Den 8 september 2020 biföll Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (SRN) 48��19/D. Enligt beslutet kan de så kallade teckningsoptionerna för förvärv av aktier i företaget gälla för de nya skatterättsliga kvalificerade arbetstagaraktierna. Detta innebär att skatter endast måste tas ut när anställda säljer aktier i företaget, men inte när de utnyttjar personaloptioner.

I det här fallet kommer arbetsgivaren att ge några av dess anställda möjlighet att delta i incitamentsplanen, vilket innebär att arbetstagaren kommer att få många personaloptioner utan att behöva betala någon ersättning för detta. Enligt kapitel 11a ger dessa optioner de anställda rätt att köpa många aktier i bolaget efter en fyraårsperiod. Under de första 36 månaderna av intjänandeperioden har inkomstskattelagen (IL) avseende kvalificerade personaloptioner slutförts.

Tekniskt sett kommer det faktiska köpet av aktier att ske genom användning av teckningsoptioner. Detta innebär att anställdas aktieoptioner inte utnyttjas direkt för att köpa aktier i företaget. Det är snarare teckningsoptionen som erhålls först och sedan används direkt för att erhålla företagets aktier. Enligt villkoren för optionen kan anställda inte avyttra teckningsoptionerna på något annat sätt än att direkt utnyttja teckningsoptionerna för att erhålla aktier. Därför blir problemet ett krav i kapitel 11 a som i det här fallet realiseras § 5 i IL (inkomstskattelagen) när det gäller faktiska köp av aktier genom teckningsoptioner för optionsinnehavare att utnyttja sin option att köpa aktier i företaget.

HFD uppgav att kravet på att utnyttja personaloptioner för att erhålla aktier i syftet är att säkerställa att anställda kan bli partner i företaget genom att utöva aktieoptioner och därigenom dela vinster. Syftet med personaloptionerna är att om en anställd väljer att utnyttja aktieoptionerna, kommer det villkorslöst att leda denne till att bli en partner i företaget och köp av aktier som följer svensk bolagslags förfaranden och föreskrifter. HFD menade att förvärvet också inkluderar det stadium då anställda först erhåller teckningsoptioner och sedan omedelbart utnyttjar teckningsoptionerna för att förvärva aktier. Därför anser HFD att kraven för att utnyttja aktieoptionerna för att köpa bolagets aktier har uppfyllts.

Incitamentsprogram ger stora möjligheter för både företag och personal

Teckningsoptioner är värdepapper som ger optionsinnehavare rätt att teckna aktier i bolaget

Skattebefrielse för kvalificerade personaloptioner och dess betydelse

Införandet av en policy för skattebefrielse för kvalificerade personaloptioner syftar till att göra det lättare för nystartade företag att etablera kontakter samtidigt som nyckelpersoner belönas. Sådana företag är vanligtvis onoterade och kan därför inte äga sina egna aktier. För att ett sådant företag ska säkerställa att anställda som deltar i ett incitamentsprogram erhåller aktier i företaget används vanligtvis så kallade teckningsoptioner. Teckningsoptioner är värdepapper som ger optionsinnehavare rätt att teckna aktier i bolaget.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) resonemang i detta fall hindrar innebörden av utövandet av aktieoptioner inte själva utövandet i flera steg, där de anställda äntligen kan köpa andra typer av verktyg, men i slutändan ovillkorliga. Förvärv av aktier i företaget. HFD kan ses som ett pragmatiskt tillvägagångssätt för att lösa detta problem och ger företag flexibilitet att utarbeta och konstruera incitamentsplaner som omfattas av den nya skattelagen. Därför kan man säga att kvalificerade medarbetares aktieoptioner har ökat. Hur Skatteverket tolkar det nuvarande beslutet återstår att se. I ett fall, enligt ordalydelsen i optionsavtalet, ger de aktuella personaloptionerna innehavaren rätt att köpa bolagets aktier.

Ett antal formella villkor måste vara uppfyllda för att få skattelättnader. Därutöver behöver Forskarbeskattningsnämnden ta ställning till om vissa villkor avseende den anställdes lön eller arbetsuppgifter och sakkunskap är uppfyllda.

Formella förhållanden

Fem formella villkor måste uppfyllas om du vill vara berättigad till skattelättnader:

Du är inte svensk medborgare.

Du har inte haft din ”bostad” eller din ”vanliga vistelseort” i Sverige någon gång under de fem kalenderår som föregår det kalenderår då ditt arbete börjar. – Om du vistas i Sverige minst sex månader i rad anses du som regel ha din vanliga vistelseort här.

Korta avbrott för utlandsbesök påverkar i detta sammanhang inte din vistelses karaktär. – Du kan lika gärna anses ha din vanliga vistelseort här om du gör regelbundna besök i Sverige under en längre period, även om varje enskilt besök är kortare än sex månader.

Du tänker stanna i Sverige i högst fem år.

Din arbetsgivare (det företag/den som betalar din lön) är svensk eller utländsk med fast driftställe i Sverige.

Du lämnar in din ansökan till Skatteverket för forskare senast tre månader efter det att du började arbeta i Sverige – märk väl, om ansökan är försenad kan vi inte pröva den.

Två kategorier av sökande

I huvudsak leder två sätt till skattelättnader.

Ett sätt är att ansöka om skattelättnader baserat på din månatliga ersättningssats. Då kontrollerar vi bara att din avtalade ersättningsgrad för arbete utfört i Sverige når en angiven månadsnivå. I denna undersökning tas ingen hänsyn till dina uppgifter och expertis.

Om din ersättningsgrad inte når upp till den nivå som krävs, är den andra vägen som leder till skattelättnader om du är “expert”, “forskare” eller “annan nyckelperson”, i lagens ögon. I dessa fall avgör vi bland annat vilken kompetens som krävs för den faktiska tjänsten eller arbetets betydelse för företaget.