VD:s behörighet att ingå viss typ av avtal

Är du VD för ett bolag och undrar vilka typer av avtal du får ingå åt bolagets räkning? Då är Merchantfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Behörighet enligt ABL Det är styrelsen som anses vara aktiebolagets främsta företrädare och det är även styrelsen [...]

Styrelseledamöters ansvar för bolagets förpliktelser efter utträde

Var du styrelseledamot i ett bolag och är orolig för att bli personlig ansvarig för bolagets förpliktelser trots utträdde från bolaget? Då är Utträdesfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om kontrollbalansräkning Kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger aktiekapitalet. Om det är så [...]

Skyldighet för aktieägarna att svara för motpartens rättegångskostnader

Är du aktieägare och ditt aktiebolag funderar på att starta en domstolsprocess mot ett annat bolag? Vad är ansvarsgenombrott och vad gäller? Då är Processbolagsfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Ansvarsgenombrott Inom aktiebolagsrätten så gäller som huvudregel att delägarna inte är ansvariga för [...]

Om regressrätt på grund av att ha betalat bolagets skatteskuld

Undrar du huruvida en styrelseledamot kan göra gällande regressrätt gentemot den andra styrelseledamoten på den grunden att den har betalat bolagets skatteskuld? Då är Skatteskuldsfallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Om kontrollbalansräkning Kapitalbrist innebär att bolagets eget kapital understiger aktiekapitalet. Om det är [...]

Om klander av ett beslut fattad av årsstämman

Är du aktieägare och inte fått en kallelse till årsstämman? Då är SKAB-fallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om klander Enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen (ABL) så kan man klandra ett beslut om beslutet inte har skett i behörig ordning eller om [...]

Om aktieägaravtalets bindande verkan

Undrar du om man genom aktieägaravtal kan med bindande verkan ge bort sin rätt att begära ett inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår i 22 kap. aktiebolagslagen (ABL)? Då är Carmeuse-fallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om aktieägaravtal Aktieägarna är parter i [...]

Kommuns ansvar för annans åligganden – fråga om ansvarsgenombrott

Jobbar du på en bank och står inför att ge banklån till ett aktiebolag vars majoritetsägare är en kommunal stiftelse? Då är fallet Handelsbanken vs Varbergs kommun ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Ansvarsgenombrott Av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen följer att delägarna i [...]

Vilken rättslig verkan har en utfästelse om att teckna aktier i framtiden?

Undrar du vilken rättslig verkan en utfästelse om att i framtiden teckna aktier har? Då är Teckningsutfästelsefallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Rättsakuten förklarar utfästelse om tecknandet av aktier här. Om aktieteckning Aktier räknas som lös egendom och kan överlåtas och förvärvas med [...]