Riksdagen röstade Ja till regeringens förslag om att förstärka stödet ytterligare för korttidspermittering med anledning av coronaviruset. Regeringen meddelade den 14 april att stödpaketet är förstärkt och arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent.

Nya regler för korttidspermittering ger stora möjligheter

Om korttidspermittering

Företag som drabbas av något oväntat och får ekonomiska konsekvenser kan använda korttidspermittering. Det innebär att anställda kan gå ner i arbetstid, kallat permittering, samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten. Under permitteringen får anställda behålla en stor del av lönen och arbetsgivaren får minskade personalkostnader. Det krävs att både arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om att använda korttidspermittering.

Korttidspermittering är en grundpelare till ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete. Det som skiljer är att under 2020 utökas subventioneringsgraden kraftigt. För att anställda går ned i arbetstid kommer staten stå för tre fjärdedelar av kostnaden i jämförelse med korttidsarbete där kostnaden istället fördelas lika mellan arbetsgivare, anställd och staten.

För mer information om stöd kring coronaviruset

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html

Varför regeringen inför korttidspermittering

Till följd av utbrottet av coronaviruset har många företag fått stora ekonomiska konsekvenser. Avsikten med stödetpaketet, även kallat krispaket, är att påverkade företag ska ha möjlighet att behålla sina anställda istället för uppsägning. På detta sätt kan företaget snabbt komma på fötter igen när läget vänder.

Statligt stöd till företag, lån och hyresstöd. För lite för sent, eller lagom i rätt tid?

Skillnad på korttidspermittering och korttidsarbete

Det finns ingen skillnad på korttidspermittering och korttidsarbete, det betyder samma sak och fungerar på samma sätt vilket innebär att staten går in och ger ekonomiskt stöd så att anställda kan minska arbetstiden istället för att bli uppsagda.

Det som dock skiljer sig är att staten under 2020 kommer stå för större del av kostnaden i jämförelse med det ordinarie stödet vid korttidsarbete. Staten kommer nu att täcka upp kostnaden med tre fjärdedelar medans anställd och arbetsgivaren delar på den återstående fjärdelen. På så vis kan anställd gå ned i arbetstid men ändå få ut mer än 90 procent av lönen.

I Sverige kan det ordinarie stödet användas i en särskild djupgående lågkonjunktur eller när ett företag blir utsatt av allvarliga, men tillfälliga, ekonomiska konsekvenser till följd av en oförutsedd händelse. De utökade bestämmelserna 2020 om korttidsarbete är med anledning av utbrottet av coronaviruset och är därför enbart tillfälligt nya regler.

Staten täcker mer av kostnaden vilket gynnar arbetsgivare och arbetstagare ekonomiskt

Hur länge gäller stödet?

Den 7 april träder de nya bestämmelserna i kraft, men tillämpas redan den 16 mars vilket innebär att redan då kan företag och anställda få ersättning för permittering. Det förstärkta stödet att få möjlighet att sänka arbetstiden med 80 procent föreslås börja gälla den 1 juni och kan användas under maj, juni och juli 2020.

Arbetsgivare som kan använda stödet

Med undantag för vissa offentliga aktörer som staten, regioner, kommuner och kommunalförbund, kan alla arbetsgivare få stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket har dock meddelat att enskilda företag inte har rätt till stödet. Stödet kan däremot beviljas av andra former av företag där den enda anställda är ägaren, förutsatt att övriga krav är uppfyllda.

Stödet gäller inte aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättsligt bestämmande inflytande, så länge inte verksamheten avser affärsrörelse.

Arbetstagare som omfattas av stödet

Stödet gäller inte nyanställda, endast de som var anställda tre månader innan Tillväxtverket beviljade stödet. Endast de anställda som vid den tidpunkten hade samma eller högre sysselsättningsgrad medräknas. Stödet omfattar de anställda som arbetsgivaren har skyldighet att betala arbetsgivaravgifter för under stödperioden.  Utöver det ingår inte semesterersättning i stödet, endast ordinarie lön och enligt förordningen finns det ett lönetak på 44 000 kronor.

Innan var inte arbetstagare tillhörande arbetsgivarens familj berättigad av stödet. Det har dock slopats under de stödmånader som infaller under perioden 16 mars till och med den 31 december 2020. Följaktligen kan familjemedlemmar som är anställda i arbetsgivarens företag också ta del av stödet.

Krav som måste uppfyllas för att få lämna in ansökan om stöd för korttidsarbete

  1. Företagets ekonomiska konsekvenser måste vara orsakad av coronaviruset.
  2. Alla företagsformer, med undantag för ensamföretagare som bedriver sin verksamhet i företagsformen enskild firma. Det gäller emellertid endast enskilda firmor. Är alla andra förutsättningar uppfyllda kan du som företagare få stöd, men det krävs alltså en företagsform där du som ägare kan vara anställd.
  3. Stödet gäller enbart arbetsgivare som är registrerade i Sverige och för anställda som organisationen betalar arbetsgivaravgift för i Sverige.
  4. Har du som arbetsgivare kollektivavtal och vill använda korttidsarbete ska detta förhandlas med facket, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete.
  5. Har du som arbetsgivare inte kollektivavtal ska avtal skrivas om korttidsarbete om minst 70 procent av de anställda. Avtalet ska innehålla vilka anställda det omfattar samt vilken fast procentnivå arbetstiden ska minskas med.
  6. Ett grundkrav för att kunna ansöka om korttidsarbete är att arbetsgivaren vid ansökningsdatumet inte är på obestånd. Med obestånd menas det att företaget har bristande förmåga att betala sina skulder och att det inte är en tillfällighet.

Tillfälliga anstånd

Företag som har drabbats ekonomiskt på grund av följderna av coronaviruset kan ansöka om att få tillfälligt anstånd med skattebetalningar som avser arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas fram i upp till ett år från det datum Skatteverket beviljade anståndet. Företag med beviljat anstånd kommer att betala kostnadsränta som för närvarande är 1,25 procent och anståndsavgift som är 0,3 procent på det beviljade anståndsbeloppet.

För dig som redovisar mervärdesskatt (momsen) månadsvis kan få anstånd för högst tre månader – tre redovisningsperioder. Redovisar du kvartalsvis kan du få anstånd för högst en redovisningsperiod. Lämnar du momsdeklaration en gång om året (helårsmoms) kan du få anstånd för högst en redovisningsperiod.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Kontakta oss redan idag!

Kontakta Rättsakutens jurister!