Högsta förvaltningsdomstolen klargör att de tjänster i form av kapitalförvaltning som AFA Försäkring tillhandahållit fyra stiftelser i en momsgrupp inte är undantagna från mervärdesskatteplikt med stöd av undantaget från skatteplikt för fristående grupper. Stiftelsernas verksamhet anses inte vara av allmänt intresse i den mening som avses i artikel 132.1 l i mervärdesskattedirektivet.

Foto av Justina Rosengren

Undantag från skatteplikt för fristående grupper

Omsättning av varor och tjänster är skattepliktigt för mervärdesskatt enligt 3 kap mervärdesskattelagen. Det finns dock en rad undantag. Dessa rör bland annat fastigheter, social omsorg, utbildning, kultur, idrott och vissa ekonomiska tjänster.

Det finns också i 3 kap 23 a § mervärdesskattelagen ett undantag från skatteplikt för fristående grupper. Enligt bestämmelsens rubrik är det fråga om undantag för vissa interna tjänster. Enligt undantaget ska omsättning av tjänster som tillhandahålls inom fristående grupper av fysiska eller juridiska personer undantas från skatteplikt, om verksamheten i övrigt inte medför skattskyldighet hos gruppen eller hos de fysiska eller juridiska personerna, om tjänsterna är direkt nödvändiga för utövandet av verksamheten och om ersättningen för tjänsterna exakt motsvarar den fysiska eller juridiska personens andel av de gemensamma kostnaderna för tjänsternas tillhandahållande. Ett ytterligare krav är att det är fråga om tjänster som normalt inte tillhandahålls av någon annan utanför gruppen.

Med en fristående grupp avses en samverkan inom ett visst område. Gruppen kan utgöra en egen juridisk person, men det kan också vara fråga om en samverkan utan organisatorisk struktur. Ett annat alternativ är att det är en mervärdesskattegrupp enligt 6 a kap mervärdesskattelagen.

Kravet på allmänt intresse

Som framgår ovan finns i lagtexten flera rekvisit som ska vara uppfyllda för att undantaget ska vara tillämpligt. Villkor kan också utvecklas i rättspraxis. EU-domstolen har slagit fast en särskild tolkning av artikel 132.1 f i mervärdesskattedirektivet, som 3 kap 23 a § mervärdesskattelagen bygger på och ska tolkas utifrån. EU-domstolens tolkning innebär ett krav på allmänt intresse.

Enligt EU-domstolen avser undantaget från skatteplikt för fristående grupper endast fristående grupper av personer vars medlemmar utövar verksamhet av allmänt intresse som nämns i artikel 132 i mervärdesskattedirektivet. De verksamheter av allmänt intresse som nämns i artikel 132 är bland annat sådana verksamheter som ska undantas från skatteplikt, såsom social omsorg, utbildning, kultur och idrott.

Bland EU-domstolens rättspraxis kan nämnas fallet ”Aviva”, EU-domstolens dom den 21 september 2017 i mål nr C-605/15. Där fann domstolen att tjänster som tillhandahålls av en fristående grupp av personer vars medlemmar utövar en ekonomisk verksamhet på försäkringsområdet inte omfattas av undantaget.

Kollektivavtalade förmåner och allmänt intresse

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 9 september 2019 i mål nr 4951-18 prövat hur kravet på allmänt intresse ska bedömas när det gäller kollektivavtalade förmåner som tillhandahålls genom verksamhet på försäkringsområdet.

Målet gällde en momsgrupp där AFA Försäkring var huvudman. AFA Försäkring har bland annat som verksamhet att administrera kollektivavtalade försäkringar. Bolaget förvaltade även kapital åt fyra stiftelser i momsgruppen. Stiftelserna hade som verksamhet att tillförsäkra arbetstagare rätt till pensionsmedel och andra kollektivavtalade förmåner.

Frågan i målet var om de tjänster i form av kapitalförvaltning som AFA Försäkring tillhandahöll stiftelserna var undantagna från mervärdesskatteplikt med stöd av undantaget från skatteplikt för fristående grupper.

Momsgruppen hade hänvisat till artikel 132.1 l i mervärdesskattedirektivet. Enligt bestämmelsen skulle tillhandahållanden av tjänster som görs till medlemmarna i deras gemensamma intresse av organisationer som utan vinstsyfte verkar i bland annat fackligt eller medborgerligt syfte, mot en medlemsavgift som bestäms i enlighet med organets stadgar ska anses vara av allmänt intresse, förutsatt att undantaget inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen.

Kravet på allmänt intresse innebär ett krav på att stiftelserna utövar verksamhet av allmänt intresse. Högsta förvaltningsdomstolen fann att stiftelsernas verksamhet inte anses vara av allmänt intresse i den mening som avses i artikel 132.1 l i mervärdesskattedirektivet. Därmed var undantaget från skatteplikt för fristående grupper inte tillämpligt.

Organisationsformen har betydelse

Det framgår inte av rättsfallet varför stiftelsernas verksamhet inte anses vara av allmänt intresse. Det framgår inte heller några detaljer om stiftelsernas verksamhet. Det är dock uppenbart att stiftelsen inte har några medlemmar och att stiftelsen därför inte tillhandahåller tjänster till medlemmarna mot en medlemsavgift som bestäms enligt stadgarna. Det är oklart om utgången hade varit densamma om AFA Försäkring förvaltat kapital år en ekonomisk förening med verksamhet att tillförsäkra sina medlemmar rätt till pensionsmedel och andra kollektivavtalade förmåner.

Vill du ha Rättsakutens nyhetsbrev?