Rörmokare är en yrkesgrupp som många personer har en speciell relation med. Denna speciella relation beror antagligen till stor del på att privatpersoner oftast anlitar rörmokare när de har ett problem med något som plötsligt gått sönder, vilket medför att många personer kanske kommer att associera rörmokare med en jobbig situation snarare än något positivt.

Tvist med rörmokare – Hur hanterar man den?

Om det är något akut som behöver åtgärdas är det dessvärre också så att man kanske inte tar sig den tiden som man skulle behöva ta på sig för att ingå ett riktigt avtal innan man påbörjar arbetet. Denna hast för i sin tur med sig den tråkiga omständigheten att det är ganska vanligt att privatpersoner hamnar i tvist med rörmokare. En rörmokare utför ofta arbete som är mer komplext än vad en konsument förstår när denne anlitar rörmokaren.

För konsumenten är det ofta svårt att göra en bedömning av både arbetets omfattning och de insatsprodukter som rörmokaren behöver för att slutföra arbetet. Det kan också många gånger vara svårt för konsumenten att göra en bedömning av hur seriös rörmokaren är. Det är inte så vanligt att rörmokare har referenser som är offentliga på sociala medier och andra tillgängliga forum.

De ovan nämnda omständigheterna gör att det finns en stor risk för att konsumenten både när arbetet fortgår och när det är avslutat, om det avslutas, kan bli besviken och till och med känna sig lurad. Anledningen till konsumentens besvikelse handlar ofta om tre saker; det arbete som rörmokaren anlitades för att utföra är inte korrekt utfört, det är inte komplett eller så är arbetet både korrekt och komplett men inte avslutat vid den överenskomna tidpunkten.

Tvist-med-rörmokare-Hur-hanterar-man-den

Tvist med rörmokare, hur hanterar man den?

Hur ska man agera för att slippa en tvist med rörmokare?

För konsumenten som köper en tjänst av en rörmokare är det viktigt att redan arbetet påbörjas tänka sig för så att en eventuell framtida tvist med rörmokaren kan undvikas. Har man bråttom med att få rörmokarens tjänster utförda är det kanske svårt att stanna upp och diskutera arbetets innehåll innan arbetet påbörjas men det är viktigt att komma ihåg att de få minuter som man lägger på att diskutera arbetet kan spara stora resurser senare för den händelse att konsumenten inte är nöjd med hur arbetet har utförts eller om arbetet har blivit försenat. Ett försenat rörmokararbete kan få stora konsekvenser för en konsument som då kanske inte kan använda sitt kök eller badrum.

För att undvika en tvist med en rörmokare bör man alltså ta tid på sig att vara noggrann och påläst. En sak som man absolut bör göra är att lägga lite tid på att läsa Konsumenttjänstlagen, den lagen är relativt lätt att läsa och den innehåller det mesta av det man som konsument behöver tänka på för att undvika en framtida tvist med en rörmokare.

Vad ska man tänka på när man skriver avtal med en rörmokare för att slippa en tvist?

Det som är absolut viktigast att tänka på för att undvika en senare tvist med en rörmokare är att man ingår ett väl formulerat avtal med rörmokaren, ett avtal som bägge parterna förstår och genom en kortare eller längre diskussion skapat ett samförstånd om.

För enklare arbeten finns till exempel hantverkarformuläret. Det formuläret innehåller alla de punkter man bör ta upp med en rörmokare för att undvika en tvist efter det att arbetet är avslutat. För mer avancerade arbeten är det en mycket god idé att kontakta en jurist för en kortare genomgång av de avtal som kan användas vid till exempel större underhållsarbeten på ett hus eller vid nybyggnation.

Kan man kontrollera arbetet när det pågår för att slippa en tvist med en rörmokare?

Om man har en rörmokare som utför ett arbete i bostaden, eller på annan plats, rekommenderas det att man själv är en aktiv beställare som regelbundet besöker arbetsplatsen, ställer lite frågor och hör sig för om arbetet fortlöper enligt tidsplanen. Att vara aktiv och själv kontrollera arbetet kan göra mycket för att motivera rörmokaren att arbeta lite snabbare och lite noggrannare, vilket kan göra mycket för att konsumenten ska slippa att hamna i tvist med rörmokaren när projektet avslutats.

Om det är ett större arbete som utförs kan det vara en mycket god idé att anlita en besiktningsman. En besiktningsman är en person som innehar tillräckligt med erfarenhet och fackmannakunskaper för att kunna besiktiga arbetet som rörmokaren utfört. En besiktningsmans skyldigheter samt typerna av besiktning redogörs för i bland andra Konsumenttjänstlagen. Om besiktningsmannen upptäcker fel i arbetet skall rörmokaren först erbjudas möjlighet att avhjälpa felet. Men det finns också möjlighet för konsumenten att antingen gå framåt och kräva skadestånd från rörmokaren eller, under speciella omständigheter, gå bakåt och häva avtalet med rörmokaren.

Sammanfattning: Tvist med rörmokare – Hur hanterar man den?

För den konsument som är oförsiktig är det lätt att hamna i tvist med en rörmokare, särskilt som många rörmokare lejs för mer eller mindre akuta arbeten. För att undvika att hamna i tvist med en rörmokare finns det några försiktighetsåtgärder som en konsument kan vidta:

– Läs på innan rörmokaren anlitas. Även om jobbet är akut kanske det går att få in en halvtimmes förundersökning för att undvika ofördelaktiga avtal

– Behåll lugnet när avtalet med rörmokaren ska ingås. Avtalet ska vara skriftligt och det ska framgå vad som ska göras, när det ska vara klart och om det är något som är särskilt väsentligt

– Kontrollera rörmokaren så gott det går. Besök arbetsplatsen och ställ några frågor om arbetet

Rättsakuten kan hjälpa konsumenten att hantera en tvist med rörmokare

Den som oroar sig för att hamna i tvist med en rörmokare kan med fördel kontakta Rättsakuten för rådgivning eller för hjälp med att driva en tvist i domstol.