Skiljedomstolar är en slags privata domstolar som avgör tvister mellan företag. I Sverige är det mycket vanligt att företag har så kallade skiljeklausuler i sina avtal.

Finns det en skiljedomstol i Stockholm

Avtal leder till behovet av en skiljedomstol

Den vanligaste platsen för skiljedomstol i Sverige är Stockholm, som är centrum är den plats där de flesta större företag har sitt huvudkontor. Men de är avtal som leder till behovet av en skiljedomstol. Avtal är centrala för företag. Företag ingår avtal om precis allt möjligt och de gör det dagligen. Avtalen som företag ingår sträcker sig från enkla transaktioner som försäljning av en korv med bröd till mycket komplicerade avtal om till exempel byggande av trafikleder, flygplatser och andra projekt som sträcker sig över många år och omsätter miljarder med kronor. Man skulle kunna säga att för företag är avtal det som leder till handling och det är dessa handlingar som tillsammans kommer att utgöra deras affärsverksamhet.

Dessvärre är det inte ovanligt med avtalsbrott, situationer då företag inte kan komma överens om vad som faktiskt skulle göras till följd av avtalet de ingått och det är i sådana sammanhang som en skiljedomstol blir aktuell. Särskilt om avtalen är lite komplexa och innehåller undantag så kan det bli missförstånd och tvister om tolkningar.

Det kan till exempel vara så att ett företag ska leverera något vid en viss tid men har fört in vissa undantag i avtalet, undantagen är ofta relaterade till saker utom företagens kontroll, exempelvis väder. Men när det väl kommer till dagen för leverans utan att det sker någon leverans så börjar företagen tvista om att vädret minsann inte var så allvarligt att det kunde utgöra en ursäkt för försenad leverans eller inte. Exemplet är mycket förenklat men det belyser tolkningsproblematiken, och det är tolkningsproblematiken i avtal som kan leda till att företag väljer att driva en tvist till en skiljedomstol.

Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut

En av Sveriges viktigaste institut för att hantera tvister mellan företag är Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljedomstolen i Stockholm är den plats där flest tvister i Sverige avgörs med skiljedomsförfarande, och till det ska läggas att väldigt många internationella konflikter mellan företag också avgörs i Stockholms skiljedomstol. Med bakgrund i Sveriges officiella neutralitet under det Kalla Kriget har skiljedomstolen i Stockholm kommit att bli en av de viktigaste skiljedomstolarna för konflikter som involverar företag från Östeuropa, bland annat mycket stora tvister relaterade till handel med olja och gas.

Vad krävs för att använda en skiljedomstol i Stockholm?

Kan vilket företag som helst ta en tvist till skiljedomstol i Stockholm? Svaret på den frågan är ett kort nej. Skiljedomstol i Stockholm är inte möjligt för företag som inte har en så kallad skiljeklausul, eller som har ett särskilt skiljeavtal, i det avtal som tvisten gäller. Företaget som tvistar måste alltså ha förutsett att en tvist skulle kunna uppkomma redan i samband med att det ingick avtal med motparten.

Man kan tycka att det är lite negativt att planera för en tvist redan när ett avtal ingås men faktum är att oavsett vad man skriver i ett avtal så finns det reglerat i lag hur företag ska lösa tvister och det är upp till det enskilda företaget om det vill inleda en tvist i allmän domstol med en motpart. Sett ur det perspektivet är en skiljeklausul i ett avtal ingenting annat än ett yttrande om hur avtalsparterna själva tycker att en tvist ska lösas, och fördelarna med att använda en skiljedomstol i Stockholm är många jämfört med att ta en tvist till allmän domstol. Men vi måste tillägga här att det är ett krav från skiljedomstolen i Stockholm att de tvistande parterna har en skiljeklausul i det avtal de tvistar om för att de ska kunna tas emot av skiljedomstolen i Stockholm. Har de ingen skiljeklausul i avtalet kan de inte använda sig av skiljedomstolen i Stockholm.

Varför använda en skiljedomstol i Stockholm?

Vad är det då som gör att företag många gånger föredrar att använda en skiljedomstol i Stockholm jämfört med att driva tvister i allmänna domstolar? Det finns ett antal viktiga fördelar med skiljeförfarande i Stockholm som gör att företag väljer den vägen istället för tvist i allmän domstol.

Det finns ett antal fördelar och några nackdelar med att använda en skiljedomstol i Stockholm. Självklart måste det vara så att fördelarna är fler än nackdelarna, annars skulle inte så många företag använda sig av en skiljedomstol i Stockholm för att lösa sina tvister.

Sammanfattning

Fördelarna och nackdelarna med en skiljedomstol i Stockholm är olika beroende på om de inblandade företagen är stora eller små. För att genomföra en skiljedomstol måste skiljedomare anlitas och betalas, och till det kommer ofta sakkunniga som ska vittna utöver de kostnader för advokater som de tvistande företagen har. För ett mycket stort företag kan dessa kostnader vara relativt försumbara medan de för ett mindre företag kan vara överväldigande. Det är värt att utfärda en varning för små företag, skiljedomstol i Stockholm kan vara något som ruinerar företaget. För små företag är det därför oftast en god idé att inte använda sig av skiljeklausuler i avtal.

För stora företag är däremot fördelarna med skiljedomstol ofta många fler än nackdelarna. En av de saker som stora företag uppskattar med skiljedomstol i Stockholm är att det går mycket snabbare att lösa tvisten där jämfört med i en allmän domstol, och eftersom tid är pengar så är det mycket värt att det går snabbt. Vidare så är skiljedomar ofta inte möjliga att överklaga, förutom av formella skäl, varför företagen som tvistar inte behöver riskera en utdragen process som skapar osäkerhet vilken i sin tur också har ett högt pris för företagens affärer.

En annan sak som företag ser som en fördel med skiljedomstol i Stockholm är att de själva kan påverka vilka skiljedomare som ska lösa tvisten. Detta gör att de kan välja skiljedomare som har den kunskap och den erfarenhet som krävs för att avgöra tvisten på ett kompetent och rättssäkert sätt. Till detta kommer att själva skiljedomen är konfidentiell om inte parterna kommer överens om annat. Detta gör att företagen slipper lämna ut affärshemligheter, vilket vanligtvis är fallet om en tvist avgörs i en allmän domstol.

Kontakta Rättsakuten för att lära dig mer om skiljedomstolen i Stockholm.

Läs mer