovisningen till exempel
 • Platsen för bolagsstämman och aktieägarnas rätt att delta är stadgade i aktiebolagslagen
 • Bolagsstämmor måste protokollföras

Kontakta Rättsakuten för rådgivning och assistans med att genomföra en bolagsstämma i ett aktiebolag.

Läs mer