Skiljeklausuler är mycket vanliga i avtal, särskilt om avtalsparterna är större företag. Men vad är en skiljeklausul i ett avtal egentligen?

Vad är en skiljeklausul i ett avtal och vad innebär det?

Varför är skiljeklausulen vanlig i avtal?

Först och främst får vi väl utgå från att skiljeklausuler är vanliga i avtal för att de tillför något väsentligt till avtalen, något som uppfattas som bra för båda de företag som ingår avtalet.

Det centrala med en skiljeklausul i ett avtal är att den reglerar hur företagen som ingått avtalet ska lösa en eventuell framtida tvist om avtalet. Skiljeklausulen är en paragraf i avtalet som bestämmer att tvister mellan parterna ska lösas i en skiljedomstol. En skiljedomstol är en privat domstol som finns till för att företag snabbt och effektivt ska få tvister lösta av skiljedomare som har de kunskaper och de erfarenheter som gör de lämpliga att besluta om vilket företag som har rätt respektive fel i den tvist som uppstått.

Skiljeklausuler är vanligast i avtal mellan större företag. Detta beror på att kostnaderna för en skiljedomstol kan bli höga eftersom det inte bara är skiljedomare som ska få sin tid betald utan även advokater, sakkunniga med flera.

Om tvisten som skiljedomstolen ska lösa är stor och komplex kan skiljedomstolen behöva arbeta länge och då kommer det uppstå mycket stora kostnader. Av denna anledning är det till och med vanligt att mindre företag varnas för skiljeklausuler i avtal då de kan kosta företaget mer än det klarar av. Detta i sin tur gör skiljeklausulen till ett vapen i händerna på det större företaget, som endast genom att hota med en tvist kan komma att få igenom sina krav eftersom det mindre företaget vet att de inte klarar av en skiljedomstol.

I avtal mellan företag och konsumenter används inte skiljeklausuler då dessa på grund av företagets starkare ställning inte anses skäliga för konsumenten.

Hur ska en skiljeklausul i ett avtal skrivas?

För det företag som vill inkludera en skiljeklausul i avtalet är det förstås viktigt att detta blir gjort på rätt sätt. Inom juridiken finns det många fällor och för att undvika dem kan det vara bra att anlita juridisk expertis när man ska upprätta ett avtal, och en skiljeklausul i ett avtal kan, som vi nämnt ovan, komma att kosta väldigt mycket om man inte utarbetat klausulen på rätt sätt.

Ibland kan det faktiskt vara så enkelt att det är bättre att skriva i avtalet att eventuella tvister ska hänföras till en svensk tingsrätt, ofta nämner man då namnet på den tingsrätten. Om motparten är en svensk myndighet kan man inte hänföra en eventuell tvist vare sig till svensk domstol eller till en skiljedomstol, istället är det förhandling som gäller och fungerar inte det så får man vända sig till regeringen.

Men om det är ett större avtal som man ingått och om avtalet berör internationella affärer kan en skiljeklausul i avtalet vara befogad.

Exempel på en skiljeklausul i ett avtal

Ett exempel på en skiljeklausul i ett avtal mellan två företag kan vara som nedan:

En tvist som härrör från detta avtal, och som inte har kunnat lösas med förhandling mellan parterna, ska inte hänskjutas till domstol utan istället avgöras genom skiljeförfarande.

En skiljeklausul kan vara så kort men det tillkommer en del detaljer som det kan vara bra att lägga till redan i skiljeklausulen. För om dessa detaljer inte läggs till i skiljeklausulen kan beslut om dessa detaljer komma att fattas av andra personer eller enligt lagen om skiljeförfarande.

Några frågor som en skiljeklausul redan i avtalet kan besvara är:

1. Till vilken skiljedomstol eller institut ska tvisten hänföras?

2. På vilket språk ska tvisten avgöras, förhandlingar föras, dokument upprättas?

3. Hur många skiljedomare ska skiljenämnden bestå av?

4. Hur ska skiljedomarna utses?

5. På vilken ort ska skiljenämnden ha sitt säte?

6. Ska parterna ställa säkerhet för skiljedomstolens kostnader i förskott? Var skall denna säkerhet ställas?

7. Vilket lands lagar och regler skall appliceras vid skiljedomstolen? Vilka lagar och regler från det landet?

8. Hur lång tid ska skiljenämnden arbeta? Hur lång tid efter avslutade förhandlingar ska skiljedomen meddelas?

9. Ska skiljedomen gå att överklaga? Var ska den i så fall överklagas och vilken är tidsfristen för överklagande?

10. Skall skiljedomen vara hemlig?

Som vanligt i avtal är det bättre att vara precis än att vara oprecis i ett avtal men det är likaså viktigt att vara förberedd på situationen kan ha förändrats på ett sätt som gör att skiljeklausulen inte längre kan appliceras. Den skiljeklausul som man upprättar bör balansera dessa intressen av precist och oprecist.

Sammanfattning

Vilka är fördelarna med en skiljeklausul i ett avtal?

Eftersom det är vanligt förekommande med skiljeklausuler i avtal så måste det finnas en hel del fördelar med att föra in en skiljeklausul i ett avtal. Vilka är några av fördelarna med att ha en skiljeklausul i ett avtal?

Det första som företag brukar uppskatta är att skiljeförfaranden går snabbare än vanliga domstolsprocesser. Vid ett skiljeförfarande finns det ingen konkurrens med vanliga rättsfall, de tvistande parterna äger så att säga processen. Att parterna kan välja domare är också något de uppskattar för då får de den expertis som kan behövas för att lösa tvisten. Vidare anses det många gånger vara bra om det inte går att överklaga skiljedomen eftersom en utdragen rättsprocess kan kosta mycket mer tid och mycket mer pengar än vad det första skiljeförfarandet kostat, och den risken vill många företag undvika.

Det finns många fler aspekter av ett skiljeförfarande som företag kan uppskatta, ovanstående är bara exempel på några av de vanligaste fördelarna.

Finns det nackdelar med att ha en skiljeklausul i ett avtal?

Den stora nackdelen som många företag uppfattar med skiljedomar är att dessa är dyra. Särskilt för mindre företag kan ett skiljedomsförfarande kosta väldigt mycket pengar relativt till företagets omsättning och vinster.

Andra nackdelar kan vara motsatta fördelarna, till exempel att skiljedomen inte går att överklaga eller att man måste välja domare själv vilket man kanske inte har kompetens att göra.

Kontakta Rättsakuten för hjälp med att skriva en skiljeklausul.

Läs mer