Om ditt företag ska genomföra kontrakt, eller om du är kund i ett byggprojekt, är det viktigt att ha en förståelse för entreprenadrätt. På detta sätt kan du och den andra parten skriva ett tydligt avtal för att reglera hela projektet och undvika tvister under projektet. Även om de flesta byggprojekt slutförs framgångsrikt, kan det i vissa fall uppstå tvister av olika anledningar mellan beställaren och entreprenören.

 

Entreprenadtvist – Vad är det som gäller?

Rent generellt så är inte entreprenören vanligtvis skyldig att kontrollera de uppgifterna om sakförhållande som köparen har uppgivit. Skyldigheten finns endast om entreprenören har förstått att uppgifterna är felaktiga eller om det finns tydliga indikationer på det. Därför behöver inte entreprenören hållas ansvarig för fel som har uppstått på grund av felaktig information från köparen.

Detta går att undvika genom att entreprenören och köparen använder sig av tydliga avtal, som till exempel standardavtalen AB 04 eller ABT O6, vilket innebär att hela projektet regleras och alla parter kan känna sig trygga och säkra. Det underlättar att köparen eller någon som de anlitar har kunskap om entreprenadrätt.

Vad gäller vid en entreprenadtvist?

Vad gäller vid en entreprenadtvist?

Entreprenad – Vad är det?

Det innebär att en entreprenör lovar att genomföra en leverans eller ett projekt inom en viss tidsram. Köparen och entreprenören skriver ett avtal (AB 04 eller ABT 06) som kommer reglera hela entreprenaden. Detta betyder att varje projekt alltid är unikt utifrån vilka förutsättningar som gäller i samband när avtalet har blivit godkänt av alla parter. Det köparen bör vara medveten om är att det finns olika slags entreprenörskap, som till exempel:

Utförandeentreprenad: Entreprenören genomför endast arbetet.

Totalentreprenad: Entreprenören genomför allt inom projektet från början till slut.

Vilka avtal till vilka entreprenader? För att rätt standardavtal ska fyllas i är det bra att veta vilka skillnader det är mellan AB 04 och ABT 06.

  • AB 04 – Ska användas i samband med en utförandeentreprenad och detta avtal finns även på engelska
  • ABT 06 – Ska användas i samband med en totalentreprenad och detta avtal finns även på engelska

Entreprenadrätt

Entreprenadrätt kan också kallas för entreprenadjuridik och styr i frågor gällande entreprenader. Lagen gäller för alla parter, alltså berör det både uppdragstagaren och beställaren, men också mellan entreprenören och underentreprenörer. Inom branschen för entreprenörer används vanligtvis standardavtal, men dessa kan i vissa fall kompletteras med speciellt utformade avtal gällande speciella premisser för hela uppdraget.

Tvister kan uppkomma under själva upphandlingen, vid avtalsskrivandet eller under projektet mellan entreprenören, beställaren eller leverantören. Har köparen kunskaper om entreprenadrätt undgår man fallgropar och att avtalet blir riktigt så att alla parter känner sig garderade och säkra. Även frågor gällande miljörättsliga synpunkter, samt bygg- och planlagen som bland annat miljörättsliga övervägande och bygglov under ett projekt. Har man inte kunskaperna oavsett om man är entreprenör eller köpare så bör parten konsultera en jurist eller advokat.

När det blir fel

De allra flesta entreprenörer fullföljer sina projekt utan några som helst problem och köparen blir nöjd. Ibland händer det dock att det uppstår tvister mellan entreprenören och beställaren, alltså dessa kan inte komma överens om vad som ska genomföras eller att kunden inte alls är nöjd med hur entreprenören har utfört projektet. Det kan vara allt från att entreprenören inte hållit leveranstiden eller inte avslutat projektet till att priset obefogat har höjts.

Om en tvist skulle uppstå, börja med att läsa genom avtalet/avtalen för att avgöra om man som beställare har rätt eller inte. Entreprenörtvister kan i vissa fall leda till ett försäkringsärende eller skadeståndskrav, men börja alltid med att diskutera med entreprenören först och för att hitta en lösning som ni båda är nöjda med.

Går det inte lösa tvisten mellan parterna är nästa steg att låta domstolen avgöra ärendet eller en så kallad skiljenämnd. Oftast tar entreprenörtvister väldigt lång tid att lösa i en domstol, det kan till och med ta flera år. Skulle det vara så att tvistvärdet är värt mer än 150 prisbasbelopp kan ett avgörande ske i en skiljenämnd. Ett sådant förfarande sker generellt snabbare jämfört med en allmän domstol. Tillika är inte en skiljeföredragande offentlig handling som i de allmänna domstolarna.

  • Skriv standardavtalen AB 04 eller ABT 06, samt extra avtal vid speciella premisser innan projektstart
  • Ha kunskap av entreprenadrätten
  • Vid tvist, läs genom avtalet/avtalen först för att kontrollera att man har rätten på sin sida
  • Försök lösa tvisten med entreprenören först innan ärendet går till domstol
  • Nyckeln till ett entreprenörskap utan tvister är ett välutformat avtal!

Rättsakuten – Lång erfarenhet av entreprenadtvister

Rättsakuten är en juristbyrå som har lång erfarenhet av entreprenadtvister. Har du en liknande tvist med din entreprenör, tveka inte att kontakta Rättsakuten för råd eller representation.