En skadeståndsjurist är en jurist med inriktning på skadeståndsrätt. Skadeståndsrätt är ett rättsområde som handlar om att en part orsakar en skada på egendom som tillhör annan part eller skada på annan person. Skadestångsrätten ligger till grund för försäkringsrätten.

Rättsakutens jurister har mångårig erfarenhet av skadereglering och försäkringar och är väl förtrogen med de tvister som kan uppstå.

Vad inträffar vid en skada?

När en skada på egendom eller person inträffar täcks detta normalt av olika försäkringar. Det som påverkar huruvida en skada täcks av försäkringen fullt ut eller ej styrs av lagstiftning och försäkringens omfattning. Våra jurister är väl förtrogna med att tolka såväl lag- som villkorstexter.

Grundläggande för att ersättning skall utgå för en skada är att det går att fastställa omständigheterna kring händelsen samt vem som är vållande till skadans uppkomst. Det kan handla om ett vårdslöst agerande eller ett avtalsbrott som gör att att en skada uppstår.

En skadeståndsjurist är en jurist med inriktning på skadeståndsrätt. Våra skadeståndsjurister är väl förtrogna med att tolka såväl lag- som villkorstexter.

En skadeståndsjurist är en jurist med inriktning på skadeståndsrätt. Våra skadeståndsjurister är väl förtrogna med att tolka såväl lag- som villkorstexter.

Vad kan jag få hjälp med?

I vissa fall måste du som skadelidande betala självrisk även om du inte är vållande till skadan, på grund av strikt ansvar eller att annan agerat på ditt uppdrag och begått ett fel som du blir ersättningsskyldig för. Du kanske har företag och en underleverantör har orsakat skada.

Om det finns en tredje part som orsakat en skada som du/ditt företag måste ersätta kan du regressa mot den parten. En regress innebär att du kräver den tredje parten på ersättning för de kostnader som uppstått i samband med en skada där du/ditt företag ansetts vara ansvarig.

Vissa försäkringar ersätter inte alla kostnader som uppstår i samband med en skada. Det kan handla om viten, personalkostnader eller liknande. Våra jurister kan hjälpa till med att få ersättning där försäkringen inte täcker.

Kontakta oss idag för konsultation