I en familj där det endast finns gemensamma barn är arvsordningen att make eller maka ärver all kvarlåtenskap med så kallad fri förfoganderätt och att gemensamma barn ärver först när den efterlevande maken eller makan har avlidit.

Arv - särkullbarn

Gifta par som har särkullbarn

För gifta par som har särkullbarn (barn från tidigare förhållanden eller äktenskap som inte är gemensamma) finns det särskilda regler. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt när en förälder går bort. En förälder kan begränsa storleken på arvet genom att fördela egendom i ett testamente men särkullbarnet har alltid rätt till minst halva sin arvslott, det vill säga sin laglott, oavsett vad som står i testamentet.

Ekonomiska konsekvenser

Om ett särkullbarn kräver ut sitt arv direkt kan det innebära stora konsekvenser om styvföräldern inte har råd att lösa ut särkullbarnet. Det kan innebära att styvföräldern kanske måste sälja sin bostad.

Du kan frivilligt avsäga dig rätten till ditt arv

Eftersom det råder avtalsfrihet vid bodelning och arvskifte kan särkullbarnet frivilligt välja att avstå från laglotten till förmån för den efterlevande maken eller makan som då kanske har råd att bo kvar i sitt hus. Man kan även avtala om efterarv.

Att avtala om efterarv kan få till konsekvens att det inte finns något arv, att det finns några pengar kvar när den efterlevande maken eller makan dör beroende på om styvföräldern har ärvt med friförfogande rätt eller full äganderätt. Den efterlevande kan ha levt upp pengarna om han eller hon ärvt dem med fri förfoganderätt eller testamenterat bort egendom – om egendomen ärvts med full äganderätt. Särkullbarnet förlorar på så sätt rätten till sitt arv.

Testamente och livförsäkringar

Om make eller maka vill ärva varandra behöver de skriva ett testamente. Ett testamente kompletteras till fördel med en livförsäkring för att fullt ut trygga partner och barn – testamente och livförsäkring kan förhindra problem om de kombineras på rätt sätt.

Föräldern kan i ett testamente önska att särkullbarnet väntar med att ta ut sitt arv tills en efterlevande maka eller maka avlidit. Särkullbarnet blir därmed efterarvinge på samma sätt som de gemensamma barnen. Testatorn kan bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot testamentet och ändå kräver ut sin laglott direkt. Då får barnet endast laglotten och inget mer. Kom dock ihåg konsekvensen att det eventuellt inte finns några pengar kvar att dela upp när styvföräldern avlider.

Om ett särkullbarn vill ha ut sin laglott direkt ska denne underkänna testamentet genom att bara ta del av det, alltså inte godkänna det. Det råder sedan en sex månaders frist att väcka talan i domstol. Vill särkullbarnet inte ha laglotten godkänns testamentet men särkullbarnet avsäger sig då samtidigt rätten till sin laglott.

För sambor är det bra att veta att det i arvssammanhang inte är någon skillnad på om ni har särkullbarn eller gemensamma barn, sambor ärver inte varandra enligt lag.

Livförsäkring- en annan möjlig väg

Det är inte självklart att det finns något kvar av efterarvet när styvföräldern avlider. För att förhindra att ett eventuellt efterarv konsumeras upp, kan man låta särkullbarnet ärva direkt och istället trygga ekonomin genom att teckna en livförsäkring för efterlevande maka eller make och eventuellt även för gemensamma barn.

En livförsäkring ingår inte i kvarlåtenskapen om det är villkorad med ett förmånstagarförordnande. På så sätt kan man åstadkomma en avvikelse från arvsreglerna och trygga att styvföräldern har råd att sitta kvar i en gemensam bostad. Men det krävs också att ett testamente upprättas. Dessa kan även villkoras med att de ska anses vara enskild egendom vid en eventuell skilsmässa.

Äktenskapsförord

Utöver testamente kan du även trygga dig med att skriva ett äktenskapsförord. När en make eller maka avlider görs en bodelning innan arvskiftet. I och med giftorätten har makar rätt till hälften av den andre makens tillgångar i en bodelning.

Har den ena maken stora tillgångar som inte gjorts till enskild egendom ska dessa delas på och särkullbarnet kan gå miste om ett större arv. Vill man förhindra att detta sker ska man skriva ett äktenskapsförord där man gör respektive makes egendom till enskild och att den inte ska ingå i bodelning och inte utgöra arv. Detta kan kompletteras med ett testamente där man skriver att när särkullbarnet kräver sin laglott, ska fördelningen i första hand utgöras av den egendom som är förälderns enskilda egendom enligt äktenskapsförordet.

Ett sådant äktenskapsförord kan inte villkoras att gälla endast vid dödsfall, utan gäller även vid skilsmässa, vilket gör att man får tänka efter noga hur äktenskapsförordet ska skrivas, formuleras.

Sammanfattning

I dag är det vanligt med att ha barn från olika förhållanden och äktenskap. Det kan uppstå ekonomiskt komplicerade situationer när en förälder avlider eftersom särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt och bröstarvingar ska vänta på sitt efterarv. För att trygga make eller maka och barn ekonomiskt finns olika lösningar att ta till. Genom att kombinera, testamente, äktenskapsförord och livförsäkringar kan du minska risken för tvister och problem.

Det kan vara svårt att tänka på alla konsekvenser när man upprättar olika handlingar eftersom flera handlingar har formkrav för att vara giltiga. Det är därför väldigt viktigt att ta juridisk hjälp för att säkra att fördelningen av egendomen blir som du tänkt och önskar.

Rättsakuten är kompetenta på arv, bodelning, testamenten och äktenskapsförord. Du är varmt välkommen att kontakt oss!

Läs mer