Trafikbrott tillhör den kategori brott som de flesta av oss är kapabla att göra, antingen är det medvetet som till exempel en fortkörning, eller omedvetet på grund av bristande uppmärksamhet på skyltar och anvisningar.

Trafikbrott regleras inte i Brottsbalken utan i ett eget avsnitt som heter Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott samt i trafikförordningen. Det är trafikförordningen som reglerar vad som är tillåtet och inte i trafiken. Dock gäller samma principer för trafikbrott som för andra brott varvid bedömningen av brottet görs utifrån de så kallade straffrättsliga principerna.

Brottsbegreppet

Ett brott är en gärning som är beskriven i Brottsbalken (BrB) eller i annan lag och som är straffsanktionerad. Allmän straffrätt regleras i BrB och specialstraffrätt regleras utanför BrB.

Ett brott kan begås antingen oaktsamt (på juridiska: culpöst) eller uppsåtligen. Skillnaden mellan att vara oaktsam och uppsåtlig är att du är oaktsam om du är medveten om risken med din gärning och att du är uppsåtlig om du är medveten om konsekvensen av din gärning. Det finns även olika grader av oaktsamhet och uppsåt. Som huvudregel utdöms strängare straff och övriga påföljder för gärningar som utförs med uppsåt.

Några straffrättsliga principer

Den grundläggande principen i svensk straffrätt är att du är oskyldig tills dess att motsatsen har bevisats. Andra viktiga principer är; Legalitetsprincipen och den innebär att ingen får straffas för en handling som vid tidpunkten inte var uttryckligen förbjudet i lag. En viktig del av legalitetsprincipen är även att straffrätten uppställer ett strikt krav på att personer måste kunna förutse konsekvensen av sina handlingar. Detta kallas förutsebarhetsprincipen och är en avgörande grundsten i rättssäkerheten.

En annan viktig princip är Skuldprincipen – denna innebär att endast den som har begått en gärning med uppsåt eller oaktsamhet, en person som har uppvisat skuld, bör drabbas av straffrättsligt ansvar.

Vad händer vid ett trafikbrott?

Ett trafikbrott uppdagas och hanteras normalt av polisen. Detta innebär oftast att en bilist blir påkommen i samband med att denne bryter mot en trafikregel. Polisen kan även meddela misstanke om brott i samband med att en olycka har inträffat och de anlänt till platsen efteråt. Det finns således inte något krav på att den misstänkta ska ha tagits på bar gärning eller i direkt anslutning till en olycka, utan misstanke om brott kan delges vid ett senare tillfälle.

Om du blir stoppad i trafiken och blir delgiven misstanke för brott inträffar följande.

Polisen redogör för vilket brott du är misstänkt för och du erkänner brottet. Om du erkänner brottet utfärdar polisen en bot. Om du väljer att neka till det påstådda brottet går ärendet vidare till åklagare och domstol varvid du kallas till tingsrätten för att redogöra varför du förnekar brott. Tingsrätten fattar sedan ett beslut utifrån vad som framkommit i målet.

trafikbrott, Trafikbrott, Rättsakuten

För vilket trafikbrott återkallas normalt körkortet

Trafikjurist som kan trafiklagstiftning och har specialkompetens på tung trafik

Rättsakutens jurister förstår trafik och vet vilka frågor som måste ställas för att fastställa vad som de facto har inträffat. De har även kompetens att förklara omständigheterna kring händelsen i förhållande till lagstiftningen för att skapa förutsättningar för tolkning och domstolen.

Det är inte ovanligt att trafikbrott och försäkringsärenden bedöms utifrån praxis och mallar varför det är av vikt att sakförhållanden framställs på ett korrekt sätt och därigenom skapas förutsättningar att göra en objektiv bedömning av det inträffade. Rättsakutens jurister tittar på samtliga omständigheter utifrån lagstiftningen och kan därifrån ta ett objektivt beslut avseende skuldfrågan och vid behov bistå vid en eventuell tingsrättsförhandling.

När tung trafik är inblandad är det inte sällan en uppfattning att det tunga fordonet är vållande till olyckan/förseelsen. Denna uppfattning grundar sig att den tunga trafiken anses ha ett större ansvar vid framförande av sitt fordon. Detta saknar stöd i lagen och är en form av praxis som har vuxit fram ur försäkringsbolagens skadereglering.

Trafikjurist som kan försäkringsrätt

Skador som inträffar i trafiken hanteras normalt av försäkringsbolagen. Skaderegleringen ska ske objektivt utifrån den fakta som finns till hands i form av parternas anmälan och annan relevant dokumentation. Till sin hjälp har skadereglerarna så kallade ÅÖ-mallar, ett verktyg som beskriver vanligt förekommande scenarios och svarar på frågan om vem som är vållande.

Rättsakutens jurister kan hjälpa till att begära omprövning när försäkringsbolaget kan antas inte ha gjort en objektiv bedömning och genomfört en fullständig utredning av händelsen. När det gäller tunga fordon är det av vikt att förstå hur de fungerar och deras förutsättningarna för att röra sig i trafikmiljön, en kompetens som vår trafikjurist har då denne har mångårig praktisk erfarenhet av tung trafik.

Tjänster vi erbjuder

  • Bistånd vid misstanke om trafikbrott i allmän domstol.
  • Bistå vid begäran av omprövning av försäkringsärende.
  • Tvistlösning i skiljedomstol.
  • Hjälp med tolkning av försäkringsvillkor.
  • Assistens med att översätta dokumentation samt anpassning till andra jurisdiktioner.

Behöver du hjälp med frågor som rör trafikbrott?

Har du ett åkeri och någon i din personal har blivit misstänkt för trafikbrott?

  • Rättsakuten kan bistå den anställde med att svara på frågor som rör det rättsliga förfarandet, följa med på förhör hos polisen samt företräda/bistå vid rättegång om behov finns.

Behöver du hjälp med frågor som rör försäkringsärenden med anledning av trafikolycka eller annan skada?

Våra jurister har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom såväl trafikrätt som skadereglering av trafikskador. Behöver du hjälp i domstol med anledning av att du är misstänkt för ett trafikbrott? Du kan kontakta oss, så tar våra jurister hand om ditt ärende inom trafikrätt och skadereglering av skada. avtalsrätt klicka här och här.