Företag som förhandlar om större avtal är medvetna om att det blir långvariga förhandlingar, även att avtalets innehåll kommer vara såväl komplext som detaljerat. I sådana här situationer är det vanligt att de redan inledningsvis kommer överens om vissa förhållningsregler som kan leda till att de till viss del blir bundna av avtalet innan det är färdigförhandlat. Att till viss del bli bunden av ett ännu inte färdigt avtal, kallas för prekontraktuellt ansvar.

Vad är prekontraktuellt ansvar?

Prekontraktuella avtal

Prekontraktuella avtal kan både handla om att reglera företagets inbördes relation under det att förhandlingarna pågår men de kan också vara ett uttryck för en vilja om att nå en framtida överenskommelse, ett avtal som båda parter kan acceptera och arbeta efter.

En av utmaningarna med prekontraktuella avtal är att deras rättsliga verkan är varierande. Ibland kan ett prekontraktuellt avtal vara bindande men i andra fall kan det helt sakna rättsverkan. Denna flytande ställning för det prekontraktuella avtalet kan vara en utmaning för de företag som ingår dem, och som inte är medvetna om att gränsen är flytande. Utmaningen handlar förstås om att vara medveten eller ej om huruvida man har blivit bunden av ett avtal eller inte.

Prekontraktuellt ansvar – Letter of intent

Den engelska termen ”letter of intent” används ofta i samband med avtal, men vad betyder egentligen letter of intent i samband med prekontraktuellt ansvar?

Letter of intent kan översättas till avsiktsförklaring på svenska. En avsiktsförklaring i samband med ett prekontraktuellt ansvar är att man befäster den prekontraktuella överenskommelsen. Ett letter of intent är ett brett uttryck som kan motsvara allt från en vagt uttryckt avsikt att fortsätta försöka få till ett avtal till en situation där ett avtal är i stort sett färdigt och underskrivet.

Letter of intent, en avsiktsförklaring, används ofta i situationer då förhandlingarna mellan parterna inte nått så långt men då parterna ändå vill visa sin goda vilja till att nå en framtida överenskommelse om att faktiskt sluta ett avtal längre fram. Ett letter of intent upprättas då för att uttrycka denna vilja.

Företag använder också letter of intent i samband med prekontraktuellt ansvar för att skydda sig från en situation då de riskerar att bli bundna av ett avtal innan de önskar att bli det. Klausuler man kan ha i ett sådant letter of intent kan till exempel vara att bolagets styrelse ska godkänna avtalet innan man har nått någon form av bundenhet vid avtalet. Eller så kan man stadga att avtalet ska ha kommit så långt att det är upprättat i skriftlig form innan man tar på sig ett ansvar. Ibland används också letter of intent för att helt enkelt uttrycka att man ännu inte har ett avtal och att man därför inte är bunden av något avtal. Man använder ett letter of intent för att komma undan avtalsbundenhet.

Letter of intent reglerar uppträdande – Prekontraktuellt ansvar

Det finns också situationer då ett letter of intent i samband med prekontraktuellt ansvar används för att reglera uppträdande. Några punkter som då kan inkluderas i ett letter of intent kan vara att parterna inte ska förhandla med andra företag samtidigt under tiden då parterna förhandlar. Det är också vanligt att uppträdandet ska inkludera hur man behandlar eventuell konfidentiell information som man delar med varandra. Andra sätt att visa lojalitet kan också vara en del av ett letter of intent.

Avtalstvång som följd av ett letter of intent – Prekontraktuellt ansvar

Även om utgångspunkten med ett letter of intent inte är att det ska ha uppstått ett avtalstvång så är det omständigheterna i det enskilda fallet som i slutändan kommer att avgöra om avtalstvång finns. Man tittar då på parternas uppträdande, som i så fall visar på huruvida det som från början var ett letter of intent övergått till att vara ett fullt bindande avtal.

Konkludent handlande kan leda till prekontraktuellt ansvar

I samband med prekontraktuellt ansvar kan ett letter of intent innebära att avtalsbundenhet uppstår på grund av parternas konkludenta handlande. Det mest typiska handlandet som anses vara konkludent, och kan leda till avtalsbundenhet, är att parterna börjar uppfylla de uppgifter som de har enligt det planerade avtalet.

Ett exempel på när konkludent agerande lett till avtalsbundenhet nämns i NJA 1977 på sidan 92. Där hade ett företag inlett förhandlingar med en person som skulle bli dess representant utomlands. Den tilltänkte representanten accepterade förslaget men något avtal skrevs aldrig under. Under det att förhandlingar pågick började företaget att behandla den tilltänkte representanten som om ett avtal redan kommit till stånd. Högsta Domstolen konstaterade därför att ett avtal faktiskt kommit till stånd på grund av det konkludenta agerandet. Detta fall kan ses som ett väldigt bra exempel på prekontraktuellt ansvar för sitt agerande.

Prekontrakuellt ansvar – Lojalitetskrav

Även om ett letter of intent inte för med sig en skarp bindande verkan i juridisk mening kan det ändå skapa en situation där lojalitet förutsätts. Redan genom att förhandla har ett krav på lojalitet uppstått men detta krav kan stärkas ytterligare om ett letter of intent skrivs under.

Det vanliga är att parter som upprättat ett letter of intent uppträder lojalt med varandra även om avtalet inte är bindande. Företagen är måna om att uppträda i enlighet med god sed och man vill heller inte få ett rykte i branschen om att vara ohederlig eftersom det kan leda till förlorat anseende.

Utifrån ett prekontraktuellt perspektiv kan ett letter of intent medföra moraliska förpliktelser som i praktiken är lika viktiga som de juridiska aspekterna.

De moraliska aspekterna kan alltså vara väldigt tydliga som följd av ett letter of intent medan de juridiska är mycket svagare. I normalfallet blir ett företag till exempel inte skadeståndsskyldigt om det avbryter förhandlingarna. Detta är en av anledningarna till att man skrev just ett letter of intent istället för att ingå ett skarpt och juridiskt bindande avtal.

Sammanfattning

För ett företag är det mycket viktigt att känna till vad prekontraktuellt ansvar är. Ett prekontraktuellt ansvar innebär att det kan finnas en skyldighet för ett företag att följa avtalet innan det är formellt undertecknat och godkänt. Det finns en mängd saker som kan leda till att prekontraktuellt ansvar uppstår. Några av dessa saker är att:

– Företagen som förhandlar är otydliga med när de säger ja till delar av avtalet och när de säger ja till hela avtalet

– Ett företag börjar bete sig som om det redan fanns ett avtal, genom att till exempel börja fullfölja sina skyldigheter från avtalet. Detta kallas för konkludent handlande

– Att ett letter of intent ingåtts om detta letter of intent binder företagen till en lojalitet som kan uppfattas som ett ansvar att ingå avtal

Rättsakuten har erfarenhet och kunskap om prekontraktuellt ansvar. Kontakta oss för rådgivning.

Läs mer