Konsumenttjänstlagens huvudsyfte är att underlätta för småhusentreprenader, där privatpersoner köper entreprenad av företag. Ofta är det så att en konsument hamnar i ett kompetensmässigt underläge och entreprenören, det stora företaget, hamnar i överläge. Konsumenttjänstlagen finns för att jämna ut detta överläge. Hur tillämpas konsumenttjänstlagen rent praktiskt vid en småhusentreprenad? Det ska vi reda ut i den här artikeln.

Det första du ska vara medveten om är att konsumenttjänstlagen är en så kallad tvingande lag. Det innebär att en entreprenör aldrig kan avtala bort lagen. Inför lagen är vi alla lika i Sverige. En utförare av entreprenad har som regel bra koll på konsumenttjänstlagen, därför vill dom av naturliga skäl, inte sätta sig själva i oklara situationer. Dom är noggranna med att upprätta korrekta avtal, där omfattningen av projektet avtalas innan projektet startar. Självklart finns det undantag. Men det ska framgå tydligt i avtalet om konsumenten ska bidra med material eller annat under projektets gång, samt vad som händer om det sker förändringar av beställningen efter att projektet startats.

Småhusentreprenader brukar tillämpa avtalsformen ABS 18.

Vad händer om en entreprenad drabbas av dröjsmål?

En vanlig fråga som dyker upp hos konsumenter är vad som händer rent juridiskt om det inträffar dröjsmål i projektet på den entreprenad som beställts. Det vill säga att arbetet tar längre tid än det som avtalats. Det finns utrymme för entreprenören att, utan konsekvenser för entreprenören, ha ett dröjsmål av projektet som anses skäligt i förhållande till projektets omfattning. Om dröjsmålet är oskäligt och om entreprenören inte påbörjar sitt uppdrag på utsatt tid, så har du som konsument rätt att häva avtalet utan kostnader.

Hur gå tillväga om jag hittar fel i utförandet av beställd entreprenad?

Om du som beställare anser att det är felaktigheter i det utförda arbetet, så ska du reklamera dessa fel. Det här måste ske inom skälig tid. Ofta brukar man säga att skälig tid är inom 2 månader från det att arbetet utfördes. För att undvika framtida tvister så är rekommendationen att du som beställare och konsument skriftligen påpekar de fel du upptäcker. Försök att vara så specifik som möjligt. Vid en framtida tvist kan det vara avgörande. Men det är alltid entreprenören som har bevisbördan i eventuella tvister. Här hittar du tips om hur gå tillväga för att undvika tvist med hantverkare.

Ofta löses en reklamation direkt mellan konsumenten och entreprenören. Om entreprenören erkänner din reklamation så har du rätt att hålla inne med betalningen tills dess att felen blivit avhjälpta.

Vid entreprenad är det viktigt att utförandet av arbetet överensstämmer med det som avtalats innan projektet startades.

Vid entreprenad är det viktigt att utförandet av arbetet överensstämmer med det som avtalats innan projektet startades.

Beställ besiktning av entreprenad om möjligt

Besiktning är ett utmärkt sätt för dig som konsument att stämma av det utförda arbetet med vad som avtalats. Att låta en tredje part gå igenom allt, en person som dessutom är fackmannamässigt kunnig i området, är en trygghet för dig. Det är en väl värd investering och besiktningsmannen kan identifiera sådana fel som du kanske inte kan se.

Garantier vid entreprenad enligt konsumenttjänstlagen

Det finns inga bestämmelser i konsumenttjänstlagen som säger att en entreprenör måste lämna garanti på utfört arbete. Istället anser lagstiftaren att det finns ett fullgott skydd för konsumenten i själva lagstiftningen. Det finns dock ingenting som hindrar entreprenörer från att, trots detta, erbjuda en garanti på utfört arbete. I enlighet med lagen så har du som konsument 2 års garanti på utfört arbetet. Därför är det att rekommendera att när du närmar dig två år från slutbesiktningen, att du bokar tid för en så kallad garantibesiktning. Då kommer en oberoende besiktningsman till huset och letar efter fel som kan ha uppkommit efter själva slutbesiktningen. Då kan du se till att få dessa åtgärdade innan garantitiden löper ut.

Betalning och transparens vid entreprenad

Som konsument ska du betala för utfört arbete efter projektets slut, eller vid anfordran från entreprenören om ingenting annat har avtalats. Se därför till att kontrollera detta med entreprenören och ert avtal innan ni skriver på. Om arbete utförs på löpande räkning så har du som konsument rätt att få en specifikation som redogör för de olika kostnaderna. Det ska vara möjligt för dig att själv se och räkna på åtgången av material och timmar, för att kunna se att det verkligen stämmer och är rimligt. Det ska alltså finnas en transparens.

Sammanfattning

Hur tillämpas konsumenttjänstlagen vid småhusentreprenad? Konsumenttjänstlagen erbjuder ett bra skydd för dig som konsument när du beställer entreprenad av en entreprenör. Det vanligaste är att ett standardiserat entreprenadkontrakt används (ABS 09) och då kan du som beställare känna dig trygg i att inga oväntade tillägg finns i avtalet. Om det är ett annat avtal som tagits fram så rekommenderar vi att läsa detta noggrant.

Behöver du juridisk rådgivning i ditt ärende med en entreprenör? Vi på Rättsakuten hjälper dig med allt från enkla frågor till tvistemål och reklamationer till Allmänna reklamationsnämnden. Kontakta oss idag så berättar vi mer!