Branscher

El, olja och gas

El, olja och gas

Kännetecknande för olja och gasindustrin är komplexa strukturer över flera jurisdiktioner. Rättsfrågorna är breda och kräver omfattande kunskap. Företagsköp, avtalsskrivning, tvistlösning i skiljedomstol är några av de områden vi hjälper till med. Vi hjälper även med finansiering och miljötillstånd. Distributionsavtal gällande el, och även gas är några områden vi kan hjälpa till med.

Byggentreprenad

Byggbolag, bostadsrättsföreningar, finansbolag och offentliga finansiärer finns bland våra klienter. Vi bistår er med hjälp från planering, sök av finansiär till, avtalsskrivande, genomförande av entreprenad och i förekommande fall även tvistlösning i allmän såväl som i skiljedomstol. Vi kan bistå er med upphandlingar i hela EU.

Byggentreprenad
Fordonsindustri

Fordonsindustri

Bilindustrin liksom lastbilsindustrin är ombytliga industrier med mångfacetterade behov av juridisk experthjälp. Immaterialrättsliga frågor om design, namnskydd, mönsterskydd, liksom distributionsavtal, finansieringsavtal och miljötillstånd är återkommande behov. Upphandlingar till bland annat försvaret och andra statliga myndigheter kan vi bistå med. Vi förstår branschens villkor.

Startupbolag

Villkoren för nystartade företag är annorlunda. Intressena från idéskaparen, cheferna och ledningsgruppen ska balanseras för att optimera utfallet. Alla parter bör känna incitament att skapa ett vinnande bolag. Vi förstår detta och strukturerar avtalen så de återspeglar detta. Vi skriver även de avtal som krävs för att din affärsidé ska flyga. Vi hjälper till att de tillstånd du behöver.

Startupbolag
Teknik, telekom och IT

Teknik, telekom och IT

Vi förstår de snabbt föränderliga kraven inom IT och teknikbolag. Vi assisterar i skrivandet av programlicenser, avtal för tekniköverföring, entreprenadavtal, upphandlingar, driftavtal, samt alla typer av immaterialrättsliga avtal som patent- och licensavtal och avtal om mönsterskydd. Vi skyddar ditt företag från obehagliga överraskningar. Företagsuppköp och företagssammanslagningar hjälper vi er med. Vi skapar avtal för incitamentslöner för anställda inom utvecklings- och ledningsgrupper.

Artister, underhållning och spelindustri

För dig som är spelskapare, artist, författare, konstnär, fotograf, programmerare eller annan kreativ skapare skriver vi förlagsavtal, tv-produktionsavtal, licensavtal för rättigheter att visa tv-serier eller använda er röst, texter, bilder eller annat upphovsrättsskyddat material. Spelindustrin är på frammarsch globalt. Vi skyddar ditt spel från dem som kränker dina rättigheter. Vi förstår villkoren i mediabranschen och förlagsvärlden. Du tjänar på att ha oss på din sida när du ska skriva avtal för att lansera, och skydda din produkt i media.

Artister, underhållning och spelindustri
Sport

Sport

Sportvärlden bygger på avtal mellan spelare, klubbar och tv-kanaler. Vi representerar spelares intressen som agenter – spelaragenter – om du önskar. Vi bistår sportklubbar i spelaranskaffningsprocessen och skriver förmånliga avtal. Vi förstår även skatterätt i ett internationellt perspektiv när spelare och klubbar arbetar i flera jurisdiktioner. Vi är införstådda med komplikationerna gällande spelarbyten, skador, eller andra problem som kan uppstå i relationen mellan spelare och klubbar.

Offentliga organisationer

Myndigheter agerar mer och mer som företag i dessa tider av new public management, där myndigheter ska fungera som vinstdrivande aktiebolag. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning till offentliga organisationer vad gäller entreprenadavtal, offentliga upphandlingar, eller avreglering eller anpassning efter EU-rättsliga krav. Vi förstår politiskt styrda verksamheter och de särskilda krav de ställer på genomförande, sekretess och resultat. Vi har klienter i såväl, stat, landsting och kommun och landets statliga myndigheter. Vi bistår er myndighet vid överklagande av beslut i samband med myndighetsutövning

Offentliga organisationer
Finansbolag

Finansbolag

Riskkapitalmarknaderna har de senaste 20 åren blivit mer oöverskådliga och sammansatta. Marknaderna är ömsom reglerade, ömsom oreglerade med gråzoner emellan. Regleringsinitiativ förekommer på EU nivå- t.ex. i form av lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Rättsakuten har djup förståelse av entreprenörers och kapitalfonders behov. Vi kan de internationella compliancekraven på EU- och svensk nivå som reglerar branschen. Det ger oss goda förutsättningar att bistå er från affärsidé till due diligence och avslut. Som forskare i företagsekonomi med inriktning finansiering och redovisning har vi även ett företagsekonomiskt perspektiv på finansiering vilket ger dig mervärde som kund, eftersom vi förstår dina behov.

Franchising

Franchising ökar i Sverige eftersom det ger så många fördelar för både franchiseägare och franchisetagare. För dig som är franchiseägare är det främsta behovet att hitta franchisetagare. För franchisetagaren kan avtalet kännas trångt och konflikter om avtalstolkning kan uppstå. Vi förstår dynamiken i relationen mellan parterna och kan medla, för att undvika tvist. Vi kan ta styrelseuppdrag, eller ta uppdrag som bolagsjurist i ditt företag för att få ordning på alla avtal i din nystartade franchise och få den på fötter tills allt flyter och företaget har allt på plats.

Franchising
 Transaktioner

Transaktioner

Fastighetsöverlåtelser innebär komplicerade tvingande formella krav, inte sällan i flera jurisdiktioner. Det är krävande juridik som medför stort ansvar. Som kund kräver du att allt blir korrekt och inga fel uppstår. Varje transaktion innebär en lång rad av detaljer som ska tas hänsyn till och frågor som ska regleras i avtal. Detta i samband med de betydande värden som byter ägare gör att vi lägger ner mycket intensivt arbete på dessa uppdrag.

Företagsöverlåtelse

Rättsakuten har genomfört en rad företagsöverlåtelser i många branscher med små som stora bolag, inhemska såväl som utländska företagsöverlåtelser. Vi hjälper er hitta rätt struktur för affären, för båda parter, vad avser vad som ska överlåtas, hur det ska överlåtas och vilka incitaments- och vitesstrukturer som gör affären mest lönsam, vare sig det gäller rena aktieöverlåtelser, inkråmsöverlåtelse, sammanslagning av företag, eller utförsäljning av delar av verksamhet, skapande av uppköpserbjudande, utköp av delar av företag, avknoppning eller skapande av nya koncernstrukturer för att effektivisera lönsamheten. Vi lägger stor vikt vid affärsmässigheten i transaktionen – det är lönsamhet och affärsmässighet som är målet. Denna typ av uppdrag kräver djup förståelse av parternas psykologiska incitament samt för mekanismer hur underlätta företagsuppköp. Vi tar dig från erbjudande till slutförd affär.

Företagsöverlåtelse
Uppfinnare

Uppfinnare

Uppfinnande är en av de mest fascinerande och otacksamma eller lönsamma sysslor man kan ägna sig åt. Skillnaden ligger i kommersialiseringen av uppfinningen. Du har lagt ner din hjärna och själ i att göra världen bättre. En licenstagare eller köpare av ditt patent måste kunna tjäna pengar på ditt skötebarn. Det är en delikat process, men de flesta köpare vet om de kan kommersialisera din idé, andra kräver mer förklaring och kanske övertalning. Rättsakuten har erfarenhet av licensavtal liksom försäljning av patent såväl inhemska som internationella affärer. Vi följer dig hela vägen genom affären och strukturerar avtalet så vi kan processa det i domstol på bästa sett om behovet uppstår. Vi är det stöd du så länge har behövt för att slippa kämpa själv för att lyckas som uppfinnare.