Den 1 juli 2021 träder en lång rad stora och viktiga förändringar av föräldrabalken i kraft. En av de viktigaste förändringarna är att föräldrarnas samarbetsförmåga inte längre får samma betydelse i vårdnadstvister. Istället ska domstolarna se till föräldrarnas förmåga att sätta barnet behov främst och ta ett gemensamt ansvar.

Nya regler för vårdnadstvister

En förändring av 2006 års vårdnadsreform

År 2006 genomfördes stora förändringar i föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Syftet var bland annat att stärka barnrättsperspektivet.

År 2014 tillsattes en särskild utredare för att utvärdera resultatet av 2006 års vårdnadsreform. Utredningen kallades för 2014 års vårdnadsutredning och presenterade sina resultat i februari 2017.

Därefter har utredningsarbetet fortsatt och i mars 2021 presenterade regeringen sin proposition ”Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister” för riksdagen. Den 8 juni 2021 beslutade riksdagen i enlighet med propositionen om en rad stora förändringar i föräldrabalkens bestämmelser om vårdnad, boende och umgänge. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Fyra stora förändringar

2021 års vårdnadsreform innehåller en lång rad stora och viktiga förändringar av föräldrabalken. Många förändringar har till syfte att föräldrarna ska nå en överenskommelse utanför domstolen. Här listas fyra stora förändringar som gäller vårdnadstvister i domstolen: 

 • Föräldrar måste delta i ett informationssamtal hos socialnämnden innan de framställer ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge

  Domstolen ska inte få ta upp ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge om inte föräldern har deltagit i ett informationssamtal. Undantag gäller om ett yrkande om vårdnad, boende eller umgänge redan är upptaget i målet och vid särskilda skäl.
 • Domstol får besluta om gemensam vårdnad även om båda föräldrarna motsätter sig det

  Tanken är att barnets bästa i det enskilda fallet ska vara avgörande, inte föräldrarnas inställning. Möjligheten ska dock användas med stor försiktighet. I de flesta fall kommer gemensam vårdnad inte vara förenligt med barnets bästa om båda föräldrarna motsätter sig det.
 • Domstolarna ska inte längre fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta, utan föräldrarnas förmåga att sätta barnet behov främst och ta ett gemensamt ansvar

  Tanken är att flytta fokus från den andra föräldern till barnet. Konsekvenserna för barnet ska vara avgörande. Gemensam vårdnad förutsätter fortfarande i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna, men det viktigaste är inte hur föräldrarnas kontakter ser ut utan hur föräldrarnas agerar för att tillsammans lösa frågor som rör barnet och som omfattas av vårdnadsansvaret.
 • En domstol för i vissa fall flytta vårdnaden om ett barn till en tillfällig vårdnadshavare

  En tillfällig vårdnadshavare ska utses om det finns behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare, men det inte finns någon lämplig person att förordna och om det finns särskilda skäl. Tillfällig vårdnadshavare ska inte ha hand om den faktiska vården om barnet, utan vara en i det närmaste professionell vårdnadshavare.
Peter Dittmer

Familjejurist Peter Dittmer

[email protected]
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!