Ska du köpa båt av en båthandlare är det konsumentköplagen som är tillämplig. Innan du köper en båt bör du bekanta dig med båtämnet, vilket kan bespara dig både pengar och bekymmer.

Köpa båt av båthandlare

Köpa båt av båthandlare

Konsumentköplagen (KköpL, KKL) tillämpas när du som privatperson köper en vara – i detta fall en båt – av en båthandlare (näringsidkare). Lagen berättar bland annat om dina rättigheter vid fel på vara (båten) och din reklamationsrätt. Konsumentköplagen ger starkare konsumentskydd och större bevisbörda för näringsidkaren.

När konsumentköplagen gäller:

  • När privatperson köper vara från näringsidkare
  • En vara avser alla typer av lösa saker, exempelvis båtar, bilar, kläder, möbler, livsmedel, elektronik eller djur
  • Lagen gäller även när du köper begagnade varor och prisnedsatta varor av en näringsidkare

När konsumentköplagen inte gäller:

  • När du som privatperson köper varor av annan privatperson
  • Om du köper till ditt företag – gäller även om du har enskild firma
  • Köp av bostäder
  • Leasing av bilar

Köpa motorbåt hos båthandlare

Fördelen med att köpa båt från en etablerad återförsäljare, är att risken för att råka ut för obehagliga överraskningar minskar. Du får inte bara båten utan du kan också känna dig trygg med konsumentköplagen och reklamationsrätten om båten skulle visa sig vara bristfällig.

Som i många andra situationer är det i stort sett alltid säkrast att köpa en begagnad båt från en etablerad båthandlare. Båtens alla delar har granskats av en kunnig och seriös båthandlare och eventuella brister har åtgärdats innan försäljning. Om du köper en båt från ett företag bör du också få somliga garantier som givetvis varierar i omfattning, med något som aldrig existerar vid privatköp.

Den ovannämnda tryggheten brukar som regel vara en extra kostnad för dig som köpare. Du bör fundera över om den extra kostnaden är värt det beroende på din kunskap för den relevanta båtmodellen. Det finns mycket närmare information tillgängligt än vad många vet om. Har du inga kontakter som väl bekanta med båtämnet så finns det bra källor till kunskap om särskilda båtmodeller på online forum och båtsajter.

Köpa ny eller begagnad båt?

Du bör överväga om du ska köpa en ny båt eller en begagnad. Särskilt när det gäller motorer är det alltid säkrare att köpa nytt. Även om en äldre båt kan vara i bra skick får du inkludera faktorer som exempelvis bränsleekonomi i beräkningarna. Andra saker som talar för den nya båten är garantier och underhållskostnader.

Du får däremot mer för pengarna om du köper en begagnad båt, men du får dock räkna med högre underhållskostnader. Båten kan även oturligt nog vara behäftad med dolda fel som är kostsamt att åtgärda. Gäller det en stor och dyr båttyp du inte är bekant med är det värt om du anlitar en besiktningsman.

Krav på att båten är CE-märkt

Det blev lag 1998 den 16 juni på alla fritidsbåtar med längd 2,5-24 meter ska vara CE-märkta. Det betyder att nya och importerade fritidsbåtar ska vara testade och CE-märkta av antingen tillverkaren eller importören. Undantagsvis båtar som befann sig på marknaden inom EES innan den tvingande lagen om CE-märkning trädde i kraft.

En produkt som är CE-märkt innebär att den ansvarige för CE-märkningen försäkrar att produkten fullgör EU:s grundläggande krav för hälsa-, miljö- och säkerhet. En produkt som inte är CE-märkt får ej befinna sig på EES-marknaden.

Båt med CE-märkning

Ska du köpa en CE-märkt båt bör du kolla upp att den är CE-märkt och att du får med de två viktiga handlingarna vid köptillfället, vilket är ”Försäkran om överensstämmelse” och ”Båtens instruktionsbok”. Det är säljarens skyldighet att tillhandahålla dessa handlingar och handlingarna måste vara på svenskt språk.

Vidare ska båten även vara utrustad med en tillverkarskylt. Denna skylt visar vem tillverkaren är, båtmodell, vilken konstruktionskategori båten är testad efter, max antal personer som är tillåtet samt själva CE-märket.

Båt som importerades från ett land utanför EES efter att lagen trädde i kraft (16 juni 1998) ska också vara CE-märkt. Importerades båten före det datum behöver den ej vara CE-märkt. Ska du köpa en sådan båt bör du vara noga med att få se dokument som styrker det, exempelvis handlingar från tullen, försäkringen eller ett kvitto för båtplats med mera.

CIN-kod – skrovidentifikationsnummer

CE-märkta båtar ska ha en CIN-kod, så kallat skrovidentifikationsnummer. Detta numer hittar du på akterns högra sida under relingslisten. Koden ska bestå av 14 tecken, exempelvis: SE-ABCABOT1C001. Koden ska även återfinnas på ett gömt ställe i båten.

Båt som har importerats till Sverige och som importören CE-märkt i efterhand har istället SE-IMP som början av koden. Det är bra att du har CIN-koden tillgänglig om båten oturligt nog skulle bli stulen eftersom det underlättar för polisen.

Konsumentköp och undersökningsplikt

Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt för konsumenten när det gäller köp av lös sak. Däremot kan säljaren avtala om undersökningsplikt och det måste du som konsument iaktta. Det föreligger dock en viss undersökningsplikt vad det gäller reklamation.  I konsumentköplagen stadgas det att köparen ska reklamera inom skälig tid efter att denne märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation inom två månader anses alltid ha gjorts i rätt tid (skälig tid).

Dolt fel i båt

Ska du köpa båt av båthandlare bör du hålla utkik efter en båt som är varudeklarerad (en försäkring och bevis på att båten är besiktigad), eller fråga om en neutral besiktningsman har gått igenom båten.

Om det finns ett fel, vad händer då?

Tiden för reklamation börjar löpa när du borde ha märkt felet – inte när du faktiskt märkte det. Det är viktigt att veta att du kan förhindras att åberopa felet mot säljaren om du inte reklamerade så fort som möjligt.

Finns det ett fel och du har reklamerat i tid så är det framför allt i fråga om avhjälpande av felet eller att säljaren levererar dig en annan båt enligt 26 § konsumentköplagen. Kommer det inte ifråga, att det inte sker inom skälig tid, eller att det inte kan ske utan att du orsakas av betydande problem så kan du vara berättigad prisavdrag 28 §, eller häva avtalet 29 § enligt konsumentköplagen.

I linje med dessa åtgärder skulle du också kunna kräva skadestånd enligt 30 § KköpL. Det förutsätter dock att du faktiskt lidit skada eller att säljaren uttryckligen hävdade att felet inte fanns vid köpet fast vetskap om det.

Granska köpekontraktet

När du köper båt av en näringsidkare – båthandlare eller båtförmedlare/båtmäklare – ska du granska villkoren i köpekontraktet/avtalet så att dessa är skäliga och reflekterar vad ni kommit överens om. Det är viktigt att säljaren är med när du går igenom kontraktet så att ni kan specificera vad som är inräknat i köpet och vad för garantier säljaren har gett kring båtens prestanda etcetera.

Sammanfattning

Det är viktigt att du vet vilken lag som tillämpas när du ska köpa båt. Köper du som privatperson en båt av en båthandlare, en näringsidkare, är det konsumentköplagen som gäller. Det är fördelaktigt för dig som konsument eftersom du kan känna dig trygg med konsumentköplagen och reklamationsrätten om båten skulle visa sig vara bristfällig.

Har du hittat en etablerad och respekterad båthandlare ska du ändå granska köpekontraktet noga och helst tillsammans med säljaren i fråga. Villkoren ska vara rimliga och reflektera vad ni kommit överens om. Ta hjälp av en jurist om du känner dig fundersam kring köpekontraktet innan du signerar och genomför köpet.

Är du osäker på köpekontraktet eller har allmänna frågor om lagar och regler kring ditt båtköp är du varmt välkommen att kontakta Rättsakuten för rådgivning och assistans!

Läs mer