Avtalsbrott föreligger om en överenskommelse inte har efterföljts av en part endast på grund av eget handlande. Påföljden vid avtalsbrott inkluderar skadestånd. Det är alltid viktigt att alla inblandade parter har insikt om egna skyldigheter och rättigheter. Läs mer om avtalsbrott här!

Definitionen av avtalsbrott

Kortfattat handlar avtalslagen om allt vad ett avtal är, hur ett avtal uppstår och vad ett avtalsbrott innebär. Exakt vad ett avtalsbrott är, definieras lustigt nog inte i avtalslagen. I avtalslagen 2010 definieras avtalsbrott som “Avtalsbrott föreligger när en part inte presterar i enlighet med avtalet.” Avtalsbrott i denna text avser avtal i så kallade inomkontraktuella förhållanden, dvs där det finns ett avtal mellan parterna. Avtalsbrott i utomkontraktuella förhållanden är snarare att betrakta som regelbrott – att en person bryter mot regeln (under vissa omständigheter) att man inte får slå en golfboll in i en bil så den skadas, eller köra en bil in i en gatuskylt så den skadas.

Vilka omständigheter kan åberopas för att hävda att avtalsbrott inte har begåtts?

Avtalskontrahentens egna handlingar som kan ha påverkat så att avtalsbrottet begicks på andra grunder än den avtalsbrytande partens egna förskyllan kan verka jämkande, dvs. kan förta avtalsbrottet så att det annulleras. Motpartens underlåtenhet kan också verka jämkande för att minska avtalsbrytande parts culpa eller uppsåt för att jämka ett avtalsbrott. Med andra ord kan ett avtalsbrott jämkas (annulleras) om motparten har medverkat till att det ska ske, eller medvetet underlåtit att verka för att det inte skulle ske ett avtalsbrott. Ordkonst – avtalsbrott, brottsligt avtal, avtal utan avbrott.

När är avtal ogiltiga?

Avtals ogiltighet föregår avtalsbrott, därför börjar vi med faktorer som gör avtal ogiltiga.

En minderårig, omyndig, måste ha tillstånd av vårdnadshavaren för att ett avtal ska vara giltigt. Exempel: en 13-åring har fått erbjudande om att vara klädmodell och inför signering av avtalet är det endast giltigt om vårdnadshavaren är införstådd med avtalet och ger sitt medgivande.

Ett avtal är även ogiltigt om det strider mot heder och moral – pactum turpe – exempel på detta är avtal om barnafödande och graviditeter, avtal om att begå brott eller att ta på sig skulden för brott. I detta fall klassas avtalet som en nullitet, med andra ord ett ogiltigt avtal.

Skulle avtalet vara helt orimligt kan det ses som ett ogiltigt avtal – ett avtal som strider mot tro och heder. Det handlar om utnyttjande av människors oförstånd. Som exempel kan det handla om att en äldre senil person säljer en fullt beboelig stuga på en sjötomt för 40 000 kronor i Stockholms skärgård. Det här avtalet är helt orimligt och anses strida mot tro och heder – ett klart ogiltigt avtal.

Avtal kan ogiltigförklaras under vissa situationer- som t.ex regleras gåvor på dödsbädden som ogiltiga, enligt Ärvdabalken, likväl kan avtal som gjorts i syfte att gömma tillgångar räknas som ogiltiga enligt aktiebolagslagen. Grova avtalsbrott kan också göra avtal ogiltiga. Det finns mycket mer att säga om avtals ogiltighet.

Kan man processa ett avtalsbrott i domstol?

Om du ska processa ett avtalsbrott i domstol beror helt på situationen. Den första åtgärden du bör företa dig som avtalspart är att skriftligen uppmärksamma om avtalsbrottet. Motparten bör uppmanas att rätta till sitt avtalsbrott för att undvika sanktioner och/eller rättsprocess. Motparten bör beredas tid och möjlighet för att åtgärda avtalsbrottet. Detta kan vara reglerat i avtalet mellan parterna.

Ett vanligt förekommande avtalsbrott är bristande betalning – detta är ett väsentligt avtalsbrott och kan därför leda till att avtalet förlorar giltighet. Om kunden inte betalar kan Kronofogden kan ta sig an ärendet efter att du gjort en ansökan om betalningsföreläggande. Ärenden kommer att hamna i tingsrätt förutsatta att den bestrider kravet.

Ursäktliga avtalsbrott (force majeure)

Force majeure är en juridisk beteckning som kommer från franskan och är en vanligt förekommande klausul i avtalen. Det benämns också som ursäktligt avtalsbrott.

Avtalsbrott kan ses som ursäktligt under vissa omständigheter. Det kan exempelvis handla om att den berörda parten har råkat ut för oförutsedda omständigheter som gjort att personen inte kunnat utföra sitt arbete.

Det kan även ses som ursäktande under en rimlig tid om det kanske bara är tillfälligt. Visar det sig vara permanent kommer däremot avtalet att upphöra. Det är alltid viktigt att direkt meddela motparten om ett hinder uppstår. Detta för att undvika att motparten kräver skadestånd och andra eventuella ersättningar.

Avtalslagen innehåller ingen reglering av ursäktliga avtalsbrott (force majeure) därför bör en s k force majeureklausul lägga till i avtal för att säkerställa befrielse från skadeståndsskyldighet.

Sanktioner mot avtalsbrott bör med fördel skrivas in i avtal – det underlättar mycket om motparten bryter mot avtalet – dvs. begår avtalsbrott. Domstolar är notoriskt dåliga på att bestämma skadestånd för avtalsbrott mot vissa delar av ett avtal – detta gör att parterna helst själva skall bestämma priset för avtalsbrott. En annan fördel är att parterna kan räkna på hur mycket det kostar att bryta mot avtal. Det kan finnas tillfällen då part kan tjäna på att bryta mot ett avtal – fördefinierade sanktioner för avtalsbrott underlättar kalkyler för att göra ett avsiktligt avtalsbrott.

Intressant att notera kan vara den engelska benämningen på force majeure – Act of God – en guds handling – som står utanför mänsklig kontroll. På polska (och liknande på serbiska) kallas force majeure siła wyższa, dvs en högre kraft. På spanska kallas force majeure fuerza mayor.

Inte alla avtalsbrott är brottsliga. Inte alla brott är avtalsbrott. Avbrott i avtal är inte nödvändigtvis avtalsbrott.

Hävning av avtal

För att en part ska kunna upphäva ett avtal ska motparten ha gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott. Ett upphävt avtal innebär att alla skyldigheter som grundas i avtalet är längre inte giltiga och ingen av avtalsparterna är skyldiga till vidare åtgärder.

Vill en part häva ett avtal ska detta meddelas till motparten samt ange orsak till upphävningen. I vanlig ordning är det bästa sättet att alltid skriftligen yttra sig när avtal ska ingås och det gäller även vid hävning. Den allra bästa förutsättningen för att hävningen ska vara så klar och tydlig som möjligt, att undvika otydligheter och eventuella missförstånd helt enkelt.

Påföljder av avtalsbrott

Har en part brutit mot ett avtal kan denne bli ersättningsskyldig för den uppkomna skadan avtalsbrottet medförde. Detta genom att betala skadestånd. För att en part ska ha rätt till skadestånd ska det inte finnas en ursäktlig orsak till att avtalsbrottet uppkom. Avtalsbrottet ska alltså ha skett avsiktligt och med oaktsamhet för att rendera skadeståndsskyldighet

Oavsett vilka påföljder avtalsbrottet kan medföra är det av stor vikt att alla inblandade parter har koll på sina egna, respektive motpartens skyldigheter och rättigheter innan ett avtal sluts.

Vi på Rättsakuten hjälper till hela vägen och går igenom alla förutsättningar för varje specifikt fall. Här finns en text med video om ditt bolag behöver åberopa force majeure, och en annan om din kund åberopar force majeure . Här finns mer information om Rättsakutens tjänster inom avtalsrätt. Här finns Kontakta oss redan idag- vi är specialister på avtalsrätt, avtalsbrott och skadestånd.