Att lagen betraktar hästen som en sak kan ställa till det ganska mycket. Om hästen inte uppfyller de erkända kraven har säljaren rätt att begära avhjälpande eller återleverans. Det senare är sällan praktiskt taget möjligt, men det händer ibland om säljaren är en hästhandlare och kan tillhandahålla en annan häst istället för den felaktiga hästen. Om det är något fel med hästen kan köparen annullera köpet och säljaren kan få stå för köparens samtliga kostnader.

 

Lag som tillämpas vid köp av häst

Vid ett hästköp tillämpas antingen köplagen (KöpL) eller konsumentköplagen (KKöpL, KKL). Det är därför viktigt att som säljare och köpare uppge korrekta uppgifter huruvida ni är privatpersoner eller näringsidkare/företagare. Detta eftersom det avgör vilken lag som ska gälla för hästköpet.

När du köper och säljer hästar är det mycket viktigt att ha lite grundläggande kunskaper i åtanke. I juridisk mening är häst en “sak” eller en “vara”.

Köplagen är en dispositiv lag och gäller:

 • om både säljaren och köparen är privatpersoner
 • om både säljaren och köparen är företagare
 • om säljaren är privatperson och köparen är företagare

Konsumentköplagen är en indispositiv lag och gäller:

 • om säljaren är företag och köparen är privatperson
 • om säljaren är privatperson + förmedlare och köparen är privatperson

En förmedlare är en person som är näringsidkare och hjälper en privatperson som är säljare att exempelvis visa hästen för intressenter. Även om avtal och betalning inte gått via förmedlaren gäller konsumentköplagen.

Köplagen är dispositiv (inte tvingande lag, säljaren kan friskriva sig från ev. fel på ”varan”) och innebär att avtalet gäller framför lagen. Det som överenskommits i avtalet är också det som gäller och inget annat.

Konsumentköplagen är i huvudsak indispositiv (tvingande lag för parterna) och är till köparens fördel. En tvingande lag innebär att bestämmelserna inte kan frångås genom avtal mellan parterna. Det är dock möjligt att avtala fram villkor som är mer gynnsamma för köparen än vad som anges i konsumentköplagen.

Beroende på om det är köplagen eller konsumentköplagen som gäller är det olika regler för bland annat:

 • Hur omfattande säljarens upplysningsplikt är – vad säljaren behöver informera köparen om
 • Hur omfattande köparens undersökningsplikt är – hur mycket köparen behöver kontrollera hästen, veterinärjournaler, tävlingsresultat och så vidare
 • Hur snabbt köparen måste reklamera ett fel på hästen till säljaren
 • Vem som har bevisbördan för att felet fanns vid avlämnandet
 • Vilka friskrivningar som kan göras
 • Vad som kan regleras i det skriftliga avtalet

Konsumentköplagen innehåller den så kallade sexmånadersregeln. Upptäcks ett fel på en vara, i detta fall hästen, inom sex månader efter leveransen förutsätts felet ha funnits vid köpet. Det är då upp till säljaren att visa att det inte fanns något fel vid leveransen. Upptäcks fel efter sex månader efter köpet är det köparen som ska visa att ett fel existerade vid leveransen. Enligt köplagen är det alltid köparens ansvar att visa att felet fanns vid avlämnandet.

 

Varken konsumentköplagen eller köplagen är anpassade vid köp av häst. Därför är ett välskrivet avtal extra viktigt.

Varken konsumentköplagen eller köplagen är anpassade vid köp av häst. Därför är ett välskrivet avtal extra viktigt.

Konsumentköplagen kontra Köplagen vid hästköp

Konsumentköplagen är en skyddande lagstiftning som skyddar köparen från oseriösa näringsidkare. Resultatet blir att säljaren ibland kan befinna sig i en svår situation. Konsumentköplagen gäller oavsett vad som avtalats och parterna kan därför inte avtala bort den. Det är därför extra viktigt i ett konsumentköp att säljaren informerar om hästens eventuella brister (konstaterade) och skriva dessa brister i avtalet. Då köparen vet om hästen brister är dessa, i juridisk mening, inte längre att betrakta som fel. Står det i avtalet att hästen har- eller misstänkts ha någon sjukdom/sjukdomar, kan köparen inte åberopa dessa saker som dolda fel och yrka på upphävning eller prisreduktion.

Säljarens upplysningsplikt

Säljaren är skyldig att upplysa köparen om all information som berör hästen, så kallad upplysningsplikt. Säljaren ska informera köparen om sådana betydande egenskaper hästen har som är väsentliga för köparens köpbeslut, såsom hästens skadehistorik och uppförande. All väsentlig information måste framföras. Det är viktigt att all betydande information som säljaren upplyser om hästens skick och funktion skrivs ner i avtalet.

Köparens undersökningsplikt

Det är köparens ansvar att undersöka hästen, så kallad undersökningsplikt. Det kan hända att den här undersökningsplikten kommer att utökas med anledning av den information säljaren har lämnat. Därför är det viktigt att köparen undersöker hästen extra noggrant med hänsyn till de uppgifter säljaren har lämnat.

Om säljaren har ombett köparen att undersöka hästen i ett speciellt avseende men köparen, utan någon rimlig anledning, inte gör detta får köparen som grundregel inte hänvisa till fel som skulle upptäckts vid undersökningen. I avtalet ska det anges vilka undersökningar som köparen har utfört.

Notera att det som avtalats om hästens skick och de upplysningar som säljaren uppgett kan påverka det som behöver undersökas av köparen.

Befintligt skick med fullständig friskrivning för såväl synliga som dolda fel

Det faller sig fullt naturligt att en säljare inte vill, i någon som helst form, vara framtida ansvarig för redan såld egendom. Därför är det inte ovanligt att säljaren lägger till avtalsvillkor som friskriver sig från ansvar för synliga skador och dolda fel. Det är särskilt vanligt med friskrivningsklausuler gällande begagnade saker eftersom det oftast kan dyka upp fel efter köp.

Det finns en specialregel i konsumentköplagen som begränsar säljarens möjlighet att friskriva sig från ansvar vid fel. Även om säljaren uttryckligen sagt att denne inte tänker ansvara för eventuella fel på såld egendom. Säljaren ska alltid ansvara för defekt vara (hästen) om varans skick är sämre än vad köparen har kunnat förvänta sig med hänsyn till priset och andra omständigheter.

Det faktum att hästen säljs i “befintligt skick” betyder att köparen godtar hästen i det befintliga skicket den är på överlåtelsedagen och köparen får då alltså en utökad undersökningsplikt. Är detta köparens alternativ friskriver sig säljaren från såväl synliga som dolda fel i hästen. Eftersom köparen i princip frånsäger sig rätten att åberopa fel gentemot säljaren är det viktigt att ha detta i åtanke när priset fastställs. Har säljaren däremot agerat i strid mot tro och heder har köparen rätt att åberopa fel.

Som köpare av häst ska du reagera på en friskrivningsklausul. Har säljaren friskrivit sig helt från ansvar ska du som köpare se till att undersöka hästen grundligt – en veterinärbesiktning ingår vanligtvis i köparens undersökning. Det här kan även vara ett skäl till prisreduktion. Även om säljaren friskriver sig från allt ansvar är denne ändå fullt ansvarig för uttalande, även innan avtalets ingående, om att det garanterat inte finns någon sjukdom eller dylikt hos hästen. Säljaren kan inte friskriva sig från lögner eller garantier som denne har uttalat.

Det är viktigt att du som köpare ställer frågor till säljaren om allt som berör hästen, allt gällande egenskaper, sjukdomshistoria med mera. Ger säljaren dig garantier om hästen, ska även detta ges utrymme för i avtalet.

 

Enligt köplagen kan inte köparen åberopa fel och dolda fel i hästen OM säljaren har informerat om bristerna och står med i avtalet.

Enligt köplagen kan inte köparen åberopa fel och dolda fel i hästen OM säljaren har informerat om bristerna och står med i avtalet.

Fel och dolt fel i häst enligt konsumentköplagen

Det som anses vara fel i häst är om hästen inte stämmer överens med säljarens uttalande om hästens egenskaper och kapacitet. Om säljaren inte informerar köparen om hästens egenskaper eller användningsområde, om detta är information som säljaren vet eller borde veta, anses också vara fel i häst.

Däremot gäller endast detta om köparen räknat med att den informationen skulle ha informerats. Emellertid krävs det att den informationen hade kunnat påverka köparens beslut om köpet. Ett exempel kan vara att du köpt en häst som ska användas för tävling inom hoppning på en viss nivå och säljaren medvetet inte informerar dig om sådant som skulle hindra hästen för att kunna prestera i din tänkta hoppklassen.

Det är också fel om en häst i någon annan betydelse avviker från vad köparen rättvisligen kunnat förutsätta.

Vad anses vara dolt fel i häst? I konsumentköplagen finns det en presumtion (antagande) som föreskriver att alla fel/brister som uppstår inom sex månader efter att hästen överlämnats till köparen, ska anses ha existerat vid överlåtelsen. Däremot gäller det inte om säljaren kan motbevisa detta, vanligtvis med hjälp av besiktningsprotokoll. Har problemet orsakats av vanvård av hästen ska det heller inte betraktas som ett dolt fel.

Har köparen upptäckt fel sex månader efter överlåtelsen av hästen är det också upp till köparen att påvisa att det är klart mer sannolikt att felet existerade vid överlåtelsen. Att veta när det är just klart mera sannolikt är inte helt lätt, men vid utvärderingen borde det i varje fall inte finnas någon annan trolig förklaring som är just ”klart mera sannolikt”.

När risken för hästen ska övergå från säljaren till köparen

Det är viktigt det skrivs i avtalet när risken för hästen övergår till dig som köpare. Vanligtvis hämtar köparen, eller köparens medhjälpare, hästen hos säljaren och det är då lämpligast att risken övergår till köparen när den mottages. Skadas hästen vid eller efter lastning är det köparen som bär risken. Är det istället säljaren som ska leverera hästen är det lämpligast om risken övergår till köparen först när hästen är avlastad och överlämnad till köparen. Innan dess är det säljaren som bär risken om hästen skadas före eller vid avlastning.

Givetvis kan säljare och köpare komma överens om annan tidpunkt för riskens övergång, detta ska i så fall skrivas med i avtalet. Är det så att köparen har haft hästen på prov är det lämpligt att risken övergår i samma stund som avtalet undertecknas av båda parter. Oavsett hur hästen ska överlämnas är det bra att innan avhämtning/leverans, se över hästens försäkringsskydd.

Reklamera hästen

Reglerna om reklamation föreskrivs i konsumentköplagen och köplagen. Syftet med reklamationsreglerna är att göra det möjligt för säljaren att vidta åtgärder för att mildra skador eller vidta åtgärder för ett avhjälpande av felet.

I köplagens stadgar får inte köparen åberopa fel i varan/hästen om denne inte meddelar säljaren inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Vad som anses vara ”skälig tid” varierar, och hur lång tid som avses fastställs utefter situationen i det enskilda fallet. Har köparen lämnat meddelande till säljaren om fel i häst inom två månader ska det enligt konsumentköplagen alltid anses ha lämnats i rätt tid. Det är en betydande skillnad på köp från privatperson eller näringsidkare. Vid konsumentköp är reklamationstiden 3 år och för privatköp 2 år – på ursprungsfel. Däremot måste man alltid reklamera omgående efter att fel upptäckts vid köp inom 2 år enligt köplagen, och enligt konsumentköplagen har man minst två månader inom 3 år på sig att reklamera.

Utöver kravet på att reklamationen måste ske inom skälig tid, ska det finnas en förtydligande punkt om att reklamationen bör framföras skriftligen. En skriftlig reklamation är att föredra ur bevissynpunkt. Muntliga avtal är giltiga, men svårare att bevisa.

Förvissa dig om vem du gör affärer med

Är det rätt säljare, har säljaren verkligen rätt att sälja hästen. Är det en privatperson, ett företag, eller kanske ett konkursbo som är säljare? Kanske säljaren har utsett ett ombud? Är så fallet är det ett ofrånkomligt krav att ombudet styrker sina rättigheter med en skriftlig fullmakt.

Är säljarens rykte positivt eller negativt? Du kan även kontrollera om den andra parten har ekonomiska problem hos Kronofogdemyndigheten. Om du köper häst från ett försäljningsstall, kontakta gärna andra personer som köpt häst därifrån.

Ett skriftligt väl utarbetat avtal är ett måste

När det gäller att slutföra ett köp är det viktigaste av allt ett korrekt förberett och korrekt skriftligt köpeavtal som klargör vad köparen och säljaren har nått för överenskommelse. För dig som köpare är det viktiga att säljaren intygar att hästen är fullt frisk och även anger eventuella tidigare sjukdomar eller skador. Avtalet bör också ange utbildningsnivån för hästen och vilket användningsområde den är tänkt till. Som köpare ska du tydligt ange vad du vill använda hästen till och inkludera det i avtalet. Det kan hända att säljaren anser att dina förväntningar inte stämmer överens med hästen och kan därmed stoppa överlåtelsen som troligtvis kan orsaka problem i framtiden.

Den exakta informationen i avtalet om när hästen byter ägare och hur är också mycket viktig information i avtalet. Eftersom det finns allmänna begränsningar i de flesta djurförsäkringar är det viktigt att du som köpare tecknar försäkring från och med den dag du bär risken för skador på hästen och att säljaren måste säga upp sin försäkring tidigast denna dag. Om du är osäker eller har tveksamheter, kontakta en jurist. Köper du häst från utlandet är det av stor vikt att det tydligt anges i avtalet att eventuell tvist ska bedömas i svensk domstol och enligt svensk lag. Genom att kontakta en jurist får du hjälp med kontroll och upprättande av köpeavtal.

Sammanfattning

Vid köp av häst är det viktigt att veta vilken lag som ska tillämpas, varav den lagen blir tillämplig om hästen inte motsvarar dina förväntningar. Skulle en tvist uppstå finns det en betydande skillnad mellan att köpa häst från en privatperson eller näringsidkare eftersom bevisbördan istället faller på säljaren under sex månader efter köp av privatperson (konsumentköp). Ett fel eller dolt fel är i enkel mening när hästen avviker från köparens tilltänkta användningsområde utefter säljarens uppgifter om hästen. Upptäcker du fel i hästen är det viktigt att du informerar säljaren om detta snarast, helst skriftlig reklamation i bevissynpunkt.

Har säljaren uppgett felaktiga uppgifter om hästen har du som köpare, enligt lag, rätt till avhjälpande eller omleverans. Detta är dock många gånger inte möjligt om du köpt häst av en näringsidkare (hästhandlare) – du skulle exempelvis bli erbjuden en annan häst istället. Har säljaren uppgett felaktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter som är väsentliga för dig kan du häva köpet. Däremot ska säljaren i första hand fått möjligheten att avhjälpa felet eller föreslå omleverans, men då detta många gånger inte är möjligt av praktiska skäl vid köp av häst, är det prisreducering eller hävning av köpet som återstår. Friskrivningsklausulen “befintligt skick” innebär inte att säljaren kan friskriva sig från allt när hästen säljs. Tänk på att reagera på en friskrivningsklausul i avtalet – en säljare slipper sällan undan sitt ansvar för att hästen säljes i “befintligt skick”. Oavsett vilken lag som tillämpas vid köp av häst är det av stor vikt att det skrivs ett avtal som båda parter är införstådda med.

 

Våra jurister har lång erfarenhet av hyresavtal och hästvärlden och kan bistå att lösa en uppkommen tvist. Det kan handla om avflyttning, obetalda hyror, olämplig hästhållning med mera. Rättsakuten är en juristfirma i Stockholm som tar uppdrag i hela Sverige. Tveka inte att kontakta oss redan idag.

Mer att läsa om: