Trots att vi alla vill undvika det så är det ibland så att vi hamnar i tvister. Några av de vanligaste legala tvister som privatpersoner hamnar i är med hantverkare som de lejt för att utföra ett jobb i hemmet, eller det hem som är under byggnation.

Vilka är alternativen?

Ett exempel kan vara en privatperson som hamnar i tvist med en VVS-firma. VVS-firman kanske har lovat att ett arbete ska vara klart en viss dag men när dagen är kommen så är inte arbetet klart. Eller så visar det sig att avloppet inte klarar den första frosten.

Vad det än kan vara så är det faktiskt så att det är många saker som en privatperson kan göra för att undvika att hamna i en tvist med till exempel en VVS-firma, och vissa av de förebyggande åtgärderna är också relevanta om man redan hamnat i den tråkiga situationen att en tvist redan uppstått.

Kan man förbereda sig så att man kan undvika en tvist med en VVS-firma?

Det kan förstås låta som en självklarhet att man ska vara förberedd när man ingår avtal om tjänster som kan kosta väldigt mycket och vars utförande i värsta fall kan leda till än större kostnader och rent av ingrepp i hemmet när de åtgärdas. Trots detta är gemene man ofta snabb med att ingå avtal och känner en tillit till fackmannens kunskaper och erfarenhet.

För den som är fastighetsägare eller står i begrepp att bygga ett hus är det därför en god idé att redan långt innan eventuella arbeten beställs och utförs läsa om vilka lagar som är viktiga i relationen mellan en konsument och en hantverkare. Eftersom tvister mellan till exempel en VVS-firma och en konsument är relativt vanliga så finns det redan mycket som är skrivet om ämnet. En bra början för konsumenten är att läsa Konsumenttjänstlagen           samt att göra ett besök på Konsumentverkets hemsida och läsa en del av det material som de tillhandahåller.

Kan en tvist förebyggas redan i avtalet med en VVS-firma?

Vad ska då ingå i ett avtal med en VVS-firma för att en eventuell framtida tvist ska kunna undvikas? Vilka är de vanliga felen som konsumenter tycker att VVS-firmor gör när de utför arbeten? Låt oss börja med att utgå från vilka fel som är vanligast och som oftast leder till att en konsument hamnar i tvist med en VVS-firma. De två vanligaste felen är fel i tjänsten och dröjsmål.

Tvist med en VVS-firma - Vilka är alternativen

Tvist med en VVS-firma – Vilka är alternativen

Fel i tjänsten leder till tvist med en VVS-firma

Fel i tjänsten är precis som det låter ett fel i hur tjänsten utförts, vilket betyder att det arbete som utförts inte leder till det resultat som konsumenten betalat för. Vad exakt det är som avtalats och vad som är fel eller till exempel slitage gör dock att det ofta är mycket svårt att bestämma vem som har rätt och vem som har fel. Detta gäller särskilt när avtalet som ingåtts är muntligt. Visserligen har VVS-firman ett långtgående ansvar för att informera konsumenten om vad som behöver göras för att tjänsten ska fungera och firman har också ett långtgående ansvar för att avråda konsumenten från att beställa något som inte kommer att fungera.

Väldigt ofta är tvisterna som uppstår ett resultat av bristande kommunikation och förväntningar som inte stämmer överens med verkligheten. Men väldigt ofta är tvisterna också ett resultat av att VVS-firman utfört ett bristfälligt arbete.

Dröjsmål leder till tvist med en VVS-firma

Det andra vanliga felet är dröjsmål. Dröjsmål betyder att arbetet är försenat, det är inte klart när det var överenskommet att det skulle vara klart. Ett dröjsmål kan vara svårt att bevisa endast om ord står mot ord för att det saknas ett skriftligt avtal. Men hur stor betydelse dröjsmålet är för konsumenten kan också bero på om VVS-firman förstått betydelsen, eller borde ha förstått betydelsen, av att arbetet skulle vara klart på en viss utsatt dag.

Avtalet är mycket viktigt för att undvika tvist med VVS-firman

Det centrala i förberedelserna för att kunna undvika en tvist med en VVS-firma är avtalet som ingås innan arbetet påbörjas. Det är mycket viktigt att avtalet är skriftligt och det är mycket viktigt att det i detalj beskriver vad som ska utföras, när arbetet ska vara avslutat samt om det är av väsentlig betydelse för konsumenten att arbetet avslutas vid en viss tidpunkt.

Lyckligtvis så är många av de arbeten som en VVS-firma utför någotsånär standardiserade. Detta gör att det finns standardavtal som kan användas för många av de tjänster som ska utföras. Dessa standardavtal behöver många gånger endast små justeringar för att kunna användas för de allra flesta arbeten. Standardavtalen har många gånger tagits fram just för att en konsument ska kunna undvika att hamna i tvist med VVS-firman.

Sammanfattning – Vilka är alternativen vid tvist med en VVS-firma?

Det är tyvärr inte ovanligt att en konsument hamnar i tvist med en VVS-firma på grund av fel i ett arbete som firman skulle utföra eller har utfört. Några saker som en konsument kan göra för att undvika en tvist med en VVS-firma är:

– Var förberedd, läs Konsumenttjänstlagen och annat material om konsumentskydd

– Diskutera igenom arbetet noggrant med VVS-firma innan ett avtal ingås. Avtalet ska alltid vara skriftligt

– Vid större arbeten är det fördelaktigt att ta hjälp av en jurist redan när avtalet ska förhandlas

– Om VVS-firman gör fel och konsumenten upptäcker det ska konsumenten alltid meddela VVS-firman om det, detta kallas att reklamera. Om en reklamation inte görs i tid riskerar konsumenten att förlora sina rättigheter vid en tvist med VVS-firman

Rättsakuten har erfarenhet från tvister med VVS-firmor

Rättsakuten har både kompetens och erfarenhet av att upprätta avtal mellan konsumenter och VVS-firmor. Detta gör att Rättsakuten är mycket lämpad att representera konsumenter som oroar sig för att till exempel hamna i tvist med en VVS-firma. Alla som söker råd och hjälp är varmt välkomna att kontakta Rättsakuten.