Testamente

Testamente och kvarlåtenskap

Testamente är det dokument som en person upprättar för ett berätta för efterlevande över vad som ska hända med hans eller hennes kvarlåtenskap när han eller hon dör. Kvarlåtenskap är den egendom som har tillhört en avliden person och fördelas genom arv eller testamente. Bestämmelserna om detta finns i 9-16 kap ärvdabalken. Rättsakutens familjejurister kan hjälpa dig om du är i en tvist om en persons kvarlåtenskap eller om du vill skriva eller förvara testamente.

Testamentsgivare och testamentstagare

Testamentsgivare är den person som upprättar själva testamentet. Ett annat ord för en manlig testamentsgivare är testator och ett annat ord för en kvinnlig testamentsgivare är testatrix.

Huvudregeln är att alla som har fyllt 18 år kan vara testamentsgivare. En person som inte fyllt 18 år, men som fyllt 16 år får dock skriva ett testamente om egendom som han eller hon själv får råda över. Rätten att skriva och upprätta ett testamente är personlig och det kan inte skrivas av ombud, fullmaktsinnehavare eller förmyndare.

Testamentstagare är den person erhåller kvarlåtenskap genom testamentet. En testamentstagare som erhåller en viss andel av kvarlåtenskapen kallas för universell testamentstagare och en testamentstagare som erhåller ett visst föremål eller ett visst belopp kallas legatarie.

Huvudregeln är att endast den som är född vid testamentsgivarens död eller som då är avlad och sedan föds med liv kan vara testamentstagare. Blivande arvsberättigade avkomlingar till någon som kan vara testamentstagare kan dock ha rätt till kvarlåtenskap. Skillnad får då inte göras mellan syskon.

Skriva testamente

Reglerna om hur man skall upprätta ett testamente är omfattande. Anledningen är att det ofta uppstår tvist kring budskapet i dokumentet och att testamentsgivaren inte kan berätta om sin vilja på annat sätt.

Underskrift och vittnen

Ett testamente ska vara skriftligt. Testamentsgivaren ska skriva under dokumentet eller bekräfta att han eller hon har skrivit under dokumentet i två vittnens samtidiga närvaro. Vittnena ska själva skriva under dokumentet. Vittnena måste känna till att det är fråga om ett testamente, men de behöver inte veta något om innehållet i det. En person som själv är testamentstagare eller som har en nära koppling till en testamentstagare får inte vara vittne.

Nödtestamente

Formkraven gäller dock inte i nödfall. Vid sjukdom eller annat nödfall som gör testamentsgivare förhindrad att upprätta ett testamente i enlighet med formkraven kan det istället upprättas genom ett muntligt förordnade inför två vittnen eller genom en skriftlig och undertecknad, men obevittnad handling.

Testamentens ogiltighet

Fem olika omständigheter kan göra ett testamente ogiltigt.

Bristande behörighet

Om testamentsgivaren inte varit behörig att upprätta testamentet, så är det ogiltigt.

Bristande formkrav

Om formkraven för upprättande av testamente inte är uppfyllda, så är testamentet ogiltigt.

Psykisk störning

Om testamentet upprättats under påverkan av psykisk störning, så är det ogiltigt.

Tvång och ocker

Om någon tvingat testamentsgivaren att upprätta testamentet eller förmått honom eller henne till det genom att utnyttja hans eller hennes oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, så är det ogiltigt.

Svek och villfarelse

Om någon förlett testamentsgivaren att upprätta testamentet eller om han eller hon av annan anledning svävat i villfarelse som varit bestämmande för hans eller hennes vilja att upprätta testamentet, så är det ogiltigt.

Förvara ditt testamente säkert

Testamenten är värdefulla handlingar och därför är det viktigt att de förvaras på ett säkert sätt. Det finns i Sverige ingen möjlighet att registrera eller förvara testamenten hos en myndighet. Därför är det upp till var och en att hitta en förvaring som skyddar testamentet från olycksfall och försök att förstöra testamentet. Det är direkt olämpligt att förvara testamentet i sitt eget hem, eftersom det inte kan säkras att det har blivit förändrat.

Är du i en tvist om kvarlåtenskap eller vill du skriva, tolka eller låta förvara ett testamente? Ta gärna kontakt med oss på Rättsakuten så tar våra familjejurister hand om ditt ärende!

Kontakta oss idag för konsultation