Vad händer när du får en ny ägare och en ny arbetsgivare? Enbart det faktum att en verksamhet övergår från en arbetsgivare till annan innebär inte per automatik att det är fråga om en verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening. Rättsakuten förklarar ägarskifte.

ny ägare och ny arbetsgivare

Det krävs att övergången sker mellan två olika rättssubjekt. Ett sådant byte kan vara en övergång mellan två olika företag, vilket innebär att det är nödvändigt att göra en bedömning av huruvida verksamheten bevarar sin identitet eller inte. Då kan frågan vara föreligger det en identitet mellan överlåtarens verksamhet och förvärvarens verksamhet? Det är alltså en stabilt organiserad ekonomisk enhet som ska överlåtas för att det ska vara fråga om en verksamhetsövergång.

När det kommer till bedömningen om det är en fråga om verksamhetsövergång har EU-domstolen, med hjälp av Spijkers-domen tagit fram kriterier för en helhetsbedömning.

Här är kriterierna:

  • Arten av företaget eller verksamheten.
  • Frågan om företagets materiella tillgångar, såsom byggnader och lösöre, har överlåtits eller inte.
  • Värdet av överlåtna immateriella tillgångar vid överlåtelsetidpunkten.
  • Om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya arbetsgivaren eller inte.
  • Om kunderna har tagits över eller inte.
  • Graden av likhet mellan verksamheten före och efter överlåtelsen.
  • I förekommande fall den tidsperiod under vilken verksamheten har legat nere.

Det är verksamheten som ska övergå till ett annat företag. Att endast byta ägare, aktieägare i samma företag är inte en verksamhetsövergång i LAS mening.

Här är ett utdrag av LAS 6 b §:

Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren. Den tidigare arbetsgivaren är dock också ansvarig gentemot arbetstagaren för ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången. Detta stycke gäller även arbetstagare i allmän tjänst och på sjögående fartyg”. 

Första stycket gäller inte vid övergång i samband med konkurs.

Första stycket gäller inte heller ålders-, invaliditets- eller efterlevandeförmåner.

Trots bestämmelserna i första stycket skall anställningsavtalet och anställningsförhållandet inte övergå till en ny arbetsgivare, om arbetstagaren motsätter sig detta. Lag (1994:1685).

Kontakta Rättsakutens jurister!