Om du vill stämma någon är det viktigt att veta om det föreligger några rättegångshinder. Om det finns rättegångshinder och det är uppenbart att målet inte kan tas upp kommer din stämningsansökan att avvisas. Läs nedan om vilka rättegångshinder som kan leda till avvisning.

Skälig ersättning

Rättegångshinder leder till avvisning

Man brukar säga att rättegångshinder är sådana omständigheter som leder till att en talan ska avvisas. Det är dock inte riktigt så enkelt. Vissa omständigheter som utgör rättegångshinder ska domstolen avhjälpa på eget initiativ.

Vilka rättegångshinder som kan finnas är viktigt att känna till, om man ska skriva en stämningsansökan, eftersom en ansökan om stämning ska avvisas om det är uppenbart att målet på grund av rättegångshinder inte kan tas upp till prövning.

Det finns ingen generell regel om vilka omständigheter som utgör rättegångshinder, utan man är tvungen att räkna upp vilka rättegångshinder som finns. Man kan dock dela in dem i fyra grupper, nämligen omständigheter som hör till

  1. talans väckande,
  2. domstolen,
  3. parterna eller
  4. saken.

Talans väckande 

Dessa omständigheter hör till de krav som ställs på en stämningsansökan. Den ska till exempel innehålla ett bestämt yrkande, en utförlig redogörelse grunderna, uppgift om bevis och en underskrift.

Domstolen

Dessa omständigheter hör till om den aktuella domstolen är behörig. Det kan vara så att svensk domstol inte alls är behörig enligt den internationella privaträtten. Vidare kan det även vara så att parterna ingått ett avtal om att en skiljenämnd ska lösa tvisten. Det kan vara så att det är fel forum inom Sverige. I vissa fall leder dessa rättegångshinder dock inte till avvisning.

Parterna

När det gäller parterna brukar man diskutera tre begrepp, nämligen partsbehörighet, processbehörighet och talerätt. Avsaknad av partsbehörighet är ett rättegångshinder och innebär att parten inte kan föra talan i domstol över huvudet taget. Det är inte aktuellt för privatpersoner, men kan vara aktuellt för vissa organisationer. Det avgörande är om organisationerna kan ha rättigheter och skyldigheter.

Avsaknad av processbehörighet handlar om att parten inte är behörig att själv föra talan i domstol. Det är framför allt aktuellt för barn och personer som har förvaltare. I dessa fall ska domstolen dock själv avhjälpa detta genom att vända sig till en ställföreträdare.

Avsaknad av talerätt handlar om att parten inte är behörig i den aktuella tvisten. Ett typiskt exempel är när en person gått i konkurs och frågan är om vissa tvister om konkursegendom ska föras av personen eller konkursboet.

Saken

När det gäller saken brukar man använda två latinska begrepp, nämligen litispendens och res judicata. Båda är kopplade till vad som utgör samma sak. Litispendens innebär att samma sak för närvarande prövas av en annan domstol. Res judicata innebär att samma sak redan har prövats i domstol.

Vad som är samma sak är inte lätt att säga. Det finns olika sätt att argumentera. Ett sätt är att det avgörande är om samma faktiska omständigheter ligger till grund för talan, till exempel samma avtalsförhållande. Ett annat sätt är att det avgörande är om samma resultat ska uppnås, till exempel betalning av skadestånd.

Peter Dittmer

Jurist Peter Dittmer

[email protected]
0760-35 75 95

Kontakta Rättsakutens jurister!