Internationella Handelskammaren, eng International Chamber of Commerce ICC, uppger själva att de är världens största näringslivsorganisation.

Skiljedomsförfarande vid Internationella Handelskammaren

ICC

Internationella Handelskammaren är känd under förkortningen av dess engelska namn, ICC. ICC används därför lika ofta som Internationella Handelskammaren i text och tal.

ICC har som uttalat mål att främja global frihandel och underlätta internationella affärer. ICC ståtar med ett väldigt stort nätverk som består inte bara av företag utan även av stater och internationella organisationer. ICC anser sig vara näringslivets globala röst.

Vad är en skiljedomstol?

Precis som i ett äktenskap känns det i ett affärsförhållande tråkigt att redan vid starten på förhållandet planera för slutet på relationen. Men det är många personer som brutit upp som ångrat att de inte redan från början planerade för ett smidigt avslut. Visserligen brukar det i affärskontrakt, även de som är till för konsumenter, i slutet av lagen finnas en eller ett par paragrafer om hur tvister relaterade till lagen eller avtal som berörs av lagen skall lösas.

I normalfallet är det den lokala tingsrätten som är första instans för tvister om avtal i Sverige. Men tingsrätter har mycket att göra så det kan ta lång tid att få en tid för förhandling i tingsrätten schemalagd, detta kan göra att det drar ut på tiden att få sin tvist prövad.

Eftersom tid är pengar i affärssammanhang så är det problematiskt att det ofta råder stor osäkerhet om när en tvist kommer att tas upp till prövning i en tingsrätt.

Det kan också vara så att om man gör internationella affärer så känner man inte väl till hur rättsväsendet fungerar i det andra landet och då kan man hamna i underläge gentemot motparten. Om man å andra sidan hör hemma i samma land som motparten kan det underlätta att man använder en tingsrätt som forum för tvistelösning eftersom man väl känner till rättssystemet på hemmaplan.

Men för att man ska kunna undvika både tidsödslande och eventuell okunskap kan det vara en stor fördel att redan när man ingår ett avtal bestämma var och hur en eventuell framtida tvist ska avgöras.

Det är framförallt i internationella affärer som en skiljedomstol kan vara ett mycket attraktivt sätt att avgöra tvister. Om man är klagande part måste man söka sin rätt på motpartens hemmaplan och det är precis där man kanske har svårt att hävda sin rätt eftersom man inte känner sig bekväm att agera där, inte känner till rättssystemet och har svårt att infinna sig på grund av geografiska avstånd.

Det är här som ett skiljeförfarande kommer in som en mycket attraktiv lösning. Ett skiljeförfarande i är oftast mer neutralt, eller uppfattas i alla fall så av parterna, sätt att lösa tvister än att driva dessa i någon av parternas hemländer. Vid ett skiljeförfarande har parterna dessutom rätt att utse en domare vardera, dessa två domare väljer tillsammans sedan den tredje domaren. Att kunna utse domare gör att parterna kan försäkra sig om att de som dömer i tvisten har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att lösa tvisten på ett bra sätt. Detta kan vara särskilt viktigt om tvisten gäller ett område där fackkunskaper är särskilt viktiga, som till exempel vid tvist inom forskning och utveckling.

Vilket är Internationella Handelskammarens, ICC:s, uppdrag som skiljedomstol?

ICC har som ett av sina uppdrag att bedriva skiljedomsverksamhet. Att lösa tvister med skiljedomsförfarande är många gånger ett bra alternativ jämfört med att gå till en domstol med en tvist. Fördelarna med att lösa tvister genom ett skiljedomsförfarande är att processen ofta går fortare och det kan för större företag betyda att de sparar mycket pengar. För mindre företag kan dock kostnaden för ett skiljedomsförfarande framstå som mycket kostsamt.

Tanken med ett skiljedomsförfarande genom ICC:s försorg är också att skiljedomarna ska vara neutrala och således försäkra båda parterna om att utslaget i tvisten kommer att vara rättvis.

En sak som är viktig att vara medveten om när det gäller skiljedomsförfarande vid ICC är dock att skiljedomen inte kan överklagas. Detta gör att tvisten avslutas snabbare men innebär förstås också en risk.

ICC beskriver sin egen skiljedomstol, eng ICC International Court of Arbritation, som den världsledande skiljedomstolen för tvister av kommersiell karaktär.

Sammanfattning

ICC har flera olika institut som delar av skiljedomstolen. Nedan ska vi kortfattat gå igenom några av dem.

Medling av ICC

En sätt som ICC arbetar med är medling. Medling skiljer sig från skiljeförfarande då resultatet av medling är ett avtal och inte ett domslut. Medlarens uppgift är alltså att få parterna att komma överens, inte att säga att en part har rätt och den andre parten fel. Om inte parterna är överens om annat så blir avtalet från medlingen hemligt.

Skiljeförfarande vid ICC

Om man vill ha skiljeförfarande som en del av sin tvistelösning när man ingår ett avtal bör man redan i avtalet ha en så kallad skiljeklausul där processen för ett eventuellt skiljeförfarande redogörs. I skiljeklausulen bestäms platsen för skiljeförfarandet, vilket språk det ska ske på, vilket lands lagar som ska gälla för det avtal i vilket skiljeklausulen är en del.

Om inte antal skiljemän som ska användas finns upptaget i skiljeklausulen kommer ICC att avgöra den frågan.

Hur lång tid det tar att genomföra ett skiljeförfarande vid ICC går inte att säga i förväg då komplexiteten på olika avtal skiljer sig mycket åt.

Hur verkställs skiljedomar som Internationella Handelskammaren, ICC, utfärdat?

När ICC:s skiljedom är fastställd så ska den verkställas. Det kan vara lätt att tänka att det är själva skiljeförfarandet som är den största utmaningen vid skiljeförfarande vid ICC men verkställandet är också ofta en stor utmaning.

En stor utmaning med att verkställa en skiljedom från ICC är ofta att motpartens tillgångar finns i ett annat land än i det man själv har sitt säte. Detta gör att det kan vara mycket betydelsefullt att man innan skiljeförfarandet genomförs vet att skiljedomen kan verkställas på ett effektivt sätt. Vinner man ett utslag i ICC men inte kan få skiljedomen verkställd så faller förstås hela idén med att använda ICC:s skiljeförfarande.

Kontakta Rättsakuten för rådgivning om skiljedomsförfarande vid ICC.

Läs mer