Ensam vårdnad

Ensam vårdnad – Krav, regler och lag

Ensam vårdnad innebär att ett barn står under vårdnad av endast en av föräldrarna.

Huvudregeln är att ett barn står under vårdnad av bägge föräldrarna, så kallad gemensam vårdnad, men under vissa omständigheter kan en förälder bli ensam vårdnadshavare. Reglerna om vårdnad finns i föräldrabalkens sjätte kapitel.

Krav för ensam vårdnad – Barnets bästa avgör beslutet

Barnets bästa är grunden som avgör för alla beslut vid vårdnad och vårdnadstvist

Två omständigheter som har särskild betydelse vid beslut är:

 • Om barnet eller någon annan i familjen riskerar att utsättas för övergrepp
 • Om barnet riskerar att olovligen föras bort, hållas kvar eller på annat sätt fara illa.

En nära och god kontakt med båda föräldrar, även om endast en förälder har vårdnaden om barnet, är otroligt viktigt även i en situation som denna.

Barnets egen vilja har naturligtvis också stor betydelse för beslutet vid en vårdnadstvist.

Betydelsen av barnets vilja kan dock vara svår att avgöra, då det inte finns någon specifik ålder för när barnets vilja får betydelse, men generellt så är viljan hos ett barn som nästan fyllt 18 mer avgörande och handelskraftigt än viljan hos ett yngre barn.

Men oavsett barnets ålder, så är det viktigt att lyssna och ta hänsyn till barnets önskan gällande kontakten med sina föräldrar.

Fyra skäl till ensam vårdnad vid ansökan och tvist

I föräldrabalkens sjätte kapitel tas fyra grunder för ensam vårdnad upp.

Samarbetsförmåga

Om föräldrarna har svårigheter att samarbeta i frågor som rör barnet, så ska tingsrätten fästa särskilt avseende vid detta vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller om den ena föräldern ska få bli ensam vårdnadshavare.

Brister i omsorgen

Om en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller i övrigt brister i omsorgen av barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling, så ska tingsrätten besluta om ensam vårdnad för den andra föräldern.

Varaktigt hinder

Om en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, så ska tingsrätten besluta om ensam vårdnad för den andra föräldern. Med varaktigt hinder avses bland annat vistelse på okänd ort och bestämmelsen är utformad för att stärka skyddet för ensamkommande barn.

Dödsfall

Om en förälder dör, så ska tingsrätten besluta om ensam vårdnad för den andra föräldern.

Vem får rätt till ensam vårdnad – umgänge och umgängesrätt?

Det är vanligtvis den förälder som inte brister i omsorgen och som inte är varaktigt förhindrad som blir ensam vårdnadshavare. I de fall som grundar sig på föräldrarnas olika samarbetssvårigheter är det dock inte lika tydligt vem som får vårdnaden.

Det finns två rättsliga principer som ofta lyfts fram för att avgöra detta:

Umgängesprincipen

 • Umgängesprincipen utgår från att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna
 • Det innebär att den förälder som bäst främjar barnets umgänge mot den andra föräldern som blir ensam vårdnadshavare.

Kontinuitetsprincipen

 • Kontinuitetsprincipen utgår från att barnet har ett behov av stabilitet och trygghet
 • Det innebär att barnet ska bo kvar hos den förälder där det har bott hittills
 • Det menas med att barnet inte skall ryckas upp ur sin invanda miljö och flytta till den andra föräldern.

Ansökan till tingsrätten vid vårdnadstvist eller avtal om ensam vårdnadshavare

En förälder eller båda föräldrarna kan gå till tingsrätten för att lösa en vårdnadstvist.

Tingsrätten kan då få avgöra om gemensam eller ensam vårdnad för parterna.

Enligt föräldrabalkens sjätte kapitel så får inte tingsrätten besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig detta.

Tingsrätten kan också på eget initiativ fatta ett beslut om ensam vårdnad i ett mål om äktenskapsskillnad:

 • Om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenligt med barnets bästa
 • Om en förälder brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling
 • Alternativt om en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden.
 • När en förälder brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling eller om en förälder är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden kan kommunens socialnämnd också föra talan i tingsrätten om ensam vårdnad för den andra föräldern.
 • Föräldrarna kan och får också avtala om att en förälder ska få bli ensam vårdnadshavare.
 • Ett sådant avtal är bara giltigt om det är skriftligt och godkänt av kommunens socialnämnd.

Vårdnadstvist, Vårdnadsavtal – Familjerättsjurist vid ensam vårdnad

Är du i en vårdnadstvist eller vill du ingå ett vårdnadsavtal? Har du frågor om ett vårdnadsärende?

Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så tar vår familjerättsjurist hand om ditt ärende av ensam vårdnad!

Kontakta oss idag för konsultation