Är du i en vårdnadstvist? Då är det viktigt att förstå hur en vårdnadstvist går till. Läs nedan om hur en vårdnadstvist börjar och slutar och vilka steg som en vårdnadstvist brukar bestå av i familjerätten och tingsrätten.

När inleds en vårdnadstvist?

Frågan om när en vårdnadstvist börjar är en fråga om vad man egentligen menar med vårdnadstvist. Jag brukar säga att en vårdnadstvist börjar när två föräldrar bestämmer sig för att separera utan att ha kommit överens om barnen. Ett barns vårdnadshavare måste nämligen vara överens om alla viktiga beslut, såsom vem eller vilka som ska ha vårdnaden och var barnet ska bo. Är vårdnadshavarna inte överens så finns det en vårdnadstvist.

Ofta börjar en vårdnadstvist långt innan själva separationen. Men oftast är dock själva separationen det ögonblick då vårdnadstvisten blir uppenbar för föräldrarna. Om till exempel ena föräldern flyttar ut och tar med sig barnen eller om ena föräldern måste åka hemifrån utan barnen. Då uppstår frågan ”när ska jag få träffa mina barn?” Då inser man att man är i en vårdnadstvist.

Det första steget – Att själva komma överens

Det fösta steget i en vårdnadstvist är att föräldrarna själva försöker komma överens. Det kan vara bra att ta hjälp av någon utomstående som kan medla mellan föräldrarna, till exempel en nära vän till familjen. Redan här kan man också ta hjälp av en familjejurist. Om föräldrarna själva kommer överens brukar det oftast bara vara en muntlig överenskommelse. Om man tar hjälp av en familjejurist är det dock vanligt att man ingår ett vårdnadsavtal.

Det andra steget – Familjerätten

Föräldrar som är inte själva kan komma överens om vårdnaden erbjuds samarbetssamtal hos familjerätten i kommunen för att reda ut konflikten. Socialsekreterarna kommer under samarbetssamtalen försöka medla mellan parterna i syfte att komma fram till en lösning som fungerar för båda föräldrarna.

Familjerätten kan erbjuda familjeterapi för att hjälpa föräldrarna att koncentrera sig på den egna relationen och göra den bättre. Tanken med familjeterapi är att parterna lättare ska kunna komma överens om arrangemang kring barnen och att det även ska bli lättare i framtiden. Samarbetssamtalen hos familjerätten är kostnadsfria och kan pågå så länge som föräldrarna önskar.

Om föräldrarna kommer överens i samtal med familjerätten är det vanligt att föräldrarna med familjerättens stöd ingår ett vårdnadsavtal. Om socialnämnden sedan godkänner vårdnadsavtalet så blir det bindande.

Det tredje steget – Domstolen

Om föräldrarna inte kan komma överens i samtal med familjerätten brukar vårdnadstvisten fortsätta med att den ena föräldern lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Då inleds en rättegång om vårdnadstvisten.

I början av rättegången kommer tingsrätten att kalla till ett första möte för att skapa sig en bild av konflikten och för att försöka få föräldrarna att komma överens. Lyckas inte tingsrätten att få parterna att komma överens kommer ett tillfälligt beslut att tas om vårdnaden i väntan på rättegången.

Därefter kommer socialtjänsten att få i uppdrag att göra en utredning av hela familjesituationen. Utredningen kommer att ligga till grund för rättens beslut. Denna utredning är ganska omfattande och innebär samtal med barnen, föräldrarna, närstående och andra personer som har inblick i familjen, till exempel skolpersonalen. En sådan utredning tar lång tid, vanligtvis uppemot ett halvår. Ofta kallas en sådan utredning för en BBIF-utredning. BBIF står för Barnets Bästa I Fokus.

Efter att utredningen är klar skickas den tingsrätten som då kallar till huvudförhandling. Under huvudförhandlingen lägger föräldrarna genom sina ombud fram olika bevis och kallar olika vittnen. Huvudförhandlingen kan ta flera dagar. Föräldrarna kan själva komma överens om vårdnaden egentligen ända fram tills att huvudförhandlingen är avslutad. När förhandlingen är avslutad är det dock upp till tingsrätten att genom dom avsluta rättegången och lösa vårdnadstvisten.

Efter att tingsrätten avkunnat sin dom, så har parterna möjlighet att överklaga domen och få den prövad i hovrätten. I sådana fall startar en ny rättegång i hovrätten. I vissa fall kan hovrättens dom sedan överklagas till Högsta domstolen.

En ny vårdnadstvist

När en dom har vunnit laga kraft, det vill säga när tiden för överklagande har gått ut, så har vårdnadstvisten, rent formellt, avslutats. I praktiken kan dock den ena föräldern eller båda föräldrarna vara så missnöjda med domen att det ligger en ny vårdnadstvist och pyr. Det är viktigt för varje förälder att gå igenom domen med sitt ombud så att man kan förstå och acceptera domstolens resonemang och börja rätta sig efter domen. Annars är det risk att det uppstår en ny vårdnadstvist.

Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

[email protected]
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!