Skiljeförfarandet beskrivs ofta som en flexibel, effektiv och snabb process jämfört med ett traditionellt domstolsförfarande. Hur kommer det sig då att den beskrivs på det sättet? Här nedan beskriver vi några av alla de fördelar som finns.

Arbitration agreement

Skiljedomstol kallas court of arbitration på engelska. Det är ett mycket vanligt sätt att lösa affärstvister mellan stora bolag och i internationella tvister, samt inte minst investeringstvister mellan företag och stater.

Snabbt avgörande

Snabbheten i processen ligger främst i att skiljedomen inte kan överklagas vilket i praktiken innebär att det blir en prövning endast i en instans för att domen ska bli slutlig. Även om processen kan ta en viss tid och svaranden kan försöka dra ut på processen innebär den ändå ett snabbare avgörande än en process i allmän domstol som kan innebära en process i flera instanser. Processen är även smidigare eftersom parterna kommer överens om förfarandet. Den snabba handläggningen av tvisten gör att parterna kan fokusera på sina kärnverksamheter istället för att lägga all tid på en lång och utdragen process.

Prisvärt

Kostnaderna i ett skiljeförfarande är arvode till parternas ombud och ersättning till skiljenämnden. Till skillnad från en vanlig domstolsprocess som i princip inte kostar annat än ansökningsavgiften måste alltså skiljedomarna få betalt för sitt arbete. Trots det kan ändå ett skiljeförfarande vara ett billigare alternativ. Anledningen är främst att kostnaderna för ombuden begränsas till prövning av tvisten i en instans i skiljeförfarandet. Ombudskostnaderna under en prövning i allmän domstol kan lätt skena iväg då processen kan pågå i flera år innan den avslutas.

Konfidentiellt

Skiljeförfarandet är till skillnad från en domstolsprocess inte offentlig. Dessutom kan parterna komma överens om ett sekretessavtal som innebär att skiljeförfarandet och alla uppgifter som kommer fram ska vara hemliga. I allmän domstol är utgångspunkten att alla handlingar är allmänna vilket innebär att utomstående kan begära att få ta del av dem. För att utomstående ska få ta del av handlingar eller närvara vid förhandlingar i ett skiljeförfarande krävs det att parterna samtycker till det. Parter som inte vill att allmänheten eller media ska få del av uppgifter i processen kan därför välja skiljeförfarandet och undvika den insynen. Parter som vill att sekretess ska råda bör därför se till att reglerna man väljer att tillämpa innefattar en sådan sekretess. Eftersom LSF inte innehåller någon uttrycklig regel kring det behöver det tas in uttryckligt i avtalet. I annat fall kan information komma att lämnas till utomstående, utan sanktioner.

Stor valfrihet

Parter som vill ha ett flexibelt förfarande med inflytande att sätta regler och välja vilka som ska avgöra tvisten är skiljeförfarandet att rekommendera. Parterna kan välja personer med viss kompetens och erfarenhet som skiljedomare. Vid en prövning i allmän domstol finns det en risk att domarna som prövar målet saknar specialiserad kunskap på området. I skiljeförfarandet finns det även möjlighet för parterna att välja antalet skiljedomare. Valfriheten avser även vilka regler som ska gälla för förfarandet.

Goda verkställighetsmöjligheter

En stor fördel med skiljedomar är möjligheten att få de verkställda i andra länder. New York-konventionen som över 150 länder har anslutit sig är en överenskommelse om att anslutna parter som utgångspunkt ska erkänna och verkställa utländska skiljedomar enligt de nationella reglerna. En utländsk skiljedom ska alltså behandlas utifrån samma villkor som en skiljedom meddelad i det egna landet. Att få en dom från allmän domstol verkställd utomlands kan däremot stöta på en del hinder. Den vinnande parten i en tvist måste då få hjälp av myndigheterna i det land där den förlorande parten har sina tillgångar. Inom EU kan det vara betydligt enklare tack vare Bryssel I-förordningen, men utanför EU är det inte säkert att det landet godtar domen.

Vi på Rättsakuten är starka förespråkare för skiljeförfarande speciellt vid internationella tvister. Våra tidigare klienter som valt skiljeförfarandet har aldrig varit missnöjda med det valet! Vill du veta mer om Rättsakutens inställning till skiljedomsförfarande, klicka här. Behöver du hjälp med att författa en stämningsansökan, klicka här.

Kontakta Rättsakutens jurister!