Ska du köpa båt av privatperson är det villkoren i köplagen som gäller. Det kan vara frestande att köpa en begagnad båt, utbudet på andrahandsmarknaden är stor och har ofta förmånliga priser. Många affärer blir bra affärer, men inte alla. Det finns mycket att tänka på vid köp av begagnad båt.

Köpa på av privatperson

Köplagen

När en båtaffär genomförs mellan två privatpersoner är det köplagen (KöpL) som är tillämplig. Som köpare är ditt konsumentskydd långt ifrån lika stort som när du köper båt av en näringsidkare. I första hand är reglerna i köplagen inte tvingande och det betyder att parterna kan förhandla bort bestämmelserna. En säljare kan exempelvis friskriva sig från fel genom att båten säljes i befintligt skick. Det krävs dock ett avtal, det är naturligtvis bäst med ett skriftligt, med det kan även vara muntligt.

När köplagen gäller:

 • Vid köp eller såld vara mellan privatpersoner. En vara innebär att det är lös egendom och innefattar exempelvis båtar, bilar, vitvaror, möbler, kläder och möbler
 • När en näringsidkare säljer varor till annan näringsidkare
 • Byte av lös egendom

När köplagen inte gäller:

 • Överlåtelse av tomträtt
 • När konsumentköplagen är tillämplig, och i de fall lagen om internationella köp är tillämplig
 • När du köper en tjänst eller säljer en tjänst till en privatperson

Att tänka på innan du ska köpa en båt

Det är oftast billigare att köpa begagnad båt av en privatperson än att köpa av en båthandlare, men då har du inte stöd av konsumentköplagen på samma sätt eftersom ansvaret ligger till stor del helt på dig själv som köpare att allt sker på ett korrekt sätt. Det är en självklarhet att noggrant granska båten innan köpet, men det är lika viktigt att även granska säljaren. Trots att säljaren kan tyckas verka seriös gör du för din egen skull bäst i att kontrollera säljaren.

Skulle det gå så illa att du köper en stulen båt är det inte längre möjligt att hävda god tro, du kan istället bli åtalad för häleri på köpet.

Anlita en auktoriserad båtbesiktningsman

Är du osäker på dina egna kunskaper är det alltid värt att anlita en erfaren båtbesiktningsman som gör en grundlig undersökning av båten. Skulle dolda fel upptäckas innan köpet kommer det bespara dig onödiga och stora reparationskostnader framöver. Se i så fall till att besiktningsmannen skriver vad som ingår i besiktningen i avtalet. Det finns besiktningsmän som vill friskriva sig från alla tänkbara fel de missar, en del friskriver sig bara vad gäller motorn. Var därför noga med att hålla koll vad som gäller i ditt fall.

Du hittar auktoriserade besiktningsmän på Båtbesiktningsmännens Riksförening

Båtens omkostnader

Har du tänkt på alla kostnader och inte bara stirrat dig blind på köpesumman? Hur dyr blir båten egentligen när alla kringkostnader är inräknade? För att öka dina chanser till både en lyckad affär och en mer långvarig sådan finns det nedan viktiga punkter att gå igenom:

 • Transportkostnad till din hemmahamn?
 • Är båtens utrustning i gott skick eller behöver något åtgärdas?
 • Finns det något som saknas som måste inhandlas?
 • Är det en bensin- eller dieseldriven båt? Hur stor är bränsleåtgången?
 • Hur mycket kostar det att hyra båtplats?
 • Hur mycket kostar det för upptagning och sjösättning?
 • Hur ska du förvara båten under vintern?
 • Välj rätt båtmodell för just dina behov. Tänker du dagsturer i hemmavatten eller längre havsturer?

Säljarens upplysningsplikt

Köplagen säger att säljaren har en upplysningsplikt samtidigt som köparen har en undersökningsplikt. Det är säljarens plikt att upplysa om båten har större fel som säljaren känner till, eller om båten är i betydligt sämre skick än vad du som köpare kunnat ana med tanke på priset och andra omständigheter. En säljare kan dock inte friskriva sig från sitt ansvar för fel om denne säljer båten i befintligt skick och samtidigt brister i sin upplysningsplikt.

Båten säljes i befintligt skick

När det benämns ”säljes i befintligt skick” innebär det att säljaren avsäger sig, i den mån det går, från allt ansvar för varan (båten) genom att ta med det som en friskrivningsklausul i köpekontraktet. Detta förekommer ofta när det gäller köp och sälj av begagnade varor överlag.

Har en båten sålts i befintligt skick kommer det givetvis begränsa säljarens ansvar för fel. Dock är inte säljaren helt fri från ansvar genom en sådan allmän formulering. Det framgår nämligen i 19§ köplagen (KöpL) att säljaren fortfarande ansvarar för fel trots att varan (båten) sålts i befintligt skick om:

 • båten inte stämmer överens med vad säljaren har lämnat för uppgifter till dig som köpare,
 • säljaren har undanhållit dig information om eventuella brister på båten,
 • båten är i betydligt värre skick än vad du hade förväntat dig med hänsyn till köpesumman och andra omständigheter.

Bara för att säljaren hänvisar till att båten var såld i befintligt skick innebär det inte att du inte kan rikta krav gentemot säljaren.

Om det visar sig vara fel på båten efter köpet

I köplagen finns det bestämmelser som reglerar köparens- och säljarens rättigheter och skyldigheter vad det gäller fel på vara.

Riskens övergång

Som huvudregel är det du som köpare som står för risken vid samma tidpunkt du tar emot båten. Detta innebär att efter att du mottagit båten är det du som är ansvarig för eventuella fel som inträffar efter köpet, såvida inte felet orsakats av säljaren. Upptäckte du fel direkt när du exempelvis testade båten talar det för att felet redan fanns innan båten lämnades över till dig, vilket innebär att det är upp till dig att bevisa det. Kan du styrka det är säljaren ansvarig

Undersökningsplikt

I köplagen 20§ benämns det ”besiktningskrav” och det menas som köparens undersökningsplikt. Även om huvudregeln är att köparen inte har undersökningsplikt borde det såklart ligga i ditt intresse att undersöka båten innan du genomför köpet. Har du däremot granskat båten innan köpet kan du inte rikta krav mot säljaren för fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen. Man kan utgå från att ju svårare bristerna var att upptäcka som en vanlig person desto större chanser har du att rikta krav mot säljaren.

Reklamation

Som köpare måste du reklamera till säljaren omgående när du upptäckte felet, och det måste du göra inom tre år annars förlorar du denna möjlighet. Din reklamation måste innehålla förklaring på båtens fel och vilka påföljder du vill genomdriva. En reklamation kan ske både muntligt och skriftligt, ett telefonsamtal eller ett sms till säljaren är fullt giltigt.

Har du gjort en undersökning av båten innan köpet, eller underlåtit att undersöka den trots säljarens uppmaning, kan du inte såsom fel åberopa vad du borde ha uppmärksammat vid undersökningen, om säljaren inte har handlat mot tro och heder vill säga.

Påföljder vid fel på båt

Föreligger det fel på båten kan du som köpare enligt köplagen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet, skadestånd eller hålla inne betalningen. Som första åtgärd ska din reklamation av båten skett inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet.

De första påföljderna är avhjälpande och omleverans

Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper båtens fel utan din bekostnad, om avhjälpandet kan göras utan orimlig kostnad eller svårigheter för säljaren.  Är felet av väsentlig betydelse för dig, som säljaren insåg eller borde ha insett, har du rätt att kräva omleverans. Vad det gäller omleverans är det ofta en omöjlighet vid köp av båt mellan två privatpersoner eftersom det krävs att säljaren har en liknande båt av samma värde som kan ersätta den andra.

Säljaren har för sin del alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller anordna omleverans, förutsatt att det kan genomföras utan betydande svårigheter för dig som köpare och utan risk för att du inte får dina egna kostnader ersatta av säljaren. Det gäller även om du varken krävt avhjälpande eller omleverans.

Är säljaren skyldig att avhjälpa felet men struntat i det eller har misslyckats med det har du rätt till att få ersättning för att själv- och eller uppsöka hjälp för att avhjälpa felet.

Om avhjälpande eller omleverans inte förekommer har du rätt att kräva prisavdrag eller helt enkelt häva köpet. Du har rätt till prisavdrag oavsett om du har betalat för båten eller inte. Prisavdraget bör matcha båtens reparationskostnad. För att det ska vara aktuellt för dig att häva köpet krävs det att båtens fel är av väsentlig betydelse – ett omfattande fel som gör att syftet med det inte längre uppfylls.

Skadestånd

Du kan även ha möjlighet att kräva säljaren på skadestånd på grund av fel på båten. Som köpare har du rätt till ersättning för den skada du lider av att båten är felaktig. Det kan exempelvis handla om transportkostnader för att lämna in båten på verkstad.

Viktigt med ett komplett och korrekt köpekontrakt

Eftersom köplagen är dispositiv (inte tvingande) innebär det att bestämmelserna till stor del kan avtalas bort i köpekontraktet. Av den anledningen är det extra viktigt att köpekontraktet är detaljerat när du köper av en privatperson. Hade du köpt från en båthandlare (näringsidkare) hade istället konsumentköplagen tillämpats vilket hade gett dig extra skydd i det avseendet.

Som utgångspunkt har köpare rätt att förvänta sig att varan, i detta fall båten, är anpassad för det ändamål som båtar av samma slag vanligtvis används för. Köpare ska även kunna kräva att båten är marknadsförbar och fungerar korrekt. De normala förhållandena ska utvärderas utifrån hur båten har beskrivits i köpekontraktet.

Tänka på att bestämmelserna i köplagen inte tillämpas i den mån annat har angetts i köpekontraktet som anses vara bindande parter mellan. Har båten inte har de egenskaper, kvalitén eller andra egenskaper som avtalats, anses det finnas fel i din köpta båt. Detta råder även om säljaren, före ditt köp, har uppgett att båten har vissa egenskaper vilket visar sig vara osanning.

Därför är det viktigt med ett komplett köpekontrakt som reglerar möjliga och förutsägbara frågeställningar.

Sammanfattning

Det är inte bara båten du ska göra en grundlig undersökning på utan det är lika viktigt att du granskar säljaren i fråga – att säljaren verkligen är båtens ägare, kolla upp om båten är stulen, kolla upp båtens historia och så vidare. När det gäller undersökning av båten och du känner dig osäker på dina båtkunskaper är det alltid värt att anlita en båtbesiktningsman. Skulle dolda fel upptäckas innan köpet kommer det bespara dig onödiga och stora reparationskostnader framöver.

Även om köpesumman är ett kap bör du vara väl förberedd på båtens omkostnader – hyra av båtplats, upptagning och sjösättning, bränsleåtgången, var du ska förvara båten under vintern och så vidare.

Ska du som privatperson köpa båt av annan privatperson är det köplagen (KöpL) som gäller. Eftersom köplagen inte är tvingande innebär det att bestämmelserna till stor del kan avtalas bort i köpekontraktet. En säljare kan exempelvis friskriva sig från fel genom att båten säljes i befintligt skick. Därför är det extra viktigt med ett detaljerat och välskrivet avtal.

Har du hamnat i tvist vid båtköp eller vill upprätta ett komplett köpekontrakt är du välkommen att kontakta Rättsakuten för råd och assistans.

Läs mer