Det är ofta vi hör ordet tvist i samband med affärer. Det kan vara företag som tvistar med varandra, det kan vara företag som tvistar med privatpersoner och det kan, undantagsvis, vara privatpersoner som tvistar med varandra.

Vad är en tvist mellan företag och privatpersoner?

Vad är en tvist?

En tvist kan även vara företag eller privatpersoner som tvistar med myndigheter på nationell, regional eller kommunal nivå. Men vad är egentligen en tvist? Hur uppstår en tvist? Hur löser man en tvist? Rent spontant kan svaren på dessa frågor vara enkla att komma fram till men det är inte sällan som situationerna kring tvister är mycket mer komplicerade än vad man först kan tro och det är sällan som det är en part som har helt rätt och en part som har helt fel.

I korthet kan man säga att en tvist är när två olika parter har olika uppfattningar om ett avtal, och tycker att skillnaden i uppfattning är tillräckligt stor för att söka rättvisa hos en tredje part. Den institution där man söker rättvisa vid en tvist ska ha befogenhet att beordra ändringar i avtalet alternativt tvinga en av parterna att ändra beteende till förmån för en den andra parten.

Varför tvistar företag och privatpersoner?

Det finns mängder av saker som företag tvistar med varandra om och lika många saker som företag och privatpersoner tvistar om. Till alla dessa tvister kommer tvister mellan företag och privat personer å ena sidan och myndigheter å andra sidan.

När det gäller tvister företag emellan är det nästan alltid att tvisten rör sig om pengar. Ett företag inleder en tvist för att de anser att det andra företaget inte följt ett avtal som företagen har med varandra. Tvister mellan företag och privatpersoner rör också oftast pengar och är nästan alltid relaterade till konsumentköp. Tvister mellan företag och privatpersoner å ena sidan och myndigheter å andra sidan rör oftast olika former av tillstånd, myndighetsfel och offentlig verksamhets inskränkning av företagens och privatpersonernas sfärer.

Tvist om fastigheter och bygglov

Här ska vi gå igenom några typiska områden som det tvistas om.

Ett område som är väldigt vanligt för tvister är byggnation och fastigheter. Det finns ingen ände på olika tvister som kan uppkomma i samband med byggnation och fastigheter. Några exempel är detaljplaner, miljöprövningar, bygglov, störningar i samband med byggnation och mycket mer.

Om bostäder och fastigheter som redan är uppförda inkluderas så förekommer det tvister om fel i byggnation, förseningar, hyror, tillstånd för användningsområden av fastigheter och mycket mer.

Tvister om avtal i näringslivet

För företag är det förstås så att det är affärsavtal som är det vanligaste området för tvister. Även relativt små företag ingår avtal som löper över lite längre tid och som innehåller många olika delar. Det kan röra sig om produktion, tjänster, entreprenadavtal och mycket annat. Det som alla avtal har gemensamt är dock att utan god vilja finns det alltid något som i verkligheten inte kommer att överensstämma med hur avtalsparterna tänkt sig att det skulle bli. Om missförstånden börjar kosta ett företag för mycket pengar tycker de kanske att det är värt besväret att inleda en tvist om avtalet.

Tvister mellan konsumenter och företag

En av de absolut vanligaste typerna av tvister är de mellan konsumenter och företag som sålt varor eller tillhandahållit tjänster. Det handlar ofta om att varan inte fungerade som den skulle eller att tjänsten inte levde upp till förväntningarna. Givet det stora antalet tvister inom konsumenträtt har lagstiftaren gett konsumenterna rättigheter för att kompensera för dessas relativt svaga position gentemot företagen. Detta har medfört att i relation till antalet tvister är det väldigt få som drivs vidare till domstolar. De allra flesta konsumenttvister löses direkt mellan konsumenten och företaget genom att klagomål förs fram och konsumenten därefter kompenseras, ibland sker detta med stöd av konsumentombudsmän men oftast räcker kontakt mellan konsumenten och företaget.

Tvister på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är en annan vanlig plats för tvister. I Sverige är dock arbetsmarknaden väldigt reglerad och arbetsmarknadens parter, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer, sköter väldigt många av tvisterna. Men det ska understrykas att även tvister från arbetsmarknaden hamnar i domstolarna, då främst arbetsdomstolen.

Ovanstående är bara några exempel på alla de områden där tvister kan uppstå. Rent teoretiskt kan tvister förstås drivas om precis vad som helst men det finns lagar och sedvänjor som i praktiken begränsar viljan att tvista om vad som helst, och hur mycket som helst.

Vilka lagar reglerar tvister mellan företag?

Det finns många lagar som företag, privatpersoner och myndigheter kan referera till vid tvister. Väldigt många av dessa lagar är väldigt specifika medan andra är generella. De vanligaste lagarna som är generella och mycket relevanta för tvister mellan företag samt mellan företag och konsumenter är avtalslagen, köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen samt, främst för företag, lagen om skiljedomsförfarande.

Svensk lagstiftning uppmuntrar inte på något sätt tvister i domstolar och i andra institut. Tvärtom är både lagstiftning och sedvänja inriktad på att avtal ska följas och att det vid tvist om avtal ska förhandlas fram lösningar som gör att avtalet justeras och de tvistande parterna jämkar sina krav så att avtalet kan fullföljas så långt möjligt är.

Samhället har inget att tjäna på att företag och privatpersoner driver tvister i domstolar eftersom det kostar pengar och tar tid i anspråk, pengar och tid som skulle kunna användas till produktivt arbete istället. Det är detta samhällsperspektiv som ligger bakom den restriktiva hållningen till tvister i Sverige. Skadestånd som döms ut i Sverige är också mycket modesta i jämförelse med många andra länder. USA är ett känt exempel på ett land där väldigt stora skadestånd frekvent utdöms. Skadestånden i USA är inte sällan så stora att företag går under som ett resultat av skadestånden.

Finns det institutioner där företag kan lösa tvister?

Om ett företag eller en privatperson vill driva en tvist så finns det ett antal institutioner dit dessa tvister kan hänföras. Vissa av de institutioner dit tvister kan hänföras är privata medan andra är offentliga. Den första instansen för tvister i Sverige är den tingsrätt där det företag som det klagas på har sitt säte. Grundregeln i Sverige är att tingsrätterna är första instans men undantagen är väldigt många.

Det finns specialdomstolar för väldigt många områden, som till exempel arbetsrätt, miljömål, myndighetsutövning med mera. Inom näringslivet, särskilt i tvister mellan större företag är det också vanligt att tvisten hänskjuts till en så kallad skiljenämnd där ett så kallat skiljeförfarande genomförs.

Sammanfattning

Trots att de flesta avtal är mycket välskrivna och trots att de flesta företag arbetar efter bästa vilja och förmåga händer det att företag blir oense om avtal de ingått med varandra. När ett företag är oense med ett annat företag kallas det för tvist.

En tvist mellan två företag behöver inte vara allvarlig och de flesta tvister leder inte till något annat än en kort förhandling varefter arbetet inom avtalet fortsätter som vanligt, men ibland leder en liten tvist till problem som gör att företag mer formellt tvistar med varandra. Det vanliga är företag löser sina mer formella tvister genom medling, skiljeförfarande eller genom förhandlingar i allmän domstol.

Några typer av tvister är:

– Tvister om bygglov

– Om avtal mellan företag i näringslivet

– Mellan företag och konsumenter

– Mellan parter på arbetsmarknaden

Kontakta Rättsakuten för rådgivning om tvister mellan företag och privatpersoner.

Läs mer