Konsumentköplagen (KKöpL) är till konsumentens fördel eftersom konsumentköplagen i stor omfattning är indispositiv – en tvingande lag. Det innebär att när konsumenten köper en vara från ett företag får företaget inte ge dig sämre villkor än vad lagen föreskriver.

Konsumentköplagen för konsumenten

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen reglerar vad som gäller när konsumenten köper lösa saker av företagare. Lagen är tvingande till konsumentens fördel. Det betyder att företagaren inte kan avvika från bestämmelserna genom avtal som gör det sämre för dig som konsument. Däremot kan det förhandlas om sådant som ger dig bättre förmåner än vad lagen föreskriver. Kan du stödja dig på en tvingande lagregel kan du alltid få det enligt lagen om tvist mellan dig och näringsidkaren skulle uppstå, även om avtalet säger något annat.

Vad som anses som konsument beskrivs i 1 § KKöpL och avses vara en privatperson som huvudsakligen handlar varor i andra syften som ligger utanför en näringsverksamhet. Inom samma lagrum är en företagare/näringsidkare en fysisk eller juridisk person som handlar i syfte för dennes egna näringsverksamhet.

När konsumentköplagen gäller

  • När en konsument som är privatperson handlar varor från en företagare.
  • Varor anses gälla lösa saker, exempelvis bilar, livsmedel, möbler, kläder, elektronik och djur.
  • Konsumentköplagen gäller också vid köp från företag av begagnade eller prisnedsatta varor.

När konsumentköplagen inte gäller

  • När man köper varor av privatpersoner.
  • När man handlar till sitt företag, även enskilt företag.
  • Bostadsköp eller billeasing.

Lagens bestämmelser

Att lagens bestämmelser är tvingande innebär att det endast är till konsumentens fördel vid köp från företagare. Konsumentköplagen gäller även i de fall då säljaren inte är en företagare, men köpet förmedlas av säljaren åt en företagare. Vid sådana tillfällen får både företagaren och säljaren svara för säljarens skyldigheter enligt lagen.

Reklamationsrätt

Som konsument har du reklamationsrätt i tre år enligt konsumentköplagen. Det betyder att du har upp till tre år på dig att klaga på varans fel. För att klaga på din köpta vara vänder du dig till det företag du köpte varan ifrån.

Reklamationsrätten ska dock inte blandas ihop med den lagstiftade rättigheten “ångerrätt”. Ångerrätten innebär att du kan kan ångra ditt köp inom 14 dagar, beroende på vad du har köpt och hur du genomförde köpet. Du har däremot alltid rätt att klaga på fel, oavsett om du har ångerrätt eller ej.

Ursprungligt fel på vara

Om det fanns fel på varan redan när du tog emot den benämns som ett ursprungligt fel. Det ursprungliga felet behöver inte visas omedelbart, men det kan vara ett ursprungligt fel även om det visas efter en viss tidsperiod.

För att varan ska räknas som felaktig behöver den inte vara trasig. Om du exempelvis fick felaktig information vid köptillfället, eller att varan avviker på något sätt från ditt och företagets överenskommelse kan det även då anses som felaktig. Du ska få tillräckligt med instruktioner kring varan du köpt om hur du installerar, monterar och använder varan på ett korrekt sätt.

Det är företaget som är ansvarig för ursprungligt fel på varan vid köptillfället eller vid leveransen. För att det ska räknas som ett ursprungligt fel ska det ha visat sig inom sex månader, detta om företaget inte kan bevisa att det inte åligger deras ansvar att felet uppstått. Där ingår exempelvis även om du har hanterat, misskött eller använt varan på ett felaktigt eller oaktsamt sätt.

Bevisbördan för fel på vara ligger hos dig efter sex månader. Skulle företaget inte hålla med om att det är ett ursprungligt fel måste du överväga hur du ska bevisa att det är just det – ett ursprungligt fel. Det kan i vissa fall behöva uppsökas en sakkunnig inom området för hjälp att felsöka och få ett uttalande.

Fel på vara

Upptäcker du att varan är felaktig är det din rättighet att få det åtgärdat. Företaget kan exempelvis rätta till felet genom att de lagar felet eller ger dig en ny vara. Som konsument kan du själv ge förslag till företaget på vilken lösning du vill ha. Visar det sig dock att kostnaden för att ge dig en ny vara blir  orimligt stor, har företaget vanligtvis rätt att genomföra reparationen.

Skulle det inte vara möjligt att ge dig en ny vara eller reparera den är det istället frågan om prisavdrag som kan jämföras med felet, och eller häva köpet. Att häva köpet betyder att du skickar tillbaka varan till företaget och du får tillbaka pengarna.

Du ansvarar själv för att varan används på ett korrekt sätt. Företaget bär inte ansvaret för fel på vara som är orsakat av dig själv, exempelvis om du har använt varan på ett sätt den inte är skapad för eller varit oförsiktig. Du ska även följa eventuella råd om skötsel för varan.

Skadestånd vid fel på vara eller försenad leverans

Har du fått en felaktig vara eller råkat ut för försenad leverans har du rätt till ersättning för de kostnader som uppkom i samband med den felaktiga varan eller om den var försenad. Ersättningen kan exempelvis handla om att du fick ta en extra resa till företaget, eller kanske du var tvungen att ta ledigt från jobbet på grund av detta. Det är dock viktigt att tänka på att dina krav på ersättning ska vara rimliga och skadan du drabbades av ska bevisas, exempelvis kvitton.

Försenad eller utebliven leverans

Har du beställt en vara men företaget har inte levererat inom den utlovade tiden, betyder det att företaget är i dröjsmål. Uppstår det en försening kan du först och främst kräva leverans av varan. Du kan i vissa fall häva köpet, exempelvis om varan du beställt är tänkt för ett tidsbestämt tillfälle och som inte levereras i tid. I sådant fall har du även rätt att betala varan först när den levererats.

Din rätt att avbeställa

Det är alltid din rätt att avbeställa en vara innan leverans till dig. Företaget kan inte begära att du ska slutföra köpet. Men om det uppstår kostnader för företaget på grund av din beställning, exempelvis om beställningen bestod av att varan specialtillverkades åt just dig och inte kan säljas vidare, kan företaget istället kräva ersättning av dig.

När du och företaget inte kommer överens

Om du och företaget inte är eniga kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten ARN kommer att utvärdera ditt ärende och ge dig förslag på hur tvisten kan redas ut. ARN:s handläggningstid brukar normalt ta cirka 6 månader, det är även kostnadsfritt att få ditt ärende granskat.

Sammanfattning

Konsumentköplagen tillämpas när du som privatperson köper lösa saker av ett företag. Vad som anses vara lösa saker är exempelvis elektronik, livsmedel, bilar, kläder och djur. Även om det gäller byte av lösa saker gäller lagen. Dock gäller inte lagen vid bostadsköp och billeasing.

Lagen reglerar konsumentens rättigheter vid köp av varor från en företagare, bland annat din reklamationsrätt, fel på vara, dina rättigheter vid försenad eller utebliven leverans med mera. Då konsumentens rättigheter föreskrivs i lagen kommer också företagarens skyldigheter vid sälj av varor till konsument, däribland ansvar för ursprungliga fel och skyldighet att avhjälpa felet.

Vill du ha hjälp med hur du som konsument praktiskt kan gå vidare vid tvist  är du välkommen att kontakta Rättsakuten så tar våra köprättsjurister hand om ditt ärende.

Läs mer