I juridiska sammanhang är det den första och andra personen som ingår avtal med varandra. Den tredje mannen är den part som kan få en självständig rätt eftersom de två parterna har ingått ett avtal.

Vad är tredjemansavtal?

Vad är ett tredjemansavtal?

De första och andra männen är de som ingår ett avtal med varandra medan den tredje mannen är en part som kan ha ett förhållande med antingen den första eller andra mannen utan att en av de två första parterna är medveten om detta. Det avtal som den tredje mannen kan ingå med, antingen den första eller den andra mannen, kallas för tredjemansavtal.

Låt oss ta ett konkret exempel på vad ett tredjemansavtal kan vara. Om en person ingår ett avtal med en annan person om att köpa till exempel en bil så är ett tredjemansavtal ett avtal som köparen av bilen träffar med en annan person, om till exempel service av bilen. Det första avtalet, mellan säljaren och köparen, är alltså skilt från det andra avtalet, det som köparen träffar med tredje man. Denna åtskillnad mellan det första avtalet, om köpet av bilen, och det andra avtalet, om service av bilen, är mycket viktig att ha klart för sig när tredjemansavtal diskuteras.

Grundprincipen i svensk rätt gällande tredjemansavtal

I Sverige är det en princip i rättssystemet att två personer som ingår ett avtal inte ska kunna avtala något som binder en tredje person till ett villkor i det avtalet. Det enda möjliga undantaget från denna princip skulle kunna vara att det villkor som de två första personerna avtalar och försöker binda den tredje personen vid är till fördel för denne tredje person, men det är långt ifrån säkert det med.

Den allmänna hållningen för avtalsparter bör vara att de inte kan binda tredje man på något sätt alls.

Tredje mans rättigheter i ett tredjemansavtal

Vid ett så kallat tredjemansavtal är det två parter som ger en tredje man en rättighet gentemot de två första parterna. Detta är alltså skilt från vad vi ovan beskrev då de två första parterna inte kan binda en tredje man till något villkor.

De två parter som ingår ett avtal kan alltså ge en tredje man en självständig avtalsrättighet gentemot sig själva och därmed har ett tredjemansavtal uppstått.

Den tredje mannen behöver inte ens vara identifierad, eller finnas till, vid den tidpunkt då tredjemansavtalet ingås men då hans rättighet enligt tredjemansavtalet ska tillfalla honom måste han kunna identifieras som den korrekte ägaren av rättigheten.

De rättigheter som en tredje man kan få från avtalet mellan de två första parterna framgår av det avtalet. Av avtalet mellan de första två parterna ska också framgå om den på något sätt kan ändra eller dra tillbaka tredje mannens rättigheter.

Om den tredje mannen ännu inte agerat med utgångspunkt från de rättigheter de två första parterna har gett honom har de första parterna rätt att ändra eller återkalla rättigheterna. Men ingen av avtalsparterna kan ändra eller återkalla tredje mans rättigheter om någon av avtalsparterna gett tredje man anledning till att tro att han är fri att agera utan att hans rättighet skulle komma att återkallas eller ändras.

Tredjemansavtal – En part utanför ett avtal får rättigheter

Ett exempel på ett tredjemansavtal är inom försäkringsrätten med en förmånstagare vid till exempel kapitalförsäkringar. Det finns också exempel på tredjemansavtal vid import av varor.

Ett tredjemansavtal kan göra att en utomstående person kan ställa krav

Det finns i ett tredjemansavtal en möjlighet för en utomstående person att ställa krav på de två första personerna, de som ingått avtalet. Det kan vara så enkelt som att en av parterna kräver att en person, juridisk eller inte, i dennes närhet ska få ställa krav på den första parten i avtalet, enligt villkor som är fastställda i avtalet. Detta är egentligen inte så konstigt.

Vi kan ta ett exempel från detaljhandeln där en leverantör till en livsmedelskedja ställer krav på livsmedelskedjan att när varan säljs till konsument i en butik ska den säljas till ett visst pris. I detta exempel är det leverantören och livsmedelskedjan som är parter i avtalet medan konsumenten är tredjeman. Vi har alla befunnit oss i positionen som tredjeman. Det är samma sak när stat eller kommun sätter priserna för vissa tjänster som tillhandahålls av en privat aktör inom till exempel skola eller omsorg.

Tredjemansavtal är alltid föremål för tolkning

Vid tredjemannaavtal är det nästan alltid en tolkningsfråga om den tredje mannen har en självständig rätt. Praxis säger att det alltid krävs bevis på rättigheter för att dessa ska vara giltiga. Den tredje mannen ska i praktiken själv kunna hävda sin rätt gentemot den part som är förpliktigad och kunna få rätt gentemot denne. Den tredje mannen är inte en avtalspart och kan därför inte hävda en rätt enligt ett avtal.

Om vi tar livsmedelsbutiken ovan som exempel igen. Låt oss säga att leverantören och livsmedelskedjan avtalat om att en viss vara ska säljas till slutkonsument till ett visst pris under en viss period, men livsmedelskedjan väljer ändå att ändra den perioden med någon dag. Om leverantören marknadsfört erbjudandet kanske slutkonsumenten känner till det och vill hävda sin rätt gentemot livsmedelskedjan. Kan han det? Slutkonsumenten är här tredje man och har inget avtal med vare sig leverantören eller livsmedelskedjan. Avtalsbrottet med hänsyn till tidsperioden varan ska säljas till reducerat pris är mellan leverantören och livsmedelskedjan, inte med slutkonsumenten. Då blir det en tolkningsfråga.

Sammanfattning

När vi sammanfattar om tredjemansavtal så kommer vi fram till följande viktiga punkter:

– Grundprincipen i svensk rätt är att två avtalsparter inte kan binda en tredjeman vid det avtalet

– Undantag från grundprincipen är om villkoren i tredjemansavtalet skulle kunna vara till fördel för den tredjemannen, som då skulle kunna bindas vid tredjemansavtalet

– På grund av otydligheterna om vad tredjemansavtal innebär och vad som är fördelaktiga rättigheter har det inte utarbetats någon annan praxis än att tredjemansavtal alltid blir föremål för tolkningar i svensk rätt.

Kontakta Rättsakuten för att upprätta tredjemansavtal.

Läs mer