Den 8 september 2020 biföll Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (SRN) 48–19/D. Enligt beslutet kan de så kallade teckningsoptionerna för förvärv av aktier i företaget gälla för de nya skatterättsliga kvalificerade arbetstagaraktierna. Detta innebär att skatter endast måste tas ut när anställda säljer aktier i företaget, men inte när de utnyttjar personaloptioner.

I det här fallet kommer arbetsgivaren att ge några av dess anställda möjlighet att delta i incitamentsplanen, vilket innebär att arbetstagaren kommer att få många personaloptioner utan att behöva betala någon ersättning för detta. Enligt kapitel 11a ger dessa optioner de anställda rätt att köpa många aktier i bolaget efter en fyraårsperiod. Under de första 36 månaderna av intjänandeperioden har inkomstskattelagen (IL) avseende kvalificerade personaloptioner slutförts.

Tekniskt sett kommer det faktiska köpet av aktier att ske genom användning av teckningsoptioner. Detta innebär att anställdas aktieoptioner inte utnyttjas direkt för att köpa aktier i företaget. Det är snarare teckningsoptionen som erhålls först och sedan används direkt för att erhålla företagets aktier. Enligt villkoren för optionen kan anställda inte avyttra teckningsoptionerna på något annat sätt än att direkt utnyttja teckningsoptionerna för att erhålla aktier. Därför blir problemet ett krav i kapitel 11 a som i det här fallet realiseras § 5 i IL (inkomstskattelagen) när det gäller faktiska köp av aktier genom teckningsoptioner för optionsinnehavare att utnyttja sin option att köpa aktier i företaget.

HFD uppgav att kravet på att utnyttja personaloptioner för att erhålla aktier i syftet är att säkerställa att anställda kan bli partner i företaget genom att utöva aktieoptioner och därigenom dela vinster. Syftet med personaloptionerna är att om en anställd väljer att utnyttja aktieoptionerna, kommer det villkorslöst att leda denne till att bli en partner i företaget och köp av aktier som följer svensk bolagslags förfaranden och föreskrifter. HFD menade att förvärvet också inkluderar det stadium då anställda först erhåller teckningsoptioner och sedan omedelbart utnyttjar teckningsoptionerna för att förvärva aktier. Därför anser HFD att kraven för att utnyttja aktieoptionerna för att köpa bolagets aktier har uppfyllts.

Incitamentsprogram ger stora möjligheter för både företag och personal

Teckningsoptioner är värdepapper som ger optionsinnehavare rätt att teckna aktier i bolaget

Skattebefrielse för kvalificerade personaloptioner och dess betydelse

Införandet av en policy för skattebefrielse för kvalificerade personaloptioner syftar till att göra det lättare för nystartade företag att etablera kontakter samtidigt som nyckelpersoner belönas. Sådana företag är vanligtvis onoterade och kan därför inte äga sina egna aktier. För att ett sådant företag ska säkerställa att anställda som deltar i ett incitamentsprogram erhåller aktier i företaget används vanligtvis så kallade teckningsoptioner. Teckningsoptioner är värdepapper som ger optionsinnehavare rätt att teckna aktier i bolaget.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) resonemang i detta fall hindrar innebörden av utövandet av aktieoptioner inte själva utövandet i flera steg, där de anställda äntligen kan köpa andra typer av verktyg, men i slutändan ovillkorliga. Förvärv av aktier i företaget. HFD kan ses som ett pragmatiskt tillvägagångssätt för att lösa detta problem och ger företag flexibilitet att utarbeta och konstruera incitamentsplaner som omfattas av den nya skattelagen. Därför kan man säga att kvalificerade medarbetares aktieoptioner har ökat. Hur Skatteverket tolkar det nuvarande beslutet återstår att se. I ett fall, enligt ordalydelsen i optionsavtalet, ger de aktuella personaloptionerna innehavaren rätt att köpa bolagets aktier.