Skiljemannarätt

Svensk skiljemannarätt och internationell

Skiljemannarätt avser när en tvist prövas genom en så kallad skiljeklausul istället för en domstol. Det sker ofta inom internationell handel, där parterna på förhand bestämmer om hur och var eventuella tvister skall prövas. Detta kallas för forumklausuler.

Parterna kan t.ex. också avtala om att det skall vara Internationella Handelskammaren – ICC–  i  Paris eller Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut som skall pröva en eventuell tvist genom en så kallad skiljeklausul istället för en domstol.

testamente, testamente mall, skriva testamente,, testamente regler, testamente pris, förvara testamente, upprätta testamente, testamente formkrav

Skiljedom är ett tidseffektivt sätt att lösa en tvist på. Ibland är det billigare än allmän domstol, bland annat med tanke på att domen inte går att överklaga på materiella grunder.

Skiljeförfarandet

Skiljeförfarandet har en rad fördelar jämfört med en vanlig domstolsprocess. Såsom t.ex. att en skiljedom kan överklagas formellt men inte materiellt och att processen därför ofta också går snabbare. En skiljedom är, till skillnad från en vanlig dom, inte heller offentlig. Detta kan många gånger vara mycket värdefullt, eftersom det innebär att företagets goodwill inte skadas.

Att få sin tvist avgjord av skiljemän som har särskilda erfarenheter av näringslivet kan givetvis också vara en möjlighet med stora fördelar.

Skiljeförfarandet har dock också nackdelar, såsom kanske framför allt att detta att få sin tvist avgjord av skiljemän är ofta dyrt. Skiljeförfarandets fördelar bör därför alltid vägas mot dess nackdelar vid valet av process.

Skiljemän

Det är vad de personer som skall lösa tvisten genom ett skiljeförfarande kallas.

Vid ordinärt skiljeförfarande så har man tre skiljemän. Respektive parter i tvisten utser inledningsvis varsin skiljeman, vilka sedan i sin tur tillsammans utser den tredje skiljemannen.

  • Om parterna har kommit överens om detta sedan tidigare så kan antalet skiljemän vara fler än tre
  • I vissa fall så kan ett förenklat skiljeförfarande användas, då avgörs tvisten av enbart en skiljeman

Skiljemannarätt med Rättsakuten

Behöver du hjälp av skiljemän för att lösa en tvist? Rättsakuten har god erfarenhet att reprsentera klienter vid Stockhoms handelskammares skiljedomsinstitut, och ICC i Paris. Kontakta  oss gärna, vi har stor erfarenhet av skiljedom och skiljemannarätt såväl som själva processen – skiljeförfarande.

Kontakta oss idag för konsultation