Om du är i en vårdnadstvist är det avgörande att du visar att du kan sätta barnets behov först och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det är förmåga som domstolarna särskilt ska fästa avseende vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av föräldrarna ska ha ensam vårdnad.

Vilken betydelse har föräldrarnas förmåga att ta gemensamt ansvar i vårdnadstvister?

2014 års vårdnadsutredning

Regeringen tillsatte 2014 års vårdnadsutredning för att utvärdera resultaten av 2006 års vårdnadsreform. Utredningen resulterade i den offentliga utredningen ”Se barnet!”.

2014 års vårdnadsutredning resulterade senare i 2021 års vårdnadsreform som trädde ikraft den 1 juli 2021. En av de stora skillnaderna var att den tidigare bestämmelsen – om att domstolarna skulle fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet – togs bort. Den ersattes med en bestämmelse som innebär att domstolarna ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet.

Att ta ett gemensamt ansvar

Syftet med att fokusera på föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och att ta ett gemensamt ansvar är att fokus ska flyttas från föräldrarnas bister till konsekvenserna för barnet.

Det viktigaste är inte hur föräldrarnas kontakter ser ut utan hur föräldrarnas agerande påverkar barnet.

Att ta ett gemensamt ansvar innebär att tillsammans lösa frågor som rör barnet och som omfattas av vårdnadsansvaret. Det kan till exempel handla om:

  • Att besluta om barnets skolgång, såsom beslut om skolval eller beslut om ledighet.
  • Besluta om vård och stöd för barnet.
  • Att beslut om utlandsresor

Det spelar dock ingen roll hur föräldrarna löser dessa frågor. Man kan lösa det muntligt eller skriftligt, med omfattande eller få kontakter mellan föräldrarna. Det innebär dock att båda föräldrarna i viss utsträckning är närvarande och engagerar sig för barnets situation. 

Att sätta barnets behov främst

En grundläggande del i barnets bästa är att föräldrarna i vissa fall måste sätta barnets behov före sina egna behov.

Förmågan att sätta barnets behov främst blir aktuell när barnets bästa hamnar i konflikt med förälderns vilja. Det är vanligt för alla föräldrar, oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller har separerat, att föräldrarna inte vill samma sak för barnet. Om en förälder i dessa fall agerar för det som är bäst för barnet, så har han eller hon visat förmåga att sätta barnets behov främst.

Skattejurist Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

[email protected]
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!