Avtalslagen (Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område) ger ingen definition av vad ett avtalsbrott är för något. Enligt Avtalslagen 2010 föreligger avtalsbrott “när en part inte presterar i enlighet med avtalet”. Faktorer som kan reducera skadeståndet för ett avtalsbrott -jämka – skadeståndet för ett begånget avtalsbrott inkluderar om motparten medvetet har hjälpt till att avtalsbrottet begicks, eller inte ansträngde sig för att se till att avtalsbrottet inte begicks – om den hade medveten möjlighet att göra det, s k underlåtenhet, eller om den på annat sätt kunnat förhindra eller reducera att avtalsbrottet ägde rum eller den skada som avtalsbrottet ledde till. Vidare resonemang leder till skadestånd inom avtalsrätten, eller i utomkontraktuella (utomobligatoriska) förhållanden – i skadeståndslagen och behandlas inte i denna text.

Kan man stämma någon för ett avtalsbrott ?

Om du kan stämma en privatperson, företag, organisation eller det allmänna för ett avtalsbrott i domstol beror helt på situationen. Den första åtgärden du bör företa dig som avtalspart är att skriftligen uppmärksamma om avtalsbrottet. Motparten bör uppmanas att rätta till sitt avtalsbrott för att undvika sanktioner och/eller rättsprocess. Motparten bör beredas tid och möjlighet för att åtgärda avtalsbrottet. Detta kan vara reglerat i avtalet mellan parterna.

Ett vanligt förekommande avtalsbrott är bristande betalning – detta är ett väsentligt avtalsbrott och kan därför leda till att avtalet förlorar giltighet. Om kunden inte betalar kan Kronofogden kan ta sig an ärendet efter att du gjort en ansökan om betalningsföreläggande. Ärenden kommer att hamna i tingsrätt förutsatta att den bestrider kravet.

Ursäktliga avtalsbrott (force majeure)

Force majeure är en juridisk beteckning som kommer från franskan och är en vanligt förekommande klausul i avtalen. Det benämns också som ursäktligt avtalsbrott.

Avtalsbrott kan ses som ursäktligt under vissa omständigheter. Det kan exempelvis handla om att den berörda parten har råkat ut för oförutsedda omständigheter som gjort att personen inte kunnat utföra sitt arbete.Avtalsbrott, Vad är ett avtalsbrott?, Rättsakuten

Inte alla avtalsbrott är brottsliga. Inte alla brott är avtalsbrott. Avbrott i avtal är inte nödvändigtvis avtalsbrott

Det kan även ses som ursäktande under en rimlig tid om det kanske bara är tillfälligt. Visar det sig vara permanent kommer däremot avtalet att upphöra. Det är alltid viktigt att direkt meddela motparten om ett hinder uppstår. Detta för att undvika att motparten kräver skadestånd och andra eventuella ersättningar.

Avtalslagen innehåller ingen reglering av ursäktliga avtalsbrott (force majeure) därför bör en s k force majeure-klausul lägga till i avtal för att säkerställa befrielse från skadeståndsskyldighet.

Sanktioner mot avtalsbrott bör med fördel skrivas in i avtal – det underlättar mycket om motparten bryter mot avtalet – dvs. begår avtalsbrott.  Domstolar är notoriskt dåliga på att bestämma skadestånd för avtalsbrott mot vissa delar av ett avtal – detta gör att parterna helst själva skall bestämma priset för avtalsbrott.

Lönsamma avtalsbrott, s k efficient breach of contract

En annan fördel är att parterna kan räkna på hur mycket det kostar att bryta mot avtal.  Det kan finnas tillfällen då part kan tjäna på att bryta mot ett avtal – fördefinierade sanktioner för avtalsbrott underlättar kalkyler för att göra ett avsiktligt avtalsbrott.

Intressant att notera kan vara den engelska termen för force majeure – Act of God – en handling av Gud – som är utanför mänsklig kontroll. På polska (och liknande på serbiska) kallas force majeure siła wyższa, dvs. en högre styrka. På spanska kallas force majeure fuerza.

Påföljder av avtalsbrott

Om en part har åsidosatt ett avtal kan den vara ansvarig för den skada som orsakats av överträdelsen. Detta är genom att betala skadestånd. För att en part ska ha rätt till skadestånd bör det inte finnas något ursäktligt skäl för avtalets brott. Avtalsbrottet måste därför ha ägt rum avsiktligt eller försiktigt för att ålägga ansvar. Oavsett de påföljder som överträdelsen kan medföra är det av stor vikt att alla inblandade parter håller reda på sina egna och motpartens skyldigheter och rättigheter innan ett avtal ingås.

Reklamation

En vanlig straff för överträdelse av kontrakt är en reklamation. En hantverkare har byggt fel eller förbereder sig för sent – som båda utgör ett kontraktsbrott. I händelse av ett fel är sanktionen reklamation enligt konsumenttjänstlagen – KtjL om straffen försenas kan straffen vara en påföljd, även enligt lagen om konsumenttjänster.  Reklamation regleras bland annat i lagen om konsumenttjänster, konsumentköplagen, men också i Köplagen. Reklamation innebär att entreprenören har möjlighet att korrigera sitt arbete inom ramen av avtalet.

Hävning

För att en part ska häva ett kontrakt måste motparten ha gjort sig skyldig till väsentlig överträdelse av avtalet. Ett avslutat kontrakt innebär att alla förpliktelser som fastställs i avtalet inte längre är giltiga och ingen av de avtalsslutande parterna är skyldiga till ytterligare åtgärder.

Vill en part häva ett avtal ska detta meddelas till motparten samt ange orsak till upphävningen. I vanlig ordning är det bästa sättet att alltid skriftligen yttra sig när avtal ska ingås och det gäller även vid hävning. Den allra bästa förutsättningen för att hävningen ska vara så klar och tydlig som möjligt, att undvika otydligheter och eventuella missförstånd helt enkelt. Vid hävning annulleras motpartens möjlighet till rättelse, istället hävs avtalet i sin helhet.

När är avtal ogiltiga?

En minderårig, omyndig, måste ha tillstånd av vårdnadshavaren för att ett avtal ska vara giltigt. Exempel: en 13-åring har fått erbjudande om att vara klädmodell och inför signering av avtalet är det endast giltigt om vårdnadshavaren är införstådd med avtalet och ger sitt medgivande.

Ett avtal är även ogiltigt om det i anbudet är angivet en förstklassig produkt men istället levereras det en produkt av andra klass. I detta fall klassas som det svek och är också ett ogiltigt avtal.

Skulle avtalet vara helt orimligt kan det ses som ett ogiltigt avtal – ett avtal som strider mot tro och heder. Det handlar om utnyttjande av människors oförstånd. Som exempel kan det handla om att en äldre senil person säljer en fullt beboelig stuga på en sjötomt för 40 000 kronor i Stockholms skärgård. Det här avtalet är helt orimligt och anses strida mot tro och heder – ett klart ogiltigt avtal.

Avtalsbrott, Vad är ett avtalsbrott?, Rättsakuten

Ordkonst – avtalsbrott, brottsligt avtal, avtal utan avbrott.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. För skadestånd, se här. Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Här finns en text med video om ditt bolag behöver åberopa force majeure, och en annan om din kund åberopar force majeure . Här finns mer information om Rättsakutens tjänster inom avtalsrätt.  Mer om skadeståndsrätt kan du läsa om här. Kontakta oss redan idag- vi är specialister på avtalsrätt, avtalsbrott och skadestånd. För att ta reda på grunderna i en stämningsansökan, klicka här.

Kontakta oss redan idag!