Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten handlar om att få eller att slippa betala skadestånd. Har du drabbats av en skada eller har du orsakat en skada? Kontakta Rättsakutens jurister!

Vad är skadeståndsrätt?

Skadeståndsrätten är det rättsområde som reglerar möjligheten att få en särskild typ av ersättning – skadestånd – för skador som orsakats av annan. Den som har drabbats av en skada kallas skadelidande och den som orsakat en skada kallas skadevållaren.

Med eller utan avtal

Man brukar skilja på skadestånd i fall där den skadelidande och skadevållaren har ett avtal med varandra och skadestånd där de inte har ett avtal. Oftast räknas skadestånd med avtal till avtalsrätten och skadestånd utan avtal till den egentliga skadeståndsrätten. Skadestånd utan avtal, så kallas utomobligatoriskt skadestånd, regleras framför allt i skadeståndslagen.

Uppsåt och oaktsamhet

Inom skadeståndsrätten är inställningen hos skadevållaren av central betydelse. Man brukar skilja på tre olika orsaker till skada utifrån inställningen hos skadevållaren, nämligen:

  • Uppsåt (latin dolus)
  • Oaktsamhet (latin culpa)
  • Våda (latin casus)

Inom skadeståndsrätten gäller den så kallade culparegeln. Den innebär att det krävs åtminstone oaktsamhet från skadevållaren för att skadeståndsansvar ska uppstå. Det finns dock vissa undantag vid så kallt strikt ansvar.

Orsakssamband

En annan viktig regeln inom skadeståndsrätten är att det krävs ett orsakssamband, så kallad kausalitet, mellan skadevållarens handling och skadan.

Det krävs även att orsakssambandet ska vara rimligt, det brukar kallas adekvat kausalitet. Med det menas att den skada som uppstått ska vara en skada som man kan räkna med ska uppstå efter en sådan handling, den ska i viss mån vara en typisk följd av handlingen.

Kontakta oss idag för konsultation