Vad är en tvist mellan företag och privatpersoner?

Det är ofta vi hör ordet tvist i samband med affärer. Det kan vara företag som tvistar med varandra, det kan vara företag som tvistar med privatpersoner och det kan, undantagsvis, vara privatpersoner som tvistar med varandra. Vad är en tvist? En tvist kan även vara företag eller privatpersoner som tvistar med myndigheter på nationell, [...]

Vad är en fullmakt och hur fungerar en fullmakt?

Att ”ge eller ha en fullmakt” är termer som man ofta hör i en mängd olika sammanhang. Det är inte sällan som personer ger fullmakt till någon annan för att sköta olika ärenden. Vad är en fullmakt? Det är särskilt vanligt att äldre personer ger fullmakt till en närstående för att sköta bankärenden, apotek med [...]

Vad är avtalsbundenhet?

Förhandlingar om affärsavtal kan ofta dra ut på tiden om det är stora affärer man förhandlar om. Avtalen kan vid sådana affärer också bli mycket omfattande, komplexa och detaljrika. Det är viktigt att veta när ett avtal har ingåtts Vid intensiva och långvariga förhandlingar är det också viktigt att ha helt klart för sig när [...]

Vad är avtal i strid mot lag?

Avtal är centralt inom näringslivet där både företag och privatpersoner ingår avtal dagligen. Mestadels är det små avtal som handlar om konsumentköp, men lika ofta sker ingående av stora avtal mellan företag. Avtal av den typen är ofta mycket detaljrika och väldigt omfattande. Vad är avtal? Inom näringslivet, inkluderat affärer mellan företag och konsumenter, är [...]

Bestrida faktura – Hur bestrider man en faktura?

Att bestrida en faktura är många gånger mycket enkelt men ibland kan det bli lite mer komplicerat och i sällsynta fall kan ett bestridande av en faktura också leda till en formell tvist. Nedan ska vi gå igenom olika situationer hur ett hushåll eller ett företag kan agera när de får en felaktig faktura och [...]

Avtals innehåll – Hur skriver man ett avtal?

Avtal är centrala för att ekonomin i ett samhälle ska fungera. Det är avtal, och då förstås avtals innehåll, som reglerar alla förhållanden mellan privatpersoner och företag, relationen emellan olika företag och också privatpersoner emellan samt många gånger också mellan offentlig sektor och företag och privatpersoner. Vad är avtal? Avtal är det som stadgar vad [...]

Kammarrättsråd som skulle arbeta på Skatteverket var jävigt

Högsta förvaltningsdomstolen finner att ett kammarrättsråd som några veckor senare skulle börja ett arbete som sektionschef för Skatteverkets rättsavdelning varit jävig i ett mål där Skatteverket varit part. Det har enligt domstolen funnits särskilda omständigheter som är ägnade att rubba förtroendet för hennes oberoende och opartiskhet. Foto av Justina Rosengren [...]

Minoritetsaktieägare får betala motpartens kostnader i inlösentvister i allmän domstol

Inlösentvister ska i första hand prövas genom skiljeförfarande. Parterna kan dock klaga på skiljedomen i allmän domstol. Högsta domstolen fastslår att en minoritetsaktieägare som väcker talan i allmän domstol och som förlorar målet riskerar att bli skyldig att betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Foto av Justina Rosengren [...]

Miljöorganisationer får överklaga bygglovsbeslut med tydlig miljöanknytning

En miljöorganisation har enligt Högsta domstolen klagorätt i fråga om bygglovsbeslut om målet är tydligt relaterat till miljö och naturskyddet. Högsta domstolen kommer fram till detta genom en tolkning av förvaltningslagens bestämmelser utifrån Århuskonventionens regler om tillgång till rättslig prövning. Foto av Justina Rosengren Århuskonventionen och [...]

Hur går en rättegång till?

Den som aldrig har varit i domstol vet inte hur en rättegång går till. Det kan vara nervöst och kännas obehagligt. Läs om käromål och svaromål och om hur förberedelsen och huvudförhandlingen går till och vad syftet med rättegångens olika delar är. Vad är en rättegång? Egentligen är en rättegång [...]