Avtal är centralt inom näringslivet där både företag och privatpersoner ingår avtal dagligen. Mestadels är det små avtal som handlar om konsumentköp, men lika ofta sker ingående av stora avtal mellan företag. Avtal av den typen är ofta mycket detaljrika och väldigt omfattande.

Vad är avtal i strid mot lag?

Vad är avtal?

Inom näringslivet, inkluderat affärer mellan företag och konsumenter, är avtal centrala. Både företag och privatpersoner ingår avtal nästan varje dag. De allra flesta avtal är små och handlar om konsumentköp,  men andra avtal är mycket större och handlar om att ett företag till exempel ska leverera utrustning till ett stort infrastrukturprojekt under en lång rad med år. Inte sällan har avtal av den typen förhandlats fram under lång tid med många experter på juridik runt bordet.

I Sverige råder i normalfallet avtalsfrihet. Detta innebär att både privatpersoner och företag fritt kan ingå alla typer av avtal med alla typer av villkor.

Men som i de allra flesta fall finns det undantag från normalfallet, och i Sverige är undantagen från den fria avtalsrätten så många att man med fog skulle kunna ifrågasätta om fri avtalsrätt faktiskt råder. Men det är väl en bra princip att ha avtalsrätt som grundregel och sedan lagstifta om undantagen, då har man något att förhålla sig till.

Några av de mest kända undantagen från den fria avtalsrätten finns på arbetsmarknaden, hyresmarknaden och vid affärer mellan konsumenter och företag. I alla tre exemplen är det en svagare part, konsumenter och arbetstagare, som man vill skydda från en starkare part, företag.

Nedan ska vi inte först och främst gå igenom undantagen från den fria avtalsrätten utan istället fokusera på avtal som är direkt olagliga. Det är nämligen en stor skillnad på att ingå ett avtal som kan vara förenligt med en lag men oförenligt med en annan lag och att ingå ett avtal som är direkt kriminellt och inte förenligt med någon lag.

Förutom att själva avtalet kan vara kriminellt, som att till exempel komma överens om att sälja illegala droger, så kan sättet som avtalet ingåtts på vara olagligt, till exempel att man under hot om våld tvingats skriva under ett avtal.

Avtal strider mot lagen enligt avtalslagen

I svensk lagstiftning är avtalslagen den viktigaste lagen för hur avtal. I lagen beskrivs hur avtal ingås men också vilka avtal som är att anse som ogiltiga, bland annat för att de strider mot svensk lag, och i vissa avseende mot moral i allmänhet. Lagstridiga avtal regleras i avtalslagens tredje kapitel.

Avtalslagens tredje kapitel är omfångsrikt så vi ska bara nämna de viktigaste paragraferna om avtal som strider mot lagen:

– 28§, avtal som ingåtts på grund av våld eller hot om våld är ogiltigt

– Den som ingår en rättshandling, avtal, med tredje man och tredje man insett eller bort inse att motparten agerar under våld eller hot om våld är ej bunden av avtalet

– Avtal som ingåtts med en motpart som svikits, är i trångmål eller har ett lätt sinne – låg begåvning – är ogiltiga

– Förklaringsmisstag, avtal som ingåtts av misstag är ogiltiga om misstaget snabbt påpekas

– 36 §, oskäliga avtal anses inte giltiga

Särskilt avtalslagens 36 § är viktig för ogiltiga och olagliga avtal i svensk lag. Ur 36 § avtalslagen: ”Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll….etc”. Just 36 § har ofta blivit föremål för avtalstvister eftersom det är en tolkningsfråga vad ”oskäligt” betyder i praktiken.

Konsumentlagstiftningens stadgar om avtal i strid mot lag

När konsumenter ingår avtal med företagare anses konsumenterna ha en relativt svag position. Denna svagare position har fått lagstiftaren att ge konsumenter ett särskilt skydd och stiftat konsumentlagar i detta syfte. Vi kan därför konstatera att avtalsfrihet i stort sett inte råder när konsumenter och företag gör affärer med varandra. Det är här viktigt att konstatera att även om en person är konsument så gäller inte den särskilda konsumentlagstiftningen inte om konsumenten köper en vara eller tjänst av en person som inte anses ha en starkare ställning, till exempel en annan privatperson som säljer en vara eller tjänst.

Vid köp och försäljningar mellan privatpersoner, och företag emellan, gäller köplagen och den är en dispositiv lag, detta betyder att personerna som är inblandade i affären kan bestämma villkoren för affären själva och eventuell ogiltighet för köpeavtalet måste då tolkas enligt avtalslagen.

De absolut viktigaste lagarna för konsumenter är konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Dessa båda lagar ger konsumenter mycket stort skydd i samband med köp av företag. Avtalsvillkor som för konsumenten är sämre än vad som stadgas i dessa lagar är aldrig giltiga. Företaget kan dock ge generösare villkor än vad lagarna stadgar.

Gråzon med lagstridiga avtal

Men trots att det finns väldigt mycket lagstiftning i Sverige som begränsar avtalsfriheten, i syfte att skydda konsumenter och andra svagare parter och trots att avtalslagen har särskilda paragrafer om tvång och oskäliga villkor, så finns det många gråzoner där företag säljer varor och tjänster till konsumenter på ett sätt som skulle kunna vara olagligt. Inte sällan sker detta med lagstiftarens goda minne då denne inser att om tvingande lagstiftning införs så finns det stor risk för att handeln med vissa varor och tjänster går under jorden och helt och hållet blir en domän för kriminella personer och organiserad brottslighet.

Olagliga avtal på grund av moral

Den handeln som är klassiskt svår för lagstiftaren att komma åt är den som bryter mot moraliska normer men där varorna och tjänsterna tillgodoser typiskt mänskliga begär. Några exempel på sådana avtal är lån mot ockerränta, försäljning av sexuella tjänster, försäljning av droger samt spel och dobbel.

I Sverige brottas lagstiftaren med dessa varor och tjänster, de som är moraliskt tveksamma. Försäljning av sexuella tjänster är lagligt om det inte sker med förmedling, bordell eller hallick, men det är olagligt att köpa sexuella tjänster. Lån mot ockerränta är olagligt men det är fullt möjligt att ta ett SMS-lån och få pengarna inom sekunder mot att man betalar avgifter och räntor som effektivt gör räntorna skyhöga.

Man kan också spela på online casino och sätta vad på sport för hur höga summor som helst samtidigt som det är förbjudet att organisera vadslagning utanför idrottsarenor. Legalisering av lättare droger diskuteras frekvent. Det är svårt att komma åt handel med varor och tjänster där både köpare och säljare är överens om transaktionen och där konsumenten oftast inte tycker att han eller hon blir lurad, men en liten minoritet av konsumenterna på grund av varan eller tjänsten hamnar i ett sådant totalt fördärv att de kan gå under.

Andra områden som är föremål för diskussion avseende legala avtal är andrahandsuthyrning, där efterfrågan på lägenheter i till exempel Stockholm är så hög att hyrorna borde vara mycket högre för att balansera marknaden, där svagare hyresgäster skyddas från vad som anses oskäliga hyror.

Nu senast är sociala medier föremål för debatt om legaliteten i användaravtalen. Om det är olagligt att uttala vissa saker i den fysiska världen borde det väl vara det online också? Men hur ska man hantera det rent praktiskt? Många frågor, få svar.

Sammanfattning

I Sverige råder det fri avtalsrätt. Det betyder att huvudregeln är att privatpersoner och företag kan ingå vilka avtal om vad som helst och när som helst. Som vanligt finns det dock undantag från huvudregeln, en hel del undantag faktiskt.

Avtal kan strida mot svensk lag om avtalen som ingås handlar om att:

– Utföra kriminella handlingar, som till exempel att sälja narkotika.

– Sälja fastigheter i strid mot formkrav

– Avskeda personer i strid mot LAS

– Ge konsumenter sämre villkor än vad som stadgas i konsumentskyddslagstiftningen

– Köpa sexuella tjänster

Ovanstående är bara några exempel på avtal i strid mot lag. Ta hjälp av en jurist för en bättre översikt av olagliga avtal.

Kontakta Rättsakuten för rådgivning om avtal i strid mot lag.

Läs mer