Fördelen med att upprätta ett kundavtal är att man kan sätta sina egna villkor och därmed sätta vissa delar av köplagen ur spel efter eget tycke. Det här kan vara betydelsefullt om man exempelvis gör större affärer eller projekt, där man vill sätta sina egna villkor för leveranstider och -villkor, betalning, pris, och garantier.

Skälig ersättning

Ett kundavtal brukar ofta benämnas köpeavtal och är ett avtal mellan en säljare och en köpare. Kundavtal ska alltid upprättas när ett företag säljer en vara eller en tjänst till ett annat företag. Det här skapar en trygghet för såväl säljare som köpare, att man vet villkoren för affären och att det inte råder några oklarheter gällande pris,  leveranstid och andra viktiga villkor.

Vi erbjuder gratis mallar för att du ska kunna skapa ditt eget kundavtal!

 

  1. Applikationsdomän

1.1 Dessa standardvillkor för serviceavtal

(“STC-tjänster”) utgör en integrerad del av Tjänsteavtalet

(”Kontrakt”) avseende tjänster (inkl. IT-tjänster), särskilt inom

samband med rådgivning, planering, assistans och utbildning

(“Tjänster”).

1.2 “SIX-koden för leverantörer” (https://www.sixgroup.com/dam/about/downloads/responsibility/supplier_code_

en.pdf ) utgör en integrerad del av dessa STC-tjänster. Leverantör

ska vara skyldig att alltid agera i full överensstämmelse med denna kod.

  1. Förverkligande

2.1 Leverantören ska utföra och följa Leverantörens

avtalsförpliktelser med all vederbörlig omsorg och kompetens, och i så fall

gör ska utföra alla instruktioner resp. specifikationer utfärdade av

SIX i förhållande till tjänsten och ska följa det nuvarande tillståndet

teknik och lagkrav. I fall Leverantör

bryter mot dessa skyldigheter grovt oaktsamt ska Leverantören vara

skyldig att betala SIX ett vite på 20 % av kontraktet

värde men inte mindre än 10 000 CHF

2.2 Leverantören ska lämna rapporter till SIX regelbundet

angående tjänsterna. SIX har rätt att verifiera

status för fullgörandet av kontraktet och efterfrågan

information i det avseendet.

2.3 Leverantören ska utan dröjsmål rapportera till SIX alla omständigheter eller

faktor som kan äventyra tillhandahållandet av tjänsterna.

  1. SIX:s skyldighet att samarbeta

3.1 SIX ska i god tid meddela leverantören ev

krav eller annan data som är relevant för utförande av

kontraktet. I den mån Leverantören anser nödvändigt, ev

ytterligare bestämmelser om SIX:s skyldighet att samarbeta ska vara

ingår i avtalet.

3.2 SIX ska tillhandahålla all dokumentation och/eller kontorsutrymme som

kan vara nödvändig för fullgörandet av avtalet.

3.3 SIX ska ge Leverantören tillträde till SIX:s lokaler,

i den mån det är nödvändigt för fullgörandet av avtalet.

  1. Rätt att utfärda instruktioner

SIX har rätt att när som helst utfärda instruktioner relaterade till

de avtalsenliga tjänsterna.

  1. Utplacering av personal

5.1 Leverantören ska endast distribuera tjänsterna för att tillhandahålla tjänsterna

noggrant utvald och lämpligt utbildad personal som borde vara

ersättas vid otillräcklig sakkunskap eller på annat sätt fara

fullgörandet av kontraktet.

5.2 Varje part ska förse den andra parten med namn och

befattningar/roller som väsentliga tillsyns- och/eller ledande befattningar

personal. Eventuell ersättning av sådan personal ska vara föremål för

till skriftligt förhandsgodkännande av SIX.

5.3 Leverantören ska endast använda personal med behörigheterna

nödvändig. I den mån leverantörens personal har tillgång till

IT-systemen hos SIX (IT-användarkonto) ska Leverantören före

relevant personal som har tillgång till sådana system, tillhandahållande av

den personalens brottsregister. Dessutom ska Leverantören

informera SIX-upphandlingsspecialisten som är involverad i kontraktet

skriftligen omedelbart efter att ha blivit medveten om eventuella anmälningar i

någon av leverantörens personals respektive brottsregister och

om eventuella pågående straffrättsliga förfaranden mot sådan personal.

  1. Engagemang av tredje part

6.1 Varje engagemang av tredje part (underleverantörer) ska vara

är föremål för förhandsgodkännande av SIX och ska inte påverka

Leverantörens skyldighet att ta fullt ansvar för leverans

SIX med tjänsterna på ett sätt som följer avtal.

6.2 SIX har rätt att ålägga Leverantören att anlita tredje

parter för avtalsenliga tjänster. I sådant fall ska SIX vara

ansvarig för konsekvenserna av eventuella felaktiga prestationer av någon

sådan tredje part, i den mån Leverantören bevisar att nämnda tredje part

agerat korrekt och följt de relevanta instruktionerna och

krav.

  1. Instruktion

Leverantören ska ta ansvar för och kostnaden för initial

utbildning av SIX personal, varvid omfattningen av sådan utbildning

ska definieras i avtalet.

  1. Ändringsförfrågningar

8.1 SIX har rätt att lämna in skriftliga ändringsförfrågningar

angående tjänsterna när som helst. Inom tio dagar efter

mottagandet av en sådan ändringsbegäran ska leverantören underkasta sig

SIX ett skriftligt meddelande som anger om den begärda

förändring är realiserbar; och alla effekter en sådan förändring kan ha på

eventuella framtida tjänster, samt pris och leveransdatum

därav. Inom tio dagar efter mottagandet av nämnda meddelande,

SIX ska avgöra om ändringen i fråga kommer att göra det eller inte

genomföras. Om inte annat avtalats ska Leverantören

fortsätta att utföra sina tjänster enligt avtal under

den period under vilken en ändringsbegäran utvärderas.

8.2 Leverantören ska vara förbjuden att avvisa någon Ändring

Begäran i den mån ändringen i fråga är genomförbar och

ändrar inte den övergripande karaktären eller egenskaperna hos

Tjänster.

8.3 Eventuell ändringsförfrågan från leverantören ska anges skriftligen

skälen för nämnda förändring.

8.4 Alla ändringar i någon leverans, pris, leveransdatum eller

avtalsbestämmelse ska vara föremål för förverkligande av en

ändring av avtalet. Varje förändring i priset på

Tjänsterna ska beräknas utifrån det ursprungliga priset.

  1. Standard

9.1 I den mån leverantören inte uppfyller någon avtalsenlig leverans eller

fullgörande deadline ska SIX ge Leverantören en rimlig

frist. I den mån leverantören inte levererar

avtalsenliga tjänster fram till slutet av respitperioden,

Leverantören ska automatiskt anses vara försummelse.

9.2 I den mån leverantören försummar ska leverantören betala SEX a

avtalsbot uppgående till 0,2 procent av

ersättning enligt avtalet förfaller per dag av försummelse, men inte

mindre än 1 000 CHF per dag och inte mer än 20 % av

ersättning enligt avtalet.

9.3 Betalning av en sådan straffavgift ska dras av från eventuell

skadestånd Leverantören är skyldig att betala, men ska inte ersätta

Leverantör av vilken som helst avtalsenlig skyldighet.

9.4 I den mån Leverantören försummar ska SIX bevilja Leverantören

ytterligare en rimlig frist. I den mån leverantören fortfarande är med

utebliven efter anståndsperioden ska leverantören betala SEX a

avtalsenlig straffavgift på 3 000 CHF för varje dag av den

ytterligare respitperiod samt för ytterligare dagar av försummelse

och SIX har rätt att säga upp avtalet helt eller i sin helhet

del.

Konsekvenser av uppsägning

10 Vid uppsägning av avtalet ska leverantören återkomma till SIX

omedelbart och utan extra kostnader allt papper och

elektronisk dokumentation och data relaterade till avtalet och

ska inte behålla någon kopia av sådana uppgifter och/eller dokumentation.

Leverantören ska även återlämna all teknisk utrustning till SIX

mottagits av SIX enligt avtalet.

Fredrik Jörgensen

Jurist Fredrik Jörgensen

[email protected]
070-7756334
08-55766324

Kontakta Rättsakutens jurister!