Om klander av ett beslut fattad av årsstämman

Är du aktieägare och inte fått en kallelse till årsstämman? Då är SKAB-fallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om klander Enligt 7 kap. 50 § aktiebolagslagen (ABL) så kan man klandra ett beslut om beslutet inte har skett i behörig ordning eller om [...]

Om aktieägaravtalets bindande verkan

Undrar du om man genom aktieägaravtal kan med bindande verkan ge bort sin rätt att begära ett inlösenförfarande i enlighet med vad som framgår i 22 kap. aktiebolagslagen (ABL)? Då är Carmeuse-fallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Om aktieägaravtal Aktieägarna är parter i [...]

Kommuns ansvar för annans åligganden – fråga om ansvarsgenombrott

Jobbar du på en bank och står inför att ge banklån till ett aktiebolag vars majoritetsägare är en kommunal stiftelse? Då är fallet Handelsbanken vs Varbergs kommun ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Ansvarsgenombrott Av 1 kap. 3 § aktiebolagslagen följer att delägarna i [...]

Vilken rättslig verkan har en utfästelse om att teckna aktier i framtiden?

Undrar du vilken rättslig verkan en utfästelse om att i framtiden teckna aktier har? Då är Teckningsutfästelsefallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Rättsakuten förklarar utfästelse om tecknandet av aktier här. Om aktieteckning Aktier räknas som lös egendom och kan överlåtas och förvärvas med [...]

Chefers behörighet att ingå avtal åt bolagets räkning

Är du chef för ett bolag och undrar vilka typer av avtal du får ingå åt bolagets räkning? Då är Solar-fallet ett viktigt rättsfall för dig att ha koll på. Vad finns det för olika typer av fullmakter? Ställningsfullmakt Med ställningsfullmakt menas att någon intar en yttre [...]

IP-ägaravtal – viktigt för startup

Beroende på vad för typ av startup man är involverad i, kan ett IP-ägaravtal vara mer eller mindre avgörande för möjligheten att driva och utveckla företaget. IP står för intellectual property och är helt enkelt en beteckning på intellektuella tillgångar. Sitter ni på en briljant idé där ni som startup vill göra verklighet av [...]

Aktieägares ansvar för skador som aktiebolaget orsakar

Är du aktieägare och är orolig för att du ska hållas personligt ansvarig för skador som aktiebolaget orsakar? Då är Sidbrodammsfallet ett viktigt rättsfall för dig att hålla koll på. Vad menas med ansvarsgenombrott? Utgångspunkten är att en aktieägare vanligtvis inte är ansvarig för aktiebolagets skulder. Enligt [...]

Upphovsrätt – så skyddar du det du skapar

Vi har tidigare skrivit om IP-ägaravtal och hur viktigt detta är att få på plats i ett tidigt skede. Som nystartat företag, eller så kallad startup, har man ofta immateriella tillgångar, såsom ideer, kunskap eller varumärke. Dessa tillgångar bör skyddas, så att ingen annan kan kopiera dina idéer. [...]

Vilket ansvar har styrelsen i ett aktiebolag?

Aktiebolagslagen är en central del i hur lagstiftaren reglerar ett aktiebolags verksamhet i Sverige. Även om namnet aktiebolagslagen låter allomfattande för ett aktiebolag så finns det även andra lagar inom till exempel skatterätt och avtalsrätt som har stark bäring på aktiebolag. Även om aktiebolagslagen är mycket viktig för ett aktiebolags verksamhet så är det inte [...]