Det har tidigare presenterats ett krispaket för företag samt många andra åtgärder för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna med anledning av coronaviruset. Lånegaranti är ytterligare en åtgärd som har presenterats för att underlätta för svenska småföretag att finansiera sig.

Staten utlovar 70 procent i lånegaranti till utsatta småföretagare

Statlig lånegaranti förenklar finansiering

För att underlätta för företag att finansiera sig ges förslag om statlig lånegaranti. Innebörden av förslaget är att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som har fått ekonomiska konsekvenser till följd av utbrottet av coronaviruset, men som i övrigt är bärkraftiga. Garantin läggs ut till bankerna som därefter ger ut garanterade lån till företag.

Det finns ingen formell restriktion på hur stort företaget får vara för att omfattas av programmet, men att lånegarantin i första hand vänder sig till små och medelstora företag. Regeringen räknar med att de garanterade lånen inte används i vinstgivande syfte annat än vad som kan jämställas med ett normalt löneuttag.

Riksgäldskontoret är de som administrerar och utställer garantierna och varje företag/låntagare föreslås få låna högst 75 miljoner kronor, det kan dock göras undantag beroende på situationen företaget befinner sig i. Infrias en kreditgaranti kommer staten att betala ut det garanterade lånebeloppet, vilket medför att statens budgetsaldo och det finansiella sparandet försämras. För att kompensera upp det kommer bankerna att få betala en garantiavgift till Riksgälden för att kunna förbättra statens kassa något.

Företagare som vill ta del av lånemöjligheten får göra en regelmässig kreditprövning och kommer i vanlig ordning betala ränta till banken. Den påförda räntan fastställs av banken och utgår från kreditinstitutets beräkningar.

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter och sociala avgifter

Under perioden 1 mars – 30 juni 2020 kommer en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna att föreslås – endast ålderspensionsavgiften betalas. Sänkningen föreslås gälla upp till 30 anställda och för den anställdes lön som inte går över 25 000 kronor per månad. För varje anställd innebär det en skattelättnad på upp till 5 300 kronor i månaden. För att ge en liknande lättnad för enskilda företagare föreslås även en sänkning av sociala avgifter.

Tillfällig nedsättning under en viss period av arbetsgivaravgifter och sociala avgifter

Tillfällig rabatt till hyresvärdar i utsatta branscher som sänkt hyreskostnader

Företag inom sällanköpshandel, hotell, restaurang och andra liknande verksamheter som fått stora konsekvenser med anledning av coronaviruset får tillfälligt stöd av staten i syfte att underlätta och kompensera en del av nedsättningen av hyran. Föreslaget innebär att staten står för upp till 50 procent av den nedsatta fasta hyran, men max 25 procent av den grundläggande fasta hyran. För detta ändamål beräknas förslaget till 5 miljarder kronor.

Utökad möjlighet att sätta av mer till periodiseringsfond

För enskilda näringsidkare och fysiska personer, som är delägare i svenska handelsbolag som har drabbats ekonomiskt hårt med anledning av coronaviruset har nu möjlighet att sätta av mer till periodiseringsfonden. För inkomståret 2019 kan du alltså få ett avdrag på 100 procent av den skattepliktiga vinsten, dock är avdraget begränsat till 1 miljon kronor, vilket innebär att avsättningen till periodiseringsfonden kan kvittas mot eventuellt framtida förluster.

Den nya bestämmelsen ändrar inte reglerna för att återföra en periodiseringsfond, avsättningen som du gör ska återföras till beskattningen senast i deklarationen 2026 – alltså var sjätte beskattningsår.

Omställningsstöd baserat på omsättningstapp för företag

Regeringen har presenterat ännu en åtgärd för att lindra konsekvenserna av virusutbrottet för jobb och företag i Sverige – det handlar om omställningsstöd. Syftet med stödet är att det ska möjliggöra för företag att utjämna den akuta krisen och samtidigt underlätta att ordna om och anpassa sin verksamhet. Det kan handla om restauranger som måste sälja större del av maten som hämtmat. Det kan även röra sig om tillverkningsföretag som ställer om och producerar exempelvis material till sjukvården.

Hur stor stödet kommer vara beror på hur stor förlust av omsättningen företaget har haft – alltså hur stor omsättningstappen är, det kan vara allt från 22,5 till 75 procent av företagets fasta kostnader, exklusive lönekostnader för perioden mars och april 2020. För att kunna ta del av stödet ska företaget, det senaste räkenskapsåret, ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor, samt en omsättningstapp på minst 30 procent. Förslaget överlämnas i en extra ändringsbudget och förväntas träda i kraft den 1 juli 2020.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Kontakta oss redan idag!

Rättsakuten har fler nyheter för företag i coronatider.

Kontakta Rättsakutens jurister!